education - חינוך הוראת תלמוד ותושבע''פ ממלכתי דתי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית כתה יב
 

תכנית ההבחנות וההלימה כיתה י''ב תשע''ו מסלול תלמוד

 

 

תכנית הלימודים החדשה החל מתשע"ה
יחידת חובה דינים ומבוא

גמרא היקף היחידות

דרכי ההיבחנות בגמרא

חומר הלימוד - מסכתות הגמרא

היבחנות באישור מפמר מסלול תלמוד

התאמות לליקויי למידה חורף תשע"ה מסלול תלמוד

התאמות לליקויי למידה קיץ תשע"ה מסלול תלמוד

הלימה קובץ כללי חורף תשעה מסלול תלמוד

הלימה קובץ כללי קיץ תשעה מסלול תלמוד

תובנות משאלוני קיץ תשעד  מסלול תלמוד

 

בחינות בגרות תשע"ו

תכנית הלימודים החדשה החל מתשע"ה

מבנה הבגרות ע"פ התוכנית החדשה יחול בשנה הקרובה רק על תלמידי כיתה י' תשע"ה. מאחר שאין כלל היבחנות בכיתה י' ללומדים במסלול תלמוד, אשר על כן אין שום שינוי בשנה הבאה לתלמידי כיתות יא-יב. מבנה היחידות והרכבם לכיתות יא-יב תשע"ה, נשאר כפי שהוא. 
כמובן שבמהלך שנת תשע"ה ולקראת שנת תשע"ו, נכין ונכשיר את המורים והרמי"ם לקראת השינוי הצפוי.
הנושא היחיד שרלבנטי  לכיתה י' במסלול תלמוד הוא לימוד יחידה פנימית על השכלה כללית

יחידת חובה דינים ומבוא

במסגרת מסלול תלמוד [5 יח"ל או 3 י"ל] - יחידת דינים ומבוא היא יחידת חובה. המבחן הוא מבחן חיצוני בכתב וללא שימוש בספרי עזר. יש להקדיש 3 ש"ש ללימוד היחידה. את המבחן ניתן לקיים בכיתה י"ב בלבד במועד חורף או במועד קיץ. 

גמרא - היקף היחידות

 1. מבחני הבגרות בגמרא הם מבחנים חיצוניים בכתב. כל מבחן הוא על 2 יח"ל. 

      להלן מבנה והיקף 2 יח"ל בגמרא:

  22 דפי גמרא, רש"י, מבחר תוספות, ו – 8 סוגיות מתוך הדפים הללו. כל סוגיה כוללת 8-5 מקורות (ראשונים, אחרונים, ספרי שו"ת ומאמרים). [רשימת המקורות מופיעה באתר המפמ"ר לתלמוד ותושב"ע ויוצאת לאור גם בחוברת. באתר יש גם מערכי הדרכה למורה]

   

  2. קיימת אפשרות להיבחן על 1 יח"ל בגמרא או אף על 2 יח"ל בגמרא מבין 4 יח"ל בגמרא באישור מפמ"ר כבחינות בע"פ ע"י בוחן שישלח על ידינו (אך ורק ע"פ המופיע להלן). היקף יחידה באישור מפמ"ר:

  א. 10 דפים גמרא רש"י ותוס', או 15 דפים גמרא ורש"י.

ב. מחצית מחומר הבחינה של המבחן החיצוני המקיף 2 י"ל

ג. עבודת חקר בגמרא בלבד ע"פ הכללים שנקבעו לעבודות חקר (הדרכה באתר המפמ"ר- עבודת חקר). את עבודת החקר יחל התלמיד להכין במחצית השנייה של כיתה י"א, ויסיימה עד סוף המחצית הראשונה של כיתה י"ב. עבודת חקר תאושר לתלמיד רק אם המורה המנחה עבר את ההשתלמות למנחי עבודות חקר.

 

דרכי ההיבחנות בגמרא

 1. מבחן בגרות חיצוני בכתב על 2 יח"ל בכיתה י"א + 2 יח"ל בכיתה י"ב.

 2. מבחן בגרות חיצוני בכתב על 2 יח"ל בכיתה י"ב + 2 יח"ל בגמרא באישור מפמ"ר בכיתה י"ב.

 3. מבחן בגרות חיצוני בכתב על 2 יח"ל בכיתה י"א או י"ב. 1 יח"ל ספרות השו"ת (מבחן חיצוני) +1 יח"ל  בגמרא בלבד באישור מפמ"ר.

בתי ספר שייבחרו להיבחן  ב-2 יח"ל חיצוניות בגמרא בכיתה י"א, ייבחנו על 1 יח"ל  ספרות השו"ת + 1 יח"ל בגמרא באישור מפמ"ר בכיתה י"ב.

בתי ספר שייבחרו להיבחן על 1 יח"ל בספרות השו"ת+ 1 יח"ל בגמרא באישור מפמ"ר בכיתה י"א, ייבחנו ב-2 יח"ל חיצוניות בגמרא בכיתה י"ב.

 1. מבחן בגרות חיצוני בכתב על 2 יח"ל בכיתה י"א + 1 יח"ל עבודת חקר  +1 יח"ל בגמרא באישור מפמ"ר בכיתה י"ב. יחידת עבודת חקר תאושר לתלמיד רק אם המורה המנחה עבר את ההשתלמות למנחי עבודות חקר.

בכל האפשרויות שהובאו לעיל, תלמיד הנבחן במסלול תלמוד חייב להבחן לפחות על 2 יח"ל  חיצוניות בגמרא. 

 • מי שבחר באפשרות ב1, איננו צריך לשלוח טופס ת-1.
 • מי שבחר באפשרויות האחרות עליו למלא טופס ת-1.

 את טופס ת-1 וטופס עו"ח-1 ניתן למצוא בעמוד טפסים 

 

חומר הלימוד - מסכתות הגמרא

להלן סדר המסכתות לשנים הבאות:

תשע"ו: בבא מציעא

תשע"ז: סוכה

תשע"ח: בבא בתרא

תשע"ט: קידושין

תש"פ: בבא קמא

תשפ"א: פסחים

תשפ"ב: סנהדרין

וחוזר חלילה.

רשימת הדפים שבכל מסכת, רשימת התוספות ורשימת המקורות בסוגיות תפורסם לקראת חג הפסח בשנה הקודמת  לשנת הלימודים

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/07/2015