education - חינוך הוראת תלמוד ותושבע''פ ממלכתי דתי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
יחידת לקט מצוות
 
 

 

תוכן היחידה

א. רשימת המצוות מספר החינוך עד מועד חורף תשע"ו

ט"ז, כ"א, ל"א, ל"ב, פ"ד, רט"ז, רל"ט, רמ"ג, רצ"ו, שי"ג, שכ"ד, תי"ח, ת"כ, תכ"ג, ת"ל, תל"א, תל"ג, תצ"ו, תקמ"ה, תקמ"ו

במצוה ל"ב- לא כולל הקטע מהמילים: "ומלשון הרמב"ם...", עד: "...בלאו דמחמר בכאן".

ב. רשימת מצוות החדשה החל ממועד קיץ תשע"ו

 רשימת מצוות חדשה 

 

יחידת לקט מצוות במתכונת הישנה לכיתה י"ב תשע"ו

סמל שאלון 5108

מבנה המבחן

משך הבחינה: שעה ורבע.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה: המבחן יכלול שני חלקים:

חלק ראשון    יש לענות על  4 מתוך 5 שאלות (80 נקודות).

                   בכל שאלה – שלושה סעיפים (כל שאלה 20 נקודות).

חלק שני       יש לענות על 2 מתוך 3 שאלות. אחת השאלות יכולה להיות שאלת 

                   מושגים (20 נקודות).

חומר עזר מותר בשימוש: אין

הוראות מיוחדות: אין  

 

מועד המבחן

חורף תשע"ו: טרם נקבע

קיץ תשע"ו: טרם נקבע

הלימה והתאמות

 

יחידת לקט מצוות במתכונת החדשה לכיתה י"א תשע"ו

יחידה זו מהוה חלק מהמבחן החיצוני באשכול ההגבר בתורה שבעל פה, ויש לבחור בינה לבין יחידת גמרא ב' בבא מציעא

  • סמל שאלון: טרם נקבע
  • מועד המבחן: המבחן הקרוב יתקיים במועד קיץ תשע"ו לתלמידי י"א תשע"ו בלבד
  • מבנה המבחן: יפורסם בהמשך
  • התאמות לליקויי למידה יפורסמו בהמשך

שאלוני בגרות ופורום

חומרי העשרה 

סרטונים

מאגר בחינות העשרה

פרסומים

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/07/2015