education - חינוך הוראת תלמוד ותושבע''פ ממלכתי דתי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
מבחן בתושבע"פ בכיתה ו' - דינים משנה או גמרא
 
 


מבחן בתושבע"פ מתקיים כמבחן חובה פנימי לכל בתי הספר. יש לתת ציון נפרד לכל אחד מחלקי המבחן - הלכה, משנה או גמרא.

המבחן נשלח מראמ"ה לבתי הספר והבדיקה נעשיתה ע"י המורים. מומלץ מאד להשתמש במיצבית לבדיקת המבחן.

אפשר, אך לא חובה, לחשב את הציון כחלק מהציון בתעודה

חומרי המבחן בקישור 

מבנה המבחן היה דומה למבחן שהיה בשנת תשע"ו.  יש ללמוד ע"פ תכנית הלימודים של כיתה ו

מפרט המבחן

מפרט המבחן בקישור וכן ב  באתר ראמ"ה. הוא כולל את היקף החומר, מושגים ומיומנויות נדרשים. עם זאת המושגים והמיומנויות רשומים בקיצור ובאופן כללי.
להלן הפרוט של המושגים והמיומנויות לפי שלשת נושאי המבחן – הלכה, גמרא ומשנה.
הלכה 

גמרא

משנה

מבחן ומחוון תשע"ח

קישור לאתר ראמ"ה


מבחנים קודמים

חומרים נוספים

  • טבלת השוואה בין קיצור שולחן ערוך מקור חיים לקיצור שולחן ערוך הרב גנצפריד כיתה ו' מחצית א [ללומדים קיצור שולחן ערוך גנצפריד]

 

קבצי תרגול מיומנויות לקראת המבחן

תרגול דינים ומשנה

תרגול דינים ומשנה עם תשובון

 

דוגמאות  לשאלות  מיומנות תשע"ה

ניתן להשתמש בשאלות של תשע"ה כדי לתרגל למבחן. שימו לב לא כל השאלות  הן על חומר הלמודים למיצב, אך המיומנות היא אותה מיומנות

דוגמאות לשאלות מיומנות תשע"ו

בכל תרגול יש שני מסמכים :

מדריך למורה עם תשובות

ודף תרגול לתלמיד

דוגמאות לשאלות מיומנות תשע"ז

הלכה 1

משנה 1

גמרא 1

הלכה 1

משנה 1

גמרא 1

הלכה 1 תשובון

משנה 1 תשובון

גמרא 1  תשובון

הלכה 2

משנה 2

הלכה 2

משנה 2

 גמרא 2

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/04/2018