education - חינוך מינהל עו''ה הכשרת עו''ה תכנית המצוינים במכללות האקדמיות לחינוך
   

 
 
 
 
 
 
 
 
תכנית "מצוינים להוראה" במכללות האקדמיות להכשרת עובדי הוראה לשנת הלימודים תשס"ט
 

מטרות התוכנית

 1. לגייס למכללות מועמדים מצטיינים, בעלי כישורים מנהיגותיים ובעלי יכולות למידה גבוהות למכללות להכשרת עובדי הוראה.
 2. לאפשר לסטודנטים המצטיינים ללמוד בתוכנית ייחודית, הכוללת היבטים תרבותיים, ערכיים ואקדמיים.
 3. להכשיר להוראה את הסטודנטים המצטיינים בדרכים ייחודיות כך שיוכלו להיות בעתיד כוח מוביל במערכת החינוך.
 4. לפתח אצל הסטודנטים המצטיינים יכולות הוראה גבוהות במטרה שיהיו מורים מצוינים בעתיד.
 5. לפתח ולטפח מנהיגות חינוכית מובילה, שתתפוס מקום מרכזי בקרב ציבור המורים במערכת החינוך.
 6. לסייע בידי הסטודנטים המצטיינים וסגל ההוראה להוביל תהליכי שינוי בהכשרה להוראה (העמקה בלימודים, הטמעת שיטות הוראה/למידה ייחודיות) בקרב כלל סגל ההוראה וכלל הסטודנטים במכללה.
 7. לפתח ולעודד את רוח ההתנדבות בקרב הסטודנטים המצוינים, על מנת שיובילו בתחום זה בתוך המכללה ומחוצה לה.

 

תנאי קבלה

 

קבלת הסטודנטים לתכנית מתבססת על מאפיינים קוגניטיביים ואקדמיים ומלווה בהערכה של המכללה המתייחסת למאפיינים נוספים: חברתיים, מקצועיים וערכיים הבאים לידי ביטוי בראיון אישי.

 

1. הקבלה מתבצעת על סמך אחד המצבים הבאים:

 1. נדרש ציון משולב (פסיכומטרי + בגרות) של לפחות 625. אין אפשרות לקבלת פטור מחובת מבחן פסיכומטרי - למועמדים לתכנית "מצוינים להוראה".
 2. צרוף מיוחד של פסיכומטרי וממוצע בגרות כולל בונוסים (ללא התייחסות לציון פסיכומטרי משולב) כמפורט בטבלה הבאה:

  ממוצע בגרות

  ציון פסיכומטרי

  95-90

  660-640

  90-85

  680-660

  80-75

  680 ומעלה


 3. יוכלו להתקבל גם מועמדים בעלי מאפיינים אישיותיים ומנהיגותיים מיוחדים, אשר הצטיינו בפעילות חברתית ובעלי ציון משולב של לפחות 610. האישור יינתן לשני סטודנטים בלבד.

2. הגבלה במקצועות שאינם מועדפים

קליטת סטודנטים לתכנית במקצועות שהדרישה להם במערכת החינוך נמוכה - תהיה מוגבלת. בשנת הלימודים תשס"ט ההגבלה תהיה בהתמחויות הבאות: אומנות, מחול וחינוך גופני לכל המגזרים. למגזר הממלכתי דתי תהיה הגבלה גם במקצועות תושבע"פ ותנ"ך למסלול העל יסודי. במגזר הערבי תינתן עדיפות למתמחים בשפה וספרות ערבית, ולמועמדים למסלול ביה"ס היסודי.

 

 

תכנית הלימודים

 

כללי

תכנית הלימודים לקבוצת המצוינים חייבת לכלול תכנית ייחודית, המטפחת את המצוינות של הפרטים בקבוצה, לענות על צרכיהם המיוחדים של הסטודנטים שנבחרו לתכנית, וחייבת לתת מענה ללומדים בקבוצה בתוך המסגרת של המסלול וההתמחות.

 

1. מענה בתוך המסגרת המסלולית והתמחויות

 1. התוכנית תיתן מענה אישי ותואם למטרות התוכנית ולמחויבות ללימודי התואר ותעודת ההוראה.
 2. בתכנית ייכללו קורסים רבים ככל האפשר (עד 30% מהיקף תכנית הלימודים) בלמידה עצמית וקבוצתית ובלמידה מודרכת.
 3. ניתן להגדיל את נקודות הזכות שניתנות לקורס תמורות מטלות נוספות. (באישור המוסדות האקדמיים של המכללה, ולדווח על כך למנהלת התכנית).

