education - חינוך הוראת תלמוד ותושבע''פ ממלכתי דתי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
 כתה ו
 

הלכה
משנה
גמרא

מבחן בתושבע"פ כיתה ו'


תכנית הלימודים בתורה שבעל פה בכיתה ו' כוללת לימוד הלכה, משנה וגמרא.

עפ"י מארז מתנה יש להקצות לא פחות מ-2 ש"ש ללימוד הלכה ו-2 ש"ש ללימוד משנה או גמרא

 

ספרי לימוד מאושרים ליסודי

 

הלכה

בכיתה ו' יש ללמוד מספר מקור. מקיצור שולחן ערוך מקור חיים, או קיצור שולחן ערוך של הרב שלמה גאנצפריד. בנוסף לספר המקור יש להיעזר בדפי עבודה, חוברות עזר וכד'.

 • מדריך למורה באתר הלכה לתלמיד
 • פורום  למורי הלכה יסודי

   חומרי עזר בהלכה

   אלפון מושגים בהלכה פירוט  אורה קפלון, מדריכה ארצית

   אלפון מושגים לפי סוגים אורה קפלון מדריכה ארצית 

   דף עבודה הלכות פורים  הרב שמואל רוזנברג 

   משנה

   נושאי הלימוד לכיתה ו'

   מסכת 

   פרק

   משניות

     

   עד פסח 

   [החומר למבחן בתושב"ע]

   אחרי פסח

    

    

   פסחים 

    

    

   א

   א-ד

    

   ב

    

   א-ב

   ג

    

   ו-ז

   ה

    

   א-י

   י

   א-ז

    

    

   בבא קמא

    

    

   א

    

   א

   ג

   א-ד 

    

   ו

   א-ו

    

    

   ח

   א, ו-ז

    

   חומרי עזר במשנה

   מסכת פסחים   מסכת בבא קמא    

   סרטונים על פי תכנית הלימודים

  •     סרטונים של מרכז הוראה והלכה על מסכת פסחים

   סרטונים של מרכז הוראה והלכה על מסכת בבא קמא 

   השופך מים ברה"ר (משנה כיתה ו) 

   המניח את הכד (משנה כיתה ו)

   הכונס צאן לדיר (משנה כיתה ו) 

   גץ שיצא והזיק (משנה כיתה ו)

   השולח את הבעירה (משנה כיתה ו)

    

  • גמרא

   עד פסח

   מסכת בבא מציעא, פרק שני – אלו מציאות

   דף כא ע"א (מהמשנה) עד דף כב ע"א (עד המילים "אייאושי מיאש")

   דף כב ע"ב (מהמילים "תא שמע דאמר ר' יוחנן") עד דף כב ע"ב (עד המילה "אסירן"),

   דף כג ע"ב (מהמילים: "ומחרוזות של דגים" עד המילים: "כי היכי דאתרמי לדידך האי מקום איתרמי נמי לחברך").

    

   אחרי פסח

   דף כג ע"ב (מהמילים: "איכא דאמרי אמר רב מרי"  עד: דף כד ע"ב (עד המשנה)

    

   מסמך ההישגים בהוראת גמרא


  • חומרי עזר בגמרא

   • מצגת סוגיא 1 כא ע"א משנה הרב משה טיקטנסקי מבי"ס אריאל ברעננה
   • מצגת סוגיא 2 כא ע"א "מצא" עד "מכנשתא דבי דרי" הרב משה טיקטנסקי מבי"ס אריאל ברעננה
   • מצגת סוגיה 3 דף כא ע"א "בעי רבי ירמיה" עד "תיקו" הרב משה טיקטינסקי מבי"ס אריאל ברעננה

   • מצגת סוגיה 4 דף כא ע"א "איתמר" עד דף כ"א ע"ב "השתא הוא שמייאש" הרב משה טיקטינסקי מבי"ס אריאל ברעננה

   • מצגת סוגיה 5 דף כא ע"ב "ת"ש פירות מפוזרין" עד "נפילתה נמאסת" הרב משה טיקטינסקי מבי"ס אריאל ברעננה

   • מצגת סוגיא 6 על דף כב ע"א עד סוף העמוד הרב משה טיקטינסקי מבי"ס אריאל ברעננה

   • וגיא 7 דף כב ע"א: "עודהו הטל עליהן", עד דף כב ע"ב: "אמר ליה אסירן" הרב משה טיקטינסקי מבי"ס אריאל ברעננה

   • מצגת סוגיא 8 דף כב ע"ב "כריכות ברשות הרבים הרי אלו שלו", עד כג ע"א "באתרא דלא שכיחי בהמה וכלבים" הרב משה טיקטינסקי מבי"ס אריאל ברעננה

   • מצגת סוגיא 9 דף כג ע"א מהמילים: "לימא כתנאי" עד סוף העמוד הרב משה טיקטינסקי מבי"ס אריאל ברעננה   דפי עבודה באישור מפמר

   • דף עבודה מספר 1 כא ע"א מהמשנה עד "תיקו" הרב שמואל רוזנברג, בי"ס עוזיאל ב"ב
   • דף עבודה מספר 2, דף כא ע"ב "יאוש שלא מדעת" עד "עניים דהתם מלקטי ליה" הרב שמואל רוזנברג, בי"ס עוזיאל ב"ב
   • דף עבודה מספר 3 הרב שמואל רוזנברג, בי"ס עוזיאל ב"ב
   • דף עבודה מספר 4 הרב שמואל רוזנברג, בי"ס עוזיאל ב"ב
   • דף עבודה מספר 5 הרב שמואל רוזנברג, בי"ס עוזיאל ב"ב
   • דף עבודה מספר 6 הרב שמואל רוזנברג, בי"ס עוזיאל ב"ב
   • דף עבודה מספר 7 הרב שמואל רוזנברג, בי"ס עוזיאל ב"ב   חומרים אחרים

   דפי עבודה על פרק אלו מציאות הרב אבי פרנס

   סרטונים על פי תכנית הלימודים

   חומרים של הרב אפרתי מפורסמים ברשותו אך יש לבקש רשות לפני השימוש


  •  
    
    
       תאריך עדכון אחרון:  04/07/2018