education - חינוך הוראת תלמוד ותושבע''פ ממלכתי דתי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
הודעות לקראת בגרות ועוד
 

סמלי השאלונים בתכנית ההיבחנות החדשה

 כתיבת עבודות

כתובים על ספר עבודות במשנה גמרא הלכה ואגדה

חידון הגמרא תשע"ז

 • החידון השנתי בגמרא מסלול תלמוד מסלול תושבע"פ 

 • דף 2 החידון השנתי בגמרא מסלול תלמוד מסלול תושבע"פ

 •  

   


   
 • תושבע"פ

   

   

   

  יחידה

  סמל

  מועד היבחנות ראשון

   משקל*

  משך זמן הבחינה

   

   

   

   

  חובה

   

   

   

   

   

  מבחנים  חיצוניים

  מבוא לתושב"ע             משנה/ גמרא

  005-381

  חורף י"ב

  35%

  1:30

  בית חינוך ומשפחה

  005-371

   קיץ י"ב

  35%

  1:30

  עולים דינים

  005-384

   קיץ י"א

  35%

  1:30

  עולים בית חינוך ומשפחה

  005-374

   קיץ י"ב

  35%

  1:30

   הערכה חלופית

  הלכה

  005-383

  קיץ י'

  30%

   

  הערכה חלופית

  עולים

  005-383

  קיץ י'

  30%

   

   

   

  הגבר**

   מבחנים חיצוניים

  מבחן כיתה י"א 

  005-281

   קיץ י"א

  70%

  2:30

   הערכה חלופית

   

  005-283

  קיץ י'

  30%

   


  * המשקל של כל יחידה בחובה ובהגבר מחושב באופן יחסי מתוך המכלול של יחידות החובה או  ההגבר בהתאמה
  ** טרם נקבעו סמלי ההיבחנות לעולים ביחידות ההגבר
   תלמוד

   

   

  יחידה

  סמל

  מועד היבחנות ראשון

   משקל*

  משך זמן הבחינה

   

   

   

   

  חובה

   מבחן חיצוני

  מבוא לתושב"ע, גמרא כיתה י"ב

  006-381

  קיץ י"ב

  70%

   3:00

   הערכה חלופית

  הלכה

  006-383

  קיץ י"א

  30%

   

   

  עולים

  גמרא - מבחן בית ספרי באישור מפמ"ר

  006-384

  קיץ י"ב

  70%

   

  הלכה - הערכה חלופית

  006-383

  קיץ י"א

  30%

   

   הערכה חלופית

  הלכה

  005-383

  קיץ י'

  30%

   

  הגבר**

   מבחן חיצוני

  גמרא כיתה י"א

  006-281

  קיץ י"א

  70%

   2:30

  הערכה חלופית

  גמרא

  006-283

  קיץ י"א

  30%

     * המשקל של כל יחידה בחובה ובהגבר מחושב באופן יחסי מתוך המכלול של יחידות החובה או  ההגבר בהתאמה
  ** טרם נקבעו סמלי ההיבחנות לעולים ביחידות ההגבר •  
   
   
      תאריך עדכון אחרון:  15/12/2016