education - חינוך מורשת קהילות ישראל
 
 
 
 
 
 
 
 
פתגם ראי לכל עם
תחרות פתגמים וסיפוריהם
 

 

"עם שאין לו עבר, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל"

יגאל אלון

 

בשנים האחרונות מתקיים המפעל החינוכי של חוקרים צעירים שבמהלכו  מתוודעים התלמידים למורשת ההיסטורית  והתרבותית של  קהילות ישראל. 

פרויקט נלווה לזה הוא פרויקט התחרות "דור לדור יביע אומר", שבאמצעותו אוספים התלמידים סיפורי עם מכל קהילות ישראל. עם הזמן צמח גם הפרויקט "הפתגם ראי העם", תחרות פתגמים וסיפוריהם.

 

הפתגם  העממי הוא  אמצעי חקר  ותיעוד המאפשר ללמוד  על הקהילה,  על תרבותה ומסורותיה.  התחרות  היא זרז לאיסוף פתגמים עממיים  וכך היא מסייעת בשימור של מסורות אלה.

 

מטרות המפעל החינוכי

 

 1. איסוף פתגמים מתוך המסורת המשפחתית/ קהילתית.
 2. שימור מסורות עממיות והעלאתן על הכתב.
 3. עידוד הכתיבה היצירתית של התלמידים.
 4. חיזוק הקשר הבין- דורי. 

ההגדרה לפתגם עממי

 

 1. הפתגם  הועבר בעל פה.
 2. הפתגם  נמסר  מדור לדור .

הפתגם נתפס בחקר הלשוני כטקסט זעיר והוא מתרחש בתוך הקשר חברתי. בכל קהילה נוצרו פתגמים שהנחילו מסר בהקשר התרבותי של הקהילה. לפעמים יש פתגמים שהבנתם תלויה בהקשר התרבותי של הקהילה שיצרה אותם. הוא מעביר מסרים כלליים ועל זמניים, שמתאימים לאדם באשר הוא. הפתגם שימש ומשמש אמצעי דידקטי המעביר מדור לדור אמיתות ואורחות התנהגות שראוי לאדם לנהוג על פיהם.

 

אוכלוסיית היעד

 

תלמידים ובני נוער בכיתות ז' –י"ב  מבתי הספר הממלכתיים .

 

שלבי התחרות וסדרי ההרשמה

 

 1. בתי"ס המעוניינים להירשם לתחרות ימלאו את דף הרשום הרצ"ב ויעבירו למזכירות הפדגוגית, המרכז לשילוב מורשת יהדות המזרח, רחוב פארן 7 רמות אשכול, ירושלים.
 2. התלמידים שיבקשו להשתתף בתחרות ירשמו פתגם עממי ויכתבו בעקבותי ו סיפור מקורי פרי יצירתם (ולא סיפור שהועתק מספר).  התלמיד יצרף לסיפור טופס ובו פרטי מספר הסיפור. מומלץ להיעזר באוסף פתגמים מתוך קהילות ישראל שאספנו עבור בתי הספר לצורך תחרות זו (פתגמים), וכן הכנו עבורכם לקט פתגמים בצירוף סיפורים קצרים בעקבותיהם, כדי להמחיש לכם את השימוש בפתגם לצורך כתיבת סיפור (פתגמים וסיפוריהם).
 3. המורה/ המחנך או ועדה בית ספרית יהיו אחראים לבחירת הסיפורים הטובים ביותר. מומלץ להיעזר בטופס תבחינים (קריטריונים) שהוכן על ידינו, כסיוע לוועדת השיפוט הבית ספרית. הסיפורים יועברו למשרד החינוך על פי לוח הזמנים שייקבע עם ההכרזה על התחרות. בכל שנה מתפרסם לוח זמנים במועד ההכרזה על התחרות.
 4. ועדה ארצית של המרכז לשילוב מורשת יהדות המזרח תבחר את הסיפורים המצטיינים ואת הסיפורים הראויים לשבח.  

תקנון התחרות

 

 1. הסיפורים שייכתבו בעקבות הפתגמים ויישלחו אלינו  חייבים להיות מקוריים ולא מועתקים מספרים אחרים.
 2. יש להגיש סיפורים מוקלדים במחשב ב word  ולא בכתב יד.
 3. התלמיד יצרף פרטים על מסרן/ית הסיפור.

                    

לפרטים נוספים:

 

דינה דרורי מספרי טלפון: 3469066 – 052, 5813131 – 02.

 

 

חוזר פתגם ראי לכל עם תשע"ג

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/10/2013  

עדכוני rss