  התכנית תבנה עפ"י הטבלה הבאה:

  שנה/מס' שעות

  למודים במסלול ובהתמחות

  למודים ייחודיים לקבוצת המצוינים

  למודים בקורסים מודרכים

  קורסים בלמידה עצמית

   

  ש"ש

  נ"ז

  ש"ש

  נ"ז

  ש"ש

  נ"ז

  ש"ש

  נ"ז

  שנה א'

   

   

   

   

   

   

   

   

  שנה ב'

   

   

   

   

   

   

   

   

  שנה ג'

   

   

   

   

   

   

   

   

  סה"כ ש"ש ונקודות זכות

   

   

   

   

   

   

   

   
 4. יחידת המחקר בכל מכללה תלווה את התוכנית במחקר מעצב ותדווח על הממצאים למכללה ולמשרד.
 5. פרסום התוכנית יעשה ע"י המכללות.

2. היקף תכנית הלימודים הייחודית ומהותה

הסטודנטים המצטיינים יהוו קבוצה לומדת נפרדת בנושאי התכנית בלבד, בהיקף של לפחות 22 ש"ש עד לסיום התואר.

מכללה שקיבלה אישור למתווה מהמועצה להשכלה גבוהה תתאים את מסגרת השעות לסה"כ שעות ההכשרה, כך שהתוכנית הייחודית תהווה 20% מסה"כ השעות על כל רכיביה.

 

התוכנית הייחודית תכלול:

 1. קורסים ייחודיים, סיורים, הרצאות ומפגשים.
 2. הכשרה לתפקיד חינוכי מרכזי בביה"ס כגון: ריכוז צוות/מקצוע, וכן בעזרה לסטודנטים מתקשים וזאת בנוסף להכשרה בהוראה.
 3. דיון בדילמות ערכיות וחברתיות, פעילות שתתמקד בנושאים אקטואליים ואוניברסאליים, על מנת שיהיו מסוגלים לגבש עמדות בנושאים המרכזיים בשדה החינוך ומחוצה לו. יושם דגש גם על פיתוח יכולות מנהיגות, פיתוח חשיבה (אנליטית, יצירתית, ביקורתית ומטא-קוגניטיבית), עידוד ופיתוח המחקר ועוד.

3. נוהל אישור פתיחת התכניות

תכניות הלימודים בכל שנת לימודים יוגשו למנהלת התוכנית, עד סוף מאי באותה שנה. מכללות חדשות בתכנית יתאמו את מועד ההגשה עם מנהלת התוכנית.

 

פתיחת התוכנית בכל מכללה מותנה בתנאים הבאים:

 1. הגשת תוכנית מפורטת במועד הנקוב לעיל, ואישורה על ידי האגף להכשרת עובדי הוראה.
 2. הגשת רשימת הסטודנטים המועמדים, בשני שלבים: א. רשימה ראשונית עד לסוף חודש יולי. ב. עדכון הרשימה עד לתחילת שנה"ל. הרשימה תכלול גם את המועמדים בעלי האפיון המיוחד ברשימה נפרדת.
 3. גודל הקבוצה לא יעלה על 20 סטודנטים, ולא יפחת מ- 8 סטודנטים.
 4. אחוז הקליטה בהוראה במערכת החינוך של בוגרי התוכנית במחזור האחרון שסיים.

הערה: לא תותר הצטרפות לתוכנית של סטודנטים משנתונים מתקדמים. ניתן לבקש לשנות את הרכב הקבוצה עד סוף סמסטר א' בכל שנה.


 

פורום המצוינות הבין-מכללתי

 

פורום הסטודנטים הבין מכללתי הינו מסגרת למידה משותפת לסטודנטים מצוינים נציגי כל המכללות להוראה,המביאה לידי ביטוי את המגוון האקדמי התרבותי והערכי של תוכניות המצוינים ,את המוטיבציה ואת היכולת הגבוהה של המשתתפים בו.

 

מטרתו של הפורום לאפשר לסטודנטים נבחרים, הנמנים על קבוצת המצוינים במכללות, לקבל הכשרה ממוקדת בסוגיות היזמות והחדשנות החינוכית והחברתית.

 

מטרת העל של הפורום היא לפתח תחום ידע תיאורטי ומעשי , שיהווה כלי עבודה חיוני לפתרון בעיות בתחומי החינוך וההוראה. התוצר יופץ ויילמד על ידי כלל הסטודנטים המצוינים ויהיה זמין לכלל הסטודנטים להוראה.

