education - חינוך תיאטרון

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
מטרות תכנית הלימודים בתאטרון
הכרת התאטרון כתחום דעת המורכב מתאוריה ומעשה יחדיו
 

התלמידים:

 

 1. ירכשו כלים לפענוח השפה התאטרונית בכוליותה – על היבטיה הטקסטואליים, הקוליים והחזותיים.
 2. יקראו מחזות קלאסיים ומודרניים, ויגלו בקיאות בתכניהם ובמאפייניהם.
 3. ירכשו כלים לצפייה מושכלת וביקורתית בהצגות תאטרון.
 4. יבחינו בין המחזה כטקסט לבין הפוטנציאל הפרשני הגלום בו והמאפשר את העלאתו על הבמה בהקשרים שונים.
 5. יכירו תיאוריות בימוי ומשחק.
 6. יבינו ויפרשו באופן מנומק מחזות תאטרון והפקות תאטרוניות, תוך התייחסות להיבטים כגון:
  ייחודו של המחזה (בהיבטים הבאים: התכנים, הרעיונות, הקונפליקטים, הדמויות והיחסים ביניהן, אופי הדיאלוגים שבו, מאפיינים לשוניים בולטים ועוד).
  הבימוי והפרשנות התאטרונית: במה, תפאורה, תלבושות ואבזרים, תאורה, סגנון משחק.
  היבטים היסטוריים-תרבותיים הרלוונטיים לכתיבת המחזה, וכן להעלאתו הנוכחית כהצגה על במה.
  היבטים סוגתיים וסגנוניים (כגון: קומדיה וטרגדיה, תאטרון ריאליסטי, תאטרון אפי, תאטרון האבסורד, המופע הפוסט- מודרני).
 7. יוכלו להסביר את ההשפעה של סגנונות וזרמים בתאטרון העולמי, בעיקר במאה ה-20, על התאטרון הישראלי.
  יגלו אהבה לתאטרון וליצירה הדרמטית על גילומיה השונים.

 

פיתוח חשיבה תאטרונית ורכישת מיומנויות הדרושות ללימודי תאטרון

 • יפתחו מיומנויות של עיצוב דמות, על פי: אופייה של הדמות, מניעיה, הרקע החברתי-תרבותי שלה, כפי שאלה באים לידי ביטוי במחזה כתוב.
 • יסבירו הזיקה בין סגנון משחק לבין גישות משחק.
 • יעלו הפקה לימודית בעבודה קבוצתית, תוך התנסות בתפקידי משחק ובתפקידי הפקה אחרים.
 • יידעו להסביר ולנמק באופן ביקורתי את החלטותיהם בנוגע לביצוע ולפרשנות ההצגה שהעלו, על פי גישות בימוי ומשחק.
 • יציגו שימוש מושכל באסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה בגיבוש פרשנותם למחזות ולהצגות, ביישום תיאוריות משחק ובימוי ובהתבוננות רפלקטיבית בתהליכי הלמידה.
 • יגבשו ויציגו תוך שימוש מושכל ומדויק במושגים מתוך שפת התאטרון, פרשנויות מנומקות, העדפות אישיות וביקורת מושכלת – כקוראי מחזות, כצופי תאטרון וכמי שמתנסים בעשייה התאטרונית בעצמם.
 • יפעלו בשיתוף פעולה ובעבודת צוות במהלך היצירה והעשייה התאטרונית לסוגיה.
 • יביעו ויציגו ניתוח ביקורתי ומנומק של תוצרים המופקים במהלך הלמידה, ובעקבות צפייה באירועי תאטרון.

 

טיפוח ערכים מוסריים כלל-אנושיים הומניסטיים וטיפוח יכולת לנתח יצירות תאטרון על פי הערכים האלה

 1. טיפוח ההבנה כי לצד השוני הקיים בין בני אדם בחברות שונות קיימת דְמִיות בסיסית בין בני אדם.
 2. הקניית ערכים דמוקרטיים.
 3. טיפוח המודעות כי ערכים אוניברסליים אינם זהים, בהכרח, לערכים של תרבות זו או אחרת.
 4. טיפוח יכולת הניתוח של מחזות על פי עולם הערכים של בני התקופה ועל פי ערכים מוסריים כלל אנושיים – ערכים הומניסטיים.
 5. טיפוח יכולת ההבחנה בין ניתוח מחזה או דמות והבנתם, לבין שיפוטם מבחינה מוסרית.
 6. טיפוח יכולת האמפטיה באמצעות גילום דמויות שונות.
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/12/2015