education - חינוך הוראת תלמוד ותושבע''פ ממלכתי דתי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית הלמידה וההיבחנות מסלול תלמוד
אשכול ההגבר
 

יחידות ההגבר

מועדי היבחנות וסמלי שאלונים

מבנה המבחן החיצוני

תוכן היחידות בגמרא

היחידה בבחינה חיצונית

היחידה בהערכה חלופית

בתי ספר חסרי הכרה 


 יחידות ההגבר : 2 יח"ל 

 1. גמרא  - היבחנות חיצונית
 2. גמרא –  הערכה חלופית

מועדי היבחנות וסמלי שאלונים

סמל שאלון

שם היחידה

מועד היבחנות / הגשת ציונים

משקל מתוך 2 י"ל הגבר

משקל מתוך 5 י"ל

6281

תלמוד [מסכת סוכה]

קיץ כיתה י"א

קיץ כיתה  י"ב*

70%

28%

6283

הערכה חלופית

קיץ כיתה י"א או י"ב

30%

12%

*תלמידים שנבחנים בשאלון 6281 בכיתה י"ב ייבחנו על מסכת בבא מציעא לפי החומר של שנת תשע"ו.  להנחיות והגדרת החומר

 • מבנה המבחן  החיצוני – שאלון 6281

  תוכן היחידות

 • בחינה חיצונית (16.5 דפים)

   

  מסכת סוכה

  ב ע"א [משנה] – ג ע"א [עד (ולא עד בכלל):"מאן תנא להא דתנו רבנן"]
  כד ע"ב [משנה] - לה ע"א [עד המילים : "מיכתת שיעוריה"]
  לו ע"א [מהמילים: "נסדק ניקב"] - לט ע"א [משנה]
  מא ע"א [מהמשנה] - מב ע"ב [עד סוף הפרק] 

   

  רשימת התוספות מסכת סוכה תשע''ז כיתה י''א

   

  הסוגיות בעיון

  מספר

  מקור

  פירוט

  1

  כה, א- כו, א

  שלוחי מצוה בחיוב מצות סוכה

  2

  כט ,ב

  הדר בארבעה מינים

  3

  כט ,ב

  מצוה הבאה בעבירה

  4

  לח, ב, לט

  שומע כעונה ועובר לעשייתן

  5

  מא,א

  לולב שבעה במקדש ובירושלים

  6

  מא,ב

  מתנה על מנת להחזיר

  מבוא לתורה שבעל פה

  החל משנת תשע"ז החומר במבוא לתורה שבעל פה נכלל במבחן בגמרא.
  המבחן יכלול שאלת חובה אחת על נושא זה.
  החומר למבחן: עמודים 26-9 [עד סוף נושא 2 המסתיים במילים: "על עצמה כמנהיגיה"],
   מתוך החוברת במעגלי ההלכה מסלול תושב"ע

  חומר עזר:

 • מצגת ותרשים על השתלשלות ההלכה

 •  הצעה למבחני מתכונת:

 • הערכה חלופית

  סמל שאלון -  6283

  הצעה לחלופות בהערכה בגמרא

  בקובץ המצורף

  חומר הלימוד במסגרת הערכה חלופית

  מסכת סוכה
  לה ע"א (מהמילים: "ושל ערלה פסול") - לו ע"א (עד: "הא במקצתה")
  לט ע"א (מהמשנה) - מא ע"א (עד המשנה)
   נ ע"א (מתחילת הפרק) - נב ע,ב (עד וזקיף טובא)

   

  הסוגיות:

  מספר

  מקור

  פירוט

  1

  כז,א

  חובת סוכה כל שבעה

  2

  נב,א

  משיח בן יוסף ויצר הרע

  בבא בתרא - התכנית לשנת התשע"ח

  תכנית הלימודים אשכול הגבר

  ב ע"א - יא ע"א [עד המשנה]
  יח ע"א [מהמשנה] - יט ע"ב [עד המילים: "עפר תיחוח"]
   כ ע"ב [מהמשנה השניה] - כה ע"א [עד המילים: "שעושה אותו גלל"].
   כה ע"ב [מהמשנה] - כו ע"א [עד המשנה]

 • רשימת התוספות מסכת בבא בתרא תשע''ח כיתה י''א

   

  הסוגיות בעיון

   
   
   
   

   

   

   

   

   

   

  מבוא לתורה שבעל פה

  חלק א – השתלשלות התורה שבעל פה
  חלק ב- נושאים 3,2

 • חומר עזר: מצגת ותרשים על השתלשלות ההלכה
   

  הערכה חלופית

  סמל שאלון -  6283

  הצעה לחלופות בהערכה בגמרא - חומר הלימוד במסגרת הערכה חלופית

  רשימת הדפים

  יא ע"א [מהמשנה] עד יז ע"א [עד סוף הפרק]

 • רשימת התוספות

  רשימת הסוגיות

   

   

   

   

  בתי ספר חסרי הכרה

   תלמידים הלומדים בתי ספר חסרי הכרה יוכלו להשלים את יחידות החלופות בהערכה במבחן חיצוני.
  סמל השאלון:  6282
  חומר המבחן: בקובץ המצורף

 •  
   
   
      תאריך עדכון אחרון:  22/05/2017