 

משך תכנית ההכשרה שנה וחצי (3 סמסטרים), כאשר במהלך תקופת ההכשרה, נפגשים הסטודנטים עם יזמים חברתיים וחינוכיים ועם אישים מרכזיים במערכת החינוך. שני הסמסטרים הראשונים של תכנית ההכשרה מוקדשים לרכישת כלים ומיומנויות בתחומי הייזום, התכנון, הניהול והשיווק היזמי, וכל זאת בעיקר בתחומי החינוך. במקביל לאיתור צורך או הזדמנות לפיתוח פרויקט יזמי חינוכי שייושם במערכת החינוך בסמסטר השלישי.

ההשתתפות בפורום מאפשרת לסטודנטים להתארגן לצד צוותים מכללתיים גם במסגרת של צוותים בין מכללתיים תוך גיוס שותפים נוספים מקרב הסגל, הסטודנטים וגורמי חינוך באזור בו המכללה ממוקמת.

 

ההצטרפות לפורום היא באמצעות מרכז/ת תכנית המצוינים המכללתי בתאום עם מנהלת תוכנית המצוינים. מחובת מרכז התכנית בכל מכללה לקיים קשר רציף עם הסטודנטים ולוודא את היקף השקעת הזמן ואת הפעילות הנדרשים מצד הסטודנטים לצורכי הלימוד והפיתוח.

 

ההשתתפות בפורום מחייבת התמדה ועמידה במשימות ביניים ומחייבת הגשת תוכנית לתוצר עתידי במתכונת של תכנית עסקית. התוכנית שתוגש תכלול את כל ההיבטים בהתאם לקריטריונים של יזמות וחדשנות חינוכית וחברתית. עמידה במטלות התכנית אמורה להעניק למשתתפים 2 נקודות זכות (נקודת זכות אחת לכל סמסטר) ונקודת זכות נוספת עם יישומה במערכת החינוך והפקת לקחים.

 

 

תנאי הלימודים לסטודנטים בתוכנית

 

1. ההטבות

 1. משך הלימודים לקבלת תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) ותעודת הוראה יהיה שלוש שנים (במקום ארבע).
 2. תכנית לימודים ייחודית והכשרה לתפקידים כמפורט בסעיף תוכנית לימודים.
 3. פטור מלא מתשלום שכר לימוד (מלבד תשלומים נלווים).
  משרד החינוך יעניק הלוואה מותנית מועדפת בסכום של 5,400 ₪ ומלגה משלימה ע"י המוסד עד לגובה שכר הלימוד. (לומדים לא יכלו לקבל הלוואות מועדפות אחרות ממשרד החינוך). משרד החינוך יעניק מלגה חד פעמית של 5,000 ₪ לכל שנת לימודים במשך שלוש שנים, סה"כ 15,000 ₪ לכל שלוש שנות הלימוד.
 4. חובת ההתמחות בהוראה (סטאז') הכוללת השתתפות בסדנת סטאז' תהיה במעמד של מורה בפועל (במינהל לומדים יש לרשום אותו כלומד בלימודי המשך).
 5. שנת ההתמחות בהוראה (הסטאז') תחשב כשנה ראשונה למילוי חובת
  העבודה בתנאי שהבוגרים סיימו את כל חובותיהם לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) ולתעודת הוראה, ועומדים בתנאי ההחזר.
 6. משרד החינוך יעשה מאמץ לתת עדיפות לבוגרי התוכנית בשיבוצם בעבודת ההוראה.
 7. לומדים שאושר להם להשלים את לימודיהם בשנה ד' והשתלבו בעבודה במסגרת ההתמחות בהוראה, ניתן להכיר בשנת עבודה זו לצורך החזר הלוואה מותנית על פי כללי ההתמחות בהוראה (סטאז').

 

2. חובות הסטודנט/ית הלומדים בתוכנית

 1. ללמוד באופן סדיר ורצוף בתוכנית לימודים מלאה לתואר "בוגר בהוראה" (.B.Ed) ולתעודת הוראה.
 2. לעמוד בדרישות התוכנית (כמוסבר בסעיף "תוכנית לימודים"). סטודנטים שלא יעמדו בכך תבוטל זכאותם להמשך לימודיהם בתוכנית המצוינות ויהיו רשאים להמשיך לימודיהם במכללה כתלמידים רגילים מן המניין.
 3. להתנדב לתפקידים ופרויקטים במכללה ובקהילה.
 4. להשתתף בכנסים ובימי עיון המתקיימים לכלל הסטודנטים בתוכנית.
 5. להשתלב בהוראה – מיד עם סיום לימודי ההכשרה. לפחות - שנת עבודה אחת בהוראה כנגד כל שנת לימודים בתכנית, וקבלת הלוואה מותנית כמפורט בכתב ההתחייבות.
 6. לעבוד בהיקף משרה של 2/3 לפחות בשנת ההתמחות (הסטאז') ובכל שנת החזר. במקרