education - חינוך הוראת תלמוד ותושבע''פ ממלכתי דתי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
מבחן בתושבע"פ בכיתה ו' - דינים משנה או גמרא
 המבחן יתקיים ביום שלישי, ד' שבט תשע"ז, 31 לינואר 
 


מבחן בתושבע"פ מתקיים כמבחן פנימי לכל בתי הספר. יש לתת ציון נפרד לכל אחד מחלקי המבחן - הלכה, משנה או גמרא.


המבחן ישלח מראמ"ה לבתי הספר והבדיקה נעשית ע"י המורים והמורות. אפשר, אך לא חובה, לחשב את הציון כחלק מהציון בתעודה.

אתר ראמ"ה

מבנה המבחן יהיה דומה למבחן שהיה בשנת תשע"ו. המפרט יישלח בתחילת שנת הלימודים. יש ללמוד ע"פ תכנית הלימודים של כיתה ו.

מושגים ומיומנויות

מפרט המבחן כולל את היקף החומר, מושגים ומיומנויות נדרשים. עם זאת המושגים והמיומנויות רשומים בקיצור ובאופן כללי.
להלן הפרוט המלא של המושגים והמיומנויות לפי שלשת נושאי המבחן – הלכה, גמרא ומשנה.
הלכה 

גמרא

משנה


חומרים נוספים

מפרט המבחן מבחן  תשע"ו תשובון המבחן

כלי עזר לבדיקת המבחן (מיצביות) בקישור

המבחן והמחון התשעה
 

מצגת מיומנויות 

טבלת השוואה בין קיצור שולחן ערוך מקור חיים לקיצור שולחן ערוך הרב גנצפריד כיתה ו' מחצית א [ללומדים קיצור שולחן ערוך גנצפריד]

 

לקט המשניות למחצית א

 

קבצי תרגול מיומנויות לקראת המבחן

דוגמאות  לשאלות  מיומנות תשע"ה

ניתן להשתמש בשאלות של תשע"ה כדי לתרגל למבחן. שימו לב לא כל השאלות  הן על חומר הלמודים למיצב, אך המיומנות היא אותה מיומנות

דוגמאות לשאלות מיומנות תשע"ו

בכל תרגול יש שני מסמכים :

מדריך למורה עם תשובות

ודף תרגול לתלמיד

הלכה 1

משנה 1

גמרא 1

הלכה 1

משנה 1

גמרא 1

הלכה 2

משנה 2

הלכה 2

משנה 2

 גמרא 2

 

חומרי עזר לקראת המבחן

הצעת פריסה של תכנית חצי שנתית תשע"ז (מעודכן כרגע עפ"י המפרט  תשע"ו)

חומר עזר להוראת הלכה בכיתה ו' ראה בחומרי למידה הלכה

חומר עזר להוראת המשניות בכיתה ו' ראה בחומרי למידה משנה

חומר עזר להוראת הגמרא בכיתה ו'  ראה בחומרי למידה גמרא

 

חומרים על המבחן שהיה בכתה ה הועברו לחומרי למידה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/07/2016