education - חינוך הוראת תלמוד ותושבע''פ ממלכתי דתי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
הודעות לקראת בגרות ועוד
 

 

נספחים למבחני ההגבר בתלמוד ובתושבע"פ

סמלי השאלונים בתכנית ההיבחנות החדשה

כתיבת עבודות

כתובים על ספר עבודות במשנה גמרא הלכה ואגדה

חידון הגמרא תשע"ז

 • החידון השנתי בגמרא מסלול תלמוד מסלול תושבע"פ 

 • דף 2 החידון השנתי בגמרא מסלול תלמוד מסלול תושבע"פ

 •  

   


   
 • תושבע"פ

   

   

   

  יחידה

  סמל

  מועד היבחנות ראשון

   משקל*

  משך זמן הבחינה

   

   

   

   

  חובה

   

   

   

   

   

  מבחנים  חיצוניים

  מבוא לתושב"ע             משנה/ גמרא

  005-381

  חורף י"ב

  35%

  1:30

  בית חינוך ומשפחה

  005-371

   קיץ י"ב

  35%

  1:30

  עולים דינים

  005-384

   קיץ י"א

  35%

  1:30

  עולים בית חינוך ומשפחה

  005-374

   קיץ י"ב

  35%

  1:30

   הערכה חלופית

  הלכה

  005-383

  קיץ י'

  30%

   

  הערכה חלופית

  עולים

  005-383

  קיץ י'

  30%

   

   

   

  הגבר**

   מבחנים חיצוניים

  מבחן כיתה י"א 

  005-281

   קיץ י"א

  70%

  2:30

   הערכה חלופית

   

  005-283

  קיץ י'

  30%

   


  * המשקל של כל יחידה בחובה ובהגבר מחושב באופן יחסי מתוך המכלול של יחידות החובה או  ההגבר בהתאמה
  ** טרם נקבעו סמלי ההיבחנות לעולים ביחידות ההגבר
   תלמוד

   

   

  יחידה

  סמל

  מועד היבחנות ראשון

   משקל*

  משך זמן הבחינה

   

   

   

   

  חובה

   מבחן חיצוני

  מבוא לתושב"ע, גמרא כיתה י"ב

  006-381

  קיץ י"ב

  70%

   3:00

   הערכה חלופית

  הלכה

  006-383

  קיץ י"א

  30%

   

   

  עולים

  גמרא - מבחן בית ספרי באישור מפמ"ר

  006-384

  קיץ י"ב

  70%

   

  הלכה - הערכה חלופית

  006-383

  קיץ י"א

  30%

   

   הערכה חלופית

  הלכה

  005-383

  קיץ י'

  30%

   

  הגבר**

   מבחן חיצוני

  גמרא כיתה י"א

  006-281

  קיץ י"א

  70%

   2:30

  הערכה חלופית

  גמרא

  006-283

  קיץ י"א

  30%

     * המשקל של כל יחידה בחובה ובהגבר מחושב באופן יחסי מתוך המכלול של יחידות החובה או  ההגבר בהתאמה
  ** טרם נקבעו סמלי ההיבחנות לעולים ביחידות ההגבר •  
   
   
      תאריך עדכון אחרון:  19/06/2017