education - חינוך תיאטרון

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים לחט"ע בתאטרון והתכנית הלאומית ללמידה משמעותית
 

התכנית הלאומית ללמידה משמעותית הינה תכנית להטמעת מדיניות משרד החינוך, הדוגלת בקידום למידה מעמיקה המעודדת למידה פעילה וחווייתית, עבודת צוות, חשיבה וחקר, ומכשירה את הלומד להתמודד עם אתגרי המאה ה-21. הלמידה המשמעותית מושתתת על 3 עקרונות מרכזיים: ערך ללומד ולחברה, מעורבות הלומד והמלמד, ורלוונטיות ללומד. עקרונות אלה מתוכננים להיות מוטמעים ומשולבים בפעילות מערכת החינוך כולה, בארגון הלימודים ובתהליכי ההוראה, למידה הערכה, תוך העצמת האוטונומיה הבית ספרית, החל משנת הלימודים תשע"ה.

 

הטמעת המדיניות ללמידה משמעותית כרוכה בתהליכים בשלושה תחומים עיקריים, שחיוני שיתקיימו בד ובד: 1. התאמת תכניות הלימודים הקיימות ופיתוח חומרי למידה. 2. הכשרת מורים ופיתוח מקצועי. ו-3. התאמת תהליכי הערכה. כל אחד מן התחומים הללו הינו נדבך הכרחי ליצירת שינוי בתהליך החינוכי.

 

מסמך תכנית הלימודים מהווה תשתית תיאורטית ומעשית להוראת תחום הדעת. המסמך מגדיר מה התכנים והמיומנויות שיש ללמד ומכיל עקרונות פדגוגיים והמלצות לדרכי הוראה-למידה-הערכה. תכנית הלמודים מהווה אבן בוחן לתכנון הלימודים הבית ספרית ותשתית לפיתוח והערכה חיצונית וההערכה הבית ספרית. תכנית הלימודים הינן כלי מרכזי להנחת היסודות ללמידה משמעותית בבסיסו של התהליך החינוכי הלימודי.

 

המציאות של המאה ה-21, אשר מתאפיינת בין היתר בהתפתחויות טכנולוגיות מהירות, בהתפוצצות הידע ובשינויים כלכליים, חברתיים, ותרבותיים תדירים, מזמנת למערכת החינוך אתגרים ומציפה בתוך כך סוגיות רבות באשר למקומה של תכנית הלימודים בתהליך החינוכי. כך למשל, בשנים האחרונות, בשל הצמיחה המואצת של תחומי הידע, התרחבו רוב תכניות הלימוד במידה כזו שנוצר פער בין כמות הידע למסגרת שעת ההוראה. הדבר אינו מעודד תהליכי למידה מעמיקים, הדורשים פינוי זמן רב יותר למגוון דרכי הוראה, למידה והערכה. היבט מרכזי נוסף הינו החשיבות בהקניית מיומנויות חשיבה מסדר גבוה, אוריינות דיגיטלית ומיומנויות המאה ה-21 ללומד, ותפקידה של תכנית הלימודים בהתוויית תהליכים אלו.

 

התאמת תכניות הלימודים למאה ה-21 הינה אם כן תהליך חיוני שחשוב שיתבסס על שיח מקיף ומעמיק בפורום מקצועי רחב, בהשתתפות אנשי אקדמיה, אנשי רוח ואנשי חינוך.

 

במטרה להניע את תהליך הטמעת המדיניות ללמידה משמעותית, וכן לאור האמור לעיל, הוחלט כי יש לבצע פעולות להתאמת תכניות הלימודים הקיימות בטווח המיידי. במסגרת התאמת תכנית הלימודים ייכללו שלושה מהלכים עיקריים: א. יצירת הלימה בין היקף התכנית למסגרת שעות ההוראה, במטרה לפנות זמן לתהליכי למידה משמעותית ב. חלוקת התכנית למרכיב בסיס הידע והמיומנויות ולמרכיב של פרקי הרחבה והעמקה לבחירת המורה/ בית הספר, וג. שילוב של היבטים המקדמים למידה משמעותית בכל חלקי התכנית. בשלב זה, לא יערכו שינויים מהותיים בפרקי המבוא, הרציונל והמטרות של תכנית הלימודים.

 

תהליך התאמת תכנית הלימודים הינו צו השעה ומיועד לתת מענה לצרכי המערכת המיידיים. עם זאת , יודגש כי תהליך זה אינו מהווה תחליף לתהליך מעמיק של פיתוח תכנית לימודים. אי לכך, תכנית הלימודים המותאמת תהווה תוצר ביניים , אשר יאפשר הנעה של תהליך חינוכי מעמיק.

 

מתוך מסמך "התאמת תכניות הלימודים בתחומי הדעת למדיניות הלמידה המשמעותית,

 

(צוות היישום המשרדי לתכניות לימודים, מרץ 2014)

 

כמה שיקולים הובילו אותנו בבניית המסמכים:

  • התובנה כי לא ניתן ללמד את כל הנושאים המופיעים בתכנית הלימודים באופן מעמיק ומושכל המשלב חוויה ודרכי הוראה והערכה מגוונות.
  • הרצון לבנות תכנית ההולמת את הקצאת השעות הריאלית העומדת לרשות המורים והתלמידים.
  • השאיפה להעמיק בנושאים נבחרים, כדי לאפשר גיוון בשאלות הבגרות, פיתוח דרכי הערכה חלופיות והשארת מקום לביטוי אישי ומקצועי של התלמידים.
  • הרצון לשלב בהוראה נושאי-על משמעותיים: פדגוגיה דיגיטלית וערכים. ופינוי מקום להשבת האחריות על הלמידה לתלמידים באמצעות דיונים משמעותיים ולמידה עצמית גם מחוץ לתחומי בית הספר, שילוב התלמידים באמצעות תחום הדעת בחיי הקהילה הבית ספרית והיישובית.
  • הרצון לאפשר גיוון בדרכי הוראה, תוך לקיחה בחשבון של הדיפרנציאציה בין תלמידים שונים ומורים שונים.
  • הניסיון ליצור שילוב נאות בין תאטרון עולמי ותאטרון ישראלי, מתוך הכרה בחשיבות הבנת התהליכים הכלליים והשפעתם על התאטרון הישראלי.
  • הניסיון לשמור על יציבות בסיסית בהוראת הנושאים השונים – לטובת המורים המתמחים בהוראת הנושאים השונים.
  • הרחבת מעגל הנושאים מתוך תכנית הלימודים, מהם יכול המורה לבחור את המתאימים לו ולתלמידיו.

בהצלחה לכולנו,


אפי וישניצקי-לוי
מפמ"ר תאטרון

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/03/2017