education - חינוך הוראת תלמוד ותושבע''פ ממלכתי דתי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית הלמידה וההיבחנות מסלול תלמוד
אשכול ההגבר
 

יחידות ההגבר

מועדי היבחנות וסמלי שאלונים

מבנה המבחן החיצוני

תוכן היחידה החיצונית

הערכה חלופית

בתי ספר חסרי הכרה 

תוכן יחידת ההגבר במסכת קידושין שנה"ל תשע"ט


 יחידות ההגבר : 2 יח"ל 

 1. גמרא  - היבחנות חיצונית
 2. גמרא –  הערכה חלופית

מועדי היבחנות וסמלי שאלונים

סמל שאלון

שם היחידה

מועד היבחנות / הגשת ציונים

משקל מתוך 2 י"ל הגבר

משקל מתוך 5 י"ל

6281

תלמוד [מסכת סוכה]

קיץ כיתה י"א

או י"ב

70%

28%

6283

הערכה חלופית

קיץ כיתה י"א או י"ב

30%

12%

מבנה המבחן  החיצוני – שאלון 6281

תוכן היחידה החיצונית

החל משנה"ל תשע"ח המסכתות הנלמדות במסגרת יחידת החובה ויחידת ההגבר אינן זהות. לכן המבחן החיצוני ביחידות ההגבר בשנה"ל תשע"ח יהיה על מסכת סוכה. אולם את ההערכה החלופית אפשר לעשות על מסכת בבא בתרא כמפורט להלן.   

 

מסכת סוכה

ב ע"א [משנה] – ג ע"א [עד (ולא עד בכלל):"מאן תנא להא דתנו רבנן"]
כד ע"ב [משנה] - לה ע"א [עד המילים : "מיכתת שיעוריה"]
לו ע"א [מהמילים: "נסדק ניקב"] - לט ע"א [משנה]
מא ע"א [מהמשנה] - מב ע"ב [עד סוף הפרק] 

 

רשימת התוספות מסכת סוכה 

 

הסוגיות בעיון

מספר

מקור

פירוט

1

כה, א- כו, א

שלוחי מצוה בחיוב מצות סוכה

2

כט ,ב

הדר בארבעה מינים

3

כט ,ב

מצוה הבאה בעבירה

4

לח, ב, לט

שומע כעונה ועובר לעשייתן

5

מא,א

לולב שבעה במקדש ובירושלים

6

מא,ב

מתנה על מנת להחזיר

מבוא לתורה שבעל פה


מבחן ההגבר כולל  שאלת חובה אחת במבוא לתושב"ע.
חומר הלימוד:
מתוך החוברת במעגלי ההלכה מסלול תושב"ע
השתלשלות תורה שבעל פה עמודים 18-9
נושאי עיון – נושאים ב'-ג' עמודים 22-29.

או:
מתוך החוברת החדשה של מבוא לתושב"ע הוצאת מרכז ההלכה והוראה תשע"ז ,
השתלשלות תורה שבעל פה עמודים 5-36
נושאי עיון – נושאים ב'-ג' עמודים 47-62.

בין החוברת החדשה לחומר שבחוברות הישנות יש מספר שינויים מצומצם.  – לפירוט השינויים
השאלות במבחן הבגרות בשנה"ל תשע"ח יהיו על תכנים שמופיעים בשתי החוברות. בשנה"ל תשע"ט ההיבחנות תהיה על פי החוברת החדשה.

חומר עזר:

 • מצגת ותרשים על השתלשלות ההלכה

 •  מבחן לדוגמא במסכת סוכה לשאלון 6381  תשובון:  6381

   

  הערכה חלופית

  סמל שאלון -  6283

  הערכה חלופית ביחידת ההגבר בתלמוד יכולה להיעשות במסכת בבא בתרא, במסכת סוכה או במסכת אחרת בהיקף זהה.

  שימו לב: תלמידים שניגשים בשנה זו למבחן החיצוני במסכת בבא בתרא [סמל 6381]  או שלומדים בשנה זו [תשע"ח] מסכת סוכה ומתעתדים בשנת תשע"ט להיבחן בשאלון החובה במסכת בבא בתרא, לא יכולים לעשות הערכה חלופית במסכת בבא בתרא, כיון שהחומר מהוה חלק מהמבחן החיצוני בו יבחנו בשנה הבאה.

  תכנית הערכה חלופית במסכת בבא בתרא

  רשימת הדפים

  יא ע"א [מהמשנה] עד יז ע"א [עד סוף הפרק[

  רשימת התוספות

  יב ע"א: ד"ה מצר
  יב ע"ב: ד"ה כגון; ד"ה מעלינן
  יג  ע"א: ד"ה שנאמר; ד"ה כופין (עד המילים: "ואומר ר"י.. אע"ג דעובר בעשה")
  יג ע"ב:  ד"ה מדביק; ד"ה רבי יהודה
  יד  ע"א: ד"ה שלא יהא; ד"ה שבהן
  טו ע"א: ד"ה שמונה פסוקים

  רשימת הסוגיות

 •  

 • תכנית הערכה חלופית במסכת סוכה

 • רשימת הדפים

  לה ע"א [מהמילים: "ושל ערלה פסול"] - לו ע"א [עד המילים: "הא במקצתה"]  

  לט ע"א [משנה]-  מא ע"א [עד המשנה]

  נ ע"א [משנה]- נב ע"ב עד: ["וזקיף טובא"]

   רשימת התוספות

  לט ע"א: ד"ה עובר; ד"ה הלוקח

  מ ע"ב: ד"ה אבקה

  נ ע"א: ד"ה שאינו

  נ ע"ב: ד"ה חד תני שואבה

  נא ע"א: ד"ה מעלין; ד"ה שעליהן

  נב ע"א: ד"ה וכיון; ד"ה אם

  נב ע"ב: ד"ה משביעו

  רשימת הסוגיות 

  1. כז ע"א- סוכה בליל יום טוב הראשון ובשאר ימי החג

  2. נב ע"א – המספד בירושלים \ התמודדות עם יצרים [אגדה] 

   

  הצעה לחלופות בהערכה בגמרא

 • למחוונים נוספים 

   

  בתי ספר חסרי הכרה

   תלמידים הלומדים בתי ספר חסרי הכרה יוכלו להשלים את יחידות החלופות בהערכה במבחן חיצוני.
  סמל השאלון:  6282
  חומר המבחן: בקובץ המצורף

 •  
   
   
      תאריך עדכון אחרון:  28/03/2018