education - חינוך הוראת תלמוד ותושבע''פ ממלכתי דתי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
מבחן בתושבע"פ - דינים משנה או גמרא בכיתה ו החל משנת תשע"ה
 
 

בשנה״ל תשע״ה  יתקיים מבחן בתושבע"פ במתכונת חדשה,

המבחן הוא מבחן פנימי לכל בתי הספר. הבדיקה היא ע"י המורים והמורות. הציון יכול להיכלל במסגרת ציוני המחצית. יש להתחשב בעובדה שמדובר על מבחן של שני תחומי תושבע"פ. דינים ומשנה או גמרא.

מפרט ראמה מבחן תושבעפ כיתה ו  שנת הלימודים תשעה

המבחן יתקיים בסוף מחצית א'

תאריך סופי של המבחן- יפורסם בקרוב

מבנה המבחן

במבחן יהיו 36 שאלות בסה"כ ואורכו 90 דקות.

 

המבחן כולל 2 חלקים:

 • חלק א – דינים [24 שאלות]
 • חלק ב – משנה או גמרא [על פי בחירה של בית הספר] [12 שאלות]

המבחן יתקיים ללא שימוש בחומר עזר.
בשאלות בהן יהיה צורך במובאה מהמשנה או הגמרא, התלמידים יקבלו את המובאה הנדרשת


השאלות במבחן תהיינה משני סוגים:

א. שאלות הבודקות תכנים - ידע והבנה של דינים ומושגים, ידע והבנה של תכני משנה או תכני גמרא. [בדינים 16 שאלות, במשנה וגמרא 6 מהשאלות

ב. שאלות הבודקות מיומנויות [בהלכה 8 שאלות. במשנה וגמרא 6 שאלות]

 

מצגת מיומנויות 


 
לפרוט על המבחן באתר ראמ"ה

 

החומר למבחן

חומר המבחן הוא על בסיס תכנית הלימודים עד סוף מחצית א'.


הלכה

המיומנויות הנדרשות

א. ארגון טקסט: מבנה של סעיף בקיצור שו"ע מקור חיים - מקרה, דין, טעם

ב. פרשנות של מילות דין, כגון: יצא ידי חובה, יצא בדיעבד, לכתחילה, שעת דחק, חייב, פטור וכדו'

ג. מונחים וכללים: מצוות עשה שהזמן גרמא; מוקצה מחמת חסרון כיס;   קטן שהגיע לחינוך וכדו'

טבלת השוואה בין קיצור שולחן ערוך מקור חיים לקיצור שולחן ערוך הרב גנצפריד כיתה ו' מחצית א [ללומדים קיצור שולחן ערוך גנצפריד]

משנה

תכנית הלימודים לכיתה ו':

 • מחצית א:
  מסכת פסחים:
  פרק א משניות א-ד
  פרק י משניות א-ז 
  מסכת בבא קמא:
  פרק ג משניות א-ד
  פרק ח משניות א, ו-ז

לקט המשניות למחצית א

 • מחצית ב:
  מסכת פסחים:
  פרק ב משניות  א-ב
  פרק ג משניות   ו-ז
  פרק ה משניות  א-י
  מסכת בבא קמא:
  פרק א משניות א
  פרק ו משניות א-ו

המיומנויות הנדרשות:

1. שפת המשנה

 • מונחי יסוד
 • מילים וביטויים נפוצים, כגון: זה הכלל, יצא/לא יצא

2.מבנה המשנה - כותרת, אומר, מקרה, דין, טעם (כאמד"ט)

3. זיהוי פסוקים המובאים במשנה

חומר עזר להוראת המשניות בכיתה ו' ראה בחומרי למידה משנה


גמרא

תכנית הלימודים בכיתה ו':
מסכת בבא מציעא פרק שני- אלו מציאות, מדף כא ע"א (מהמשנה) - כד ע"ב (עד המשנה)


פירוט החומר למבחן:

מחצית א: מדף כא ע"א (מהמשנה) - כב ע"ב (עד: "אמר ליה אסירן")

[לא כולל: מדף כב ע"א מהמילים: "תא שמע עודהו הטל", עד דף כב ע"ב המילים: אף כי יותן נמי לדעת"].

 המיומנויות הנדרשות:

א. שפת הגמרא: מילים נפוצות ושימושיות בארמית

ב. זיהוי פסוקים המובאים בגמרא

ג. מבנה של גמרא: קושיה, תירוץ, הוכחה, סתירה, מחלוקת

ד. מבוא לתושבע"פ - זיהוי תנא, אמורא

חומר עזר ראה בחומרי למידה גמרא


 

הצעה לתוכנית לימודים הכנה למיצב תושבע כתה ו תשעה

חומרים על המבחן שהיה בכתה ה הועברו לחומרי למידה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014