education - חינוך הוראת תלמוד ותושבע''פ ממלכתי דתי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית כתה יב
מועד קיץ תשע"ו
 


שנתון י"ב הוא השנתון האחרון שנבחן ע"פ המתווה הישן של בחינות הבגרות.

ההיבחנות בשנת תשע"ו

1 יח"ל דינים ומבוא (6104); 2 יח"ל גמרא בבא מציעא (6207).

או

1 יח"ל דינים ומבוא (6104); 1 יח"ל ספרות השו"ת (5109); 1 יח"ל באישור מפמ"ר (6101) 
 

להרשמה למבחן באישור מפמ"ר [עד י"א בתשרי תשע"ו, 24.9.15]

עולים

תכנית ההיבחנות לעולים היא על פי המפורט באתר

 

להרשמה למבחן באישור מפמ"ר לעולים [עד י"א בתשרי תשע"ו, 24.9.15]

 

מבחן מועד חורף תשע"ו

בחורף תשע"ו יהיה אפשר להבחן על יחידת דינים ומבוא (6104)

הלימה והתאמות

 

עבודת חקר

 

עבודת חקר - במסגרת אישור המפמ"ר נכללת יחידה שהיא עבודת חקר. יחידה זו תאושר רק אם המורה המנחה עבר את ההשתלמות למנחי עבודות חקר.

 

תכנית ההבחנות וההלימה כיתה י''ב תשע''ו מסלול תלמוד

 

חומר הלימוד - מסכתות הגמרא

להלן סדר המסכתות לשנים הבאות:

תשע"ו: בבא מציעא

תשע"ז: סוכה

תשע"ח: בבא בתרא

תשע"ט: קידושין

תש"פ: בבא קמא

תשפ"א: פסחים

תשפ"ב: סנהדרין

וחוזר חלילה.

רשימת הדפים שבכל מסכת, רשימת התוספות ורשימת המקורות בסוגיות תפורסם לקראת חג הפסח בשנה הקודמת  לשנת הלימודים

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/06/2016