education - חינוך הוראת תלמוד ותושבע''פ ממלכתי דתי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
הודעות לקראת בגרות ועוד
 

סמלי השאלונים בתכנית ההיבחנות החדשה

 כתיבת עבודות

כתובים על ספר עבודות במשנה גמרא הלכה ואגדה

חידון הגמרא תשע"ז

 • החידון השנתי בגמרא מסלול תלמוד מסלול תושבע"פ

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

      • תושבע"פ

    

    

    

   יחידה

   סמל

   מועד היבחנות ראשון

    משקל*

   משך זמן הבחינה

    

    

    

    

   חובה

    

    

    

    

    

   מבחנים  חיצוניים

   מבוא לתושב"ע             משנה/ גמרא

   005-381

   חורף י"ב

   35%

   1:30

   בית חינוך ומשפחה

   005-371

    קיץ י"ב

   35%

   1:30

   עולים דינים

   005-384

    קיץ י"א

   35%

   1:30

   עולים בית חינוך ומשפחה

   005-374

    קיץ י"ב

   35%

   1:30

    הערכה חלופית

   הלכה

   005-383

   קיץ י'

   30%

    

   הערכה חלופית

   עולים

   005-383

   קיץ י'

   30%

    

    

    

   הגבר**

    מבחנים חיצוניים

   מבחן כיתה י"א 

   005-281

    קיץ י"א

   70%

   2:30

    הערכה חלופית

    

   005-283

   קיץ י'

   30%

    


   * המשקל של כל יחידה בחובה ובהגבר מחושב באופן יחסי מתוך המכלול של יחידות החובה או  ההגבר בהתאמה
   ** טרם נקבעו סמלי ההיבחנות לעולים ביחידות ההגבר
    תלמוד

    

    

   יחידה

   סמל

   מועד היבחנות ראשון

    משקל*

   משך זמן הבחינה

    

    

    

    

   חובה

    מבחן חיצוני

   מבוא לתושב"ע, גמרא כיתה י"ב

   006-381

   קיץ י"ב

   70%

    3:00

    הערכה חלופית

   הלכה

   006-383

   קיץ י"א

   30%

    

    

   עולים

   גמרא - מבחן בית ספרי באישור מפמ"ר

   006-384

   קיץ י"ב

   70%

    

   הלכה - הערכה חלופית

   006-383

   קיץ י"א

   30%

    

    הערכה חלופית

   הלכה

   005-383

   קיץ י'

   30%

    

   הגבר**

    מבחן חיצוני

   גמרא כיתה י"א

   006-281

   קיץ י"א

   70%

    2:30

   הערכה חלופית

   גמרא

   006-283

   קיץ י"א

   30%

       * המשקל של כל יחידה בחובה ובהגבר מחושב באופן יחסי מתוך המכלול של יחידות החובה או  ההגבר בהתאמה
   ** טרם נקבעו סמלי ההיבחנות לעולים ביחידות ההגבר  •  
    
    
       תאריך עדכון אחרון:  26/08/2016