education - חינוך הוראת תלמוד ותושבע''פ ממלכתי דתי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תוכנית הלימודים במשנה
 

תוכנית הלימודים החדשה במשנה

 

 

מסמך ההישגים בהוראת משנה

מצגת מיומנויות

מכתב על המבדקים בסוף שנת הלימודים 

חומרי למידה במשנה ליסודי

 

פירוט נושאי הלימוד

 

לידיעה, בסוף העמוד ישנם קבצים עם כל המשניות של תכנית הלימודים עם פירוש משנת רפאל.

 

כיתה א  (אפשרות חלופית במסגרת השעות המיועדות להלכה, מועדים וביאורי תפילה)

 • משניות נבחרות מפרקי אבות, פרק א.

 

כיתה ב (1 ש"ש)

 • אבות פרקים ב-ג משניות נבחרות:
  פרק ב: א, ב, ד, ה, ח, ט, י, יא, יב, יג, יד, טו, טז (13)
  פרק ג: ב, ג, ו, ז, ח, ט, י, יא, יב, יד, יז  (11)

 

כיתה ג (2 ש"ש)

 • לקט משניות על פי סדר המועדים, ומסכתות נוספות:
 • יומא: ח, ט  [אלול – תשרי]
 • סוכה: ב, א-ה [אלול – תשרי]
 • תענית: א, א-ז [חשון- כסלו]
 • ברכות: א, א-ה; ט, א-ג,ה  [טבת- שבט]
 • מגילה: ב, א-ה [שבט- אדר]
 • פסחים: ד, א, ד-ו [אדר- ניסן]
 • ביכורים: ג, א-ט [אייר- סיוון]
 • אבות: ו, א-יא [אם יש זמן ללמוד במשך השנה]

נושא

הישגים מצופים

מדריך ותשובון למורה על המבדק

מבדק סוף כיתה ג

 

כיתה ד (2 ש"ש)

תכנית הלימודים בכיתה ד' מחולקת לתכנית בסיס המיועדת לכל התלמידים

ותכנית הגבר המיועדת לכיתות שיש להן יותר שעות

מסכת 

פרק

משניות

 

 

חובה

הגבר

סוכה

א

 

א - ה

 

ב

ו-ט

 

 

ג

א-ה, ט-טו

ו-ח

 

ד

 

א-ט

 

ה

א-ד

 

תענית

ב

א-י

 

 

ג

 

א-ט

 

ד

ה-ח

 

 

 •  

  כיתה ה(2 ש"ש)


  תכנית הלימודים בכיתה ה' מחולקת לתכנית בסיס המיועדת לכל התלמידים

  ותכנית הגבר המיועדת לכיתות שיש להן יותר שעות

   

  מסכת 

  פרק

  משניות

   

   

  חובה

  הגבר

  ראש השנה

  א

  א-ט

   

   

  ב

  א-ט

   

   

  ג

   

  א-ח

   

  ד

   

  א-ט

  ברכות

  ב

   

  א-ד

   

  ד

  א-ז

   

   

  ה

  א-ב

   

   

  ו

  א-ח

   

   

  ז

   

  ג-ה

   

  ח

   

  א-ב, ה,ז

   

   

 • נושא

  הישגים מצופים

  מדריך ותשובון למורה על המבדק

  מבדק סוף כיתה ה

   

  כיתה ו (2 ש"ש)

  • מסכת פסחים:
   פרק א משניות א-ד
   פרק י משניות א-ז 
   פרק ב משניות  א-ב
   פרק ג משניות   ו-ז
   פרק ה משניות  א-י
  • מסכת בבא קמא:
   פרק ג משניות א-ד
   פרק ח משניות א, ו-ז
   פרק א משניות א
   פרק ו משניות א-ו

   

  כיתה ז (2 ש"ש)

  • שבת: א, א-ד; ז, א-ד; טו, א-ג; טז, א-ג
  • בבא מציעא: ב, א-יא; ו, א-ג, ו-ח; ז, א; ט, יא-יג
  • אבות א, א-יח

   

  כיתה ח (2 ש"ש)

  • שבת: יז, א-ד; יט, א-ג; כב, א-ד; כג, א-ג
  • ביצה א, א-ב; ב, א-ח
  • חלה: א, א-ג
  • ביכורים: א, א-ד
  • מכות: ב, א-ח
  • אבות: ב, א-ט, יג-טז; ג: א-י 

   

  כיתה ט (2 ש"ש)

   

  חלוקה של תכנית הלימודים לחובה ורשות

   

  פרקי הלימוד עם פירוש משנת רפאל

  כיתה א - אבות פרק א
  כיתה ב - פרק ב
  כיתה ב - פרק ג
  כתה ג - אבות פרק ו
  כתה ג - לקט משניות
  כתה ד - סוכה
  כתה ד - תענית
  כתה ה - ברכות
  כתה ה - ראש השנה
  כתה ו - בבא קמא
  כתה ו - פסחים

   

   

   

  חומרי העשרה

 • חומרי העשרה במשנה יסודי חטיבת ביניים
 •  
   
   
      תאריך עדכון אחרון:  06/10/2017