education - חינוך הוראת תלמוד ותושבע''פ ממלכתי דתי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
הנחיות כלליות
 

תוכן ומבנה ביחידת חובה דינים ומבוא

גמרא היקף היחידות

דרכי ההיבחנות בגמרא

חומר הלימוד - מסכתות הגמרא

היבחנות באישור מפמר מסלול תלמוד

התאמה לליקויי למידה חורף תשע"ד

התאמות לליקויי למידה קיץ תשעד מסלול תלמוד

מיקוד דינים ומבוא מסלול תלמוד חורף תשע"ד

הלימה (במקום מיקוד) דינים מסלול תלמוד קיץ תשע"ד חורף תשע"ה

א. תוכן ומבנה  ביחידת חובה דינים ומבוא

במסגרת 5 יח"ל בגמרא מסלול תלמוד- יחידת דינים ומבוא היא יחידת חובה. המבחן הוא מבחן חיצוני בכתב וללא שימוש בספרי עזר. יש להקדיש 3 ש"ש ללימוד היחידה. את המבחן ניתן לקיים בכיתה י"ב בלבד במועד חורף או במועד קיץ.

ב. גמרא - היקף היחידות

 1. מבחני הבגרות בגמרא הם מבחנים חיצוניים בכתב. כל מבחן הוא על 2 יח"ל. 

      להלן מבנה והיקף 2 יח"ל בגמרא:

  22 דפי גמרא, רש"י, מבחר תוספות, ו – 8 סוגיות מתוך הדפים הללו. כל סוגיה כוללת 8-5 מקורות (ראשונים, אחרונים, ספרי שו"ת ומאמרים). [רשימת המקורות מופיעה באתר המפמ"ר לתלמוד ותושב"ע ויוצאת לאור גם בחוברת. באתר יש גם מערכי הדרכה למורה]

   

  2. קיימת אפשרות להיבחן על 1 יח"ל בגמרא או אף על 2 יח"ל בגמרא מבין 4 יח"ל בגמרא באישור מפמ"ר כבחינות בע"פ ע"י בוחן שישלח על ידינו (אך ורק ע"פ המופיע לקמן סעיפים ג2, ג3, ג4). היקף יחידה באישור מפמ"ר:

  א. 10 דפים גמרא רש"י ותוס', או 15 דפים גמרא ורש"י, מהמסכתות שהיה ניתן להבחן עליהם ע"פ התוכנית הישנה. (2 יח"ל, על פי העקרונות הנ"ל בהתאמה בכל הצירופים). אפשרות זו היא אך ורק לשנת תשע"ג. החל משנת תשע"ד יהיה מאגר קבוע של יחידות בע"פ, עליהם יהיה ניתן לבקש אישור להבחן (הרחבה להלן בסעיף 4).   

  ב. עבודת חקר בגמרא בלבד ע"פ הכללים שנקבעו לעבודות חקר (הדרכה באתר המפמ"ר- עבודת חקר). את עבודת החקר יחל התלמיד להכין במחצית השנייה של כיתה י"א, ויסיימה עד סוף המחצית הראשונה של כיתה י"ב. עבודת חקר תאושר לתלמיד רק אם המורה המנחה עבר את ההשתלמות למנחי עבודות חקר.

   

ג. דרכי ההיבחנות בגמרא

 1. מבחן בגרות חיצוני בכתב על 2 יח"ל בכיתה י"א + 2 יח"ל בכיתה י"ב.

 2. מבחן בגרות חיצוני בכתב על 2 יח"ל בכיתה י"ב+ 2 יח"ל בגמרא באישור מפמ"ר.

 3. מבחן בגרות חיצוני בכתב על 2 יח"ל בכיתה י"א או י"ב. 1 יח"ל ספרות השו"ת (מבחן חיצוני) +1 יח"ל  בגמרא בלבד באישור מפמ"ר.                 בתי ספר שייבחרו להיבחן  ב-2 יח"ל חיצוניות בגמרא בכיתה י"א, ייבחנו על 1 יח"ל  ספרות השו"ת + 1 יח"ל בגמרא באישור מפמ"ר בכיתה י"ב.          בתי ספר שייבחרו להיבחן על 1 יח"ל בספרות השו"ת+ 1 יח"ל בגמרא באישור מפמ"ר בכיתה י"א, ייבחנו ב-2 יח"ל חיצוניות בגמרא בכיתה י"ב.

 4. מבחן בגרות חיצוני בכתב על 2 יח"ל בכיתה י"א + 1 יח"ל עבודת חקר  +1 יח"ל בגמרא באישור מפמ"ר בכיתה י"ב. יחידת עבודת חקר תאושר לתלמיד רק אם המורה המנחה עבר את ההשתלמות למנחי עבודות חקר.

בכל האפשרויות שהובאו לעיל, תלמיד הנבחן במסלול תלמוד חייב להבחן לפחות על 2 יח"ל  חיצוניות בגמרא. 

 • מי שבחר באפשרות ב1, איננו צריך לשלוח טופס ת-1.
 • מי שבחר באפשרויות האחרות עליו למלא טופס ת-1.

 את טופס ת-1 וטופס עו"ח-1 ניתן היה לשלוח עד תשרי תשע"ד. ההרשמה נסגרה. 

 

ד. חומר הלימוד - מסכתות הגמרא

להלן סדר המסכתות לשנים הבאות:

תשע"ד: פסחים

תשע"ה: סנהדרין

תשע"ו: בבא מציעא

תשע"ז: סוכה

תשע"ח: בבא בתרא

תשע"ט: קידושין

תש"פ: בבא קמא

וחוזר חלילה.

רשימת הדפים שבכל מסכת, רשימת התוספות ורשימת המקורות בסוגיות תפורסם לקראת חג הפסח בשנה הקודמת  לשנת הלימודים.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/02/2014