education - חינוך הוראת תלמוד ותושבע''פ ממלכתי דתי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
מבחן בתושבע"פ בכיתה ו' - דינים משנה או גמרא
 מועד המבחן: יום שלישי, כ"ג בשבט תשע"ו 2 בפברואר 2016
 

 בשנה"ל תשע"ו יתקיים מבחן בתושבע"פ כמבחן פנימי לכל בתי הספר. יש לתת ציון נפרד לכל אחד מחלקי המבחן - הלכה, משנה או גמרא

המבחן נשלח מראמ"ה לבתי הספר והבדיקה נעשית ע"י המורים והמורות. אפשר, אך לא חובה, לחשב את הציון כחלק מהציון בתעודה.

מפרט המבחן באתר ראמ"ה

הבהרה: בהלכה ובגמרא- יש שינוי מסוים בהגדרת החומר לעומת שנה שעברה    

מושגים ומיומנויות

מפרט המבחן כולל את היקף החומר, מושגים ומיומנויות נדרשים. עם זאת המושגים והמיומנויות רשומים בקיצור ובאופן כללי.
להלן הפרוט המלא של המושגים והמיומנויות לפי שלשת נושאי המבחן – הלכה, גמרא ומשנה.
הלכה 

גמרא

משנה


חומרים נוספים

המבחן והמחון התשעה

כלי עזר לבדיקת המבחן (כולל מיצבית)

מצגת מיומנויות 

טבלת השוואה בין קיצור שולחן ערוך מקור חיים לקיצור שולחן ערוך הרב גנצפריד כיתה ו' מחצית א [ללומדים קיצור שולחן ערוך גנצפריד]

 

לקט המשניות למחצית א

 

 

חומרי עזר לקראת המבחן

חומר עזר להוראת הלכה בכיתה ו' ראה בחומרי למידה הלכה

חומר עזר להוראת המשניות בכיתה ו' ראה בחומרי למידה משנה

חומר עזר להוראת הגמרא בכיתה ו'  ראה בחומרי למידה גמרא

הצעה לתוכנית לימודים תושבע כתה ו תשעה

 

חומרים על המבחן שהיה בכתה ה הועברו לחומרי למידה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/11/2015