education - חינוך הוראת תלמוד ותושבע''פ ממלכתי דתי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
 כתה ה
 

הלכה
משנה
גמרא


תכנית הלימודים בתורה שבעל פה בכיתה ה' כוללת לימוד הלכה, משנה וגמרא.

עפ"י מארז מתנה יש להקצות לא פחות מ-2 ש"ש ללימוד הלכה ו-2 ש"ש ללימוד משנה או גמרא

 

ספרי לימוד מאושרים ליסודי

הלכה

בכיתה ה' יש ללמוד מספר מקור. מקיצור שולחן ערוך מקור חיים, או קיצור שולחן ערוך של הרב שלמה גאנצפריד. בנוסף לספר המקור יש להיעזר בדפי עבודה, חוברות עזר וכד'.

חומרי עזר בהלכה

אלפון מושגים בהלכה פירוט  אורה קפלון, מדריכה ארצית

אלפון מושגים לפי סוגים אורה קפלון מדריכה ארצית 


משנה

נושאי הלימוד לכיתה ה'

 תכנית הלימודים בכיתה ה' מחולקת לתכנית בסיס המיועדת לכל התלמידים
       ותכנית הגבר המיועדת לכיתות שיש להן יותר שעות

מסכת 

פרק

משניות

  

חובה

הגבר

 

 

ראש השנה 

 

 

א

א-ט

 

ב

א-ט

 

ג

 

א-ח

ד

 

א-ט

 

ברכות

 

 

ב

 

א-ד

ד

א-ז

 

ה

א-ב

 

 

ו

א-ח

 

 

ז

 

ג-ה

 

ח

 

א-ב, ה,ז

 


חומרי עזר במשנה

        מסכת ברכות

מאגר המשימות

מכתב המפמר מאגר משימות כתות ג-ה

מאגר המשימות הוא למידה  בדרך חוויתית, והערכה חלופית. המשימות הם על פי תכנית הלימודים. לכל משימה מצורפות הנחיות לתלמיד, וכן מדריך למורה. במדריך מופיע גם מחוון. 
במאגר המשימות לכיתה ה:
2 משימות בהלכה: הלכות ברכות, והלכות בין אדם לחברו; 1 משימה במשנה - מסכת ראש השנה; 1 משימה בגמרא - מסכת ברכות
את המשימות יש לבצע במשך השנה ובהתאם להספק בתכנית הלימודים.

גמרא

חומר הלימוד בכיתה ה: מסכת ברכות פרק רביעי- תפילת השחר: דף כו ע"א- דף כ"ח ע"ב
מסמך ההישגים בהוראת גמרא

חומרי עזר בגמרא

  • מצגת סוגיה 1 ברכות כו ע"א מהמשנה עד "ותיקין היו גומרין אותה עד הנץ החמה הרב משה טיקטינסקי מבי"ס אריאל ברעננה".
  • מצגת סוגיה 2 ברכות כו ע"א מ"וכולי עלמא עד חצות" עד שמע מינה הרב משה טיקטינסקי  מבי"ס אריאל ברעננה
  • מצגת סוגיה 3 ברכות כו ע"ב מ"תנו רבנן טעה...", עד: "לאומרה על הכוס, קשיא". הרב משה טיקטינסקי  מבי"ס אריאל ברעננה
  • מצגת סוגיה 4 ברכות כו ע"ב מ"איתמר ר' יוסי ב"ר חנינא", עד: "אסמכינהו רבנן אקרבנות". הרב משה טיקטינסקי  מבי"ס אריאל ברעננה
  • מצגת סוגיא 5 סוגיית "עד ארבע שעות - עד ועד בכלל ברכות דף כ"ו שורה 47 עד כ"ז ע"א שורה 27 הרב משה טיקטינסקי מבי"ס אריאל ברעננה".
  • מצגת  סוגיא 6  "וחם השמש ונמס" ברכות כז ע"א שורות 37-27 הרב משה טיקטינסקי מבי"ס אריאל ברעננה
  • מצגת סוגיא 7 "תפילת מנחה ותפילות נוספות", ברכות כז ע"א שורה 37 עד כז ע"ב שורה 32 הרב משה טיקטינסקי מבי"ס אריאל ברעננה
  • מצגת סוגיא 8 מדף כז ע"ב: "תפילת הערב אין לה קבע", עד דף כח ע"א: "ואותו תלמיד ר' שמעון בן יוחאי הוה" הרב משה טיקטינסקי מבי"ס אריאל ברעננה
  • משחק ארמית הרב משה טיקטינסקי


 

חומרים של הרב אפרתי מפורסמים ברשותו אך יש לבקש רשות לפני השימוש

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  11/08/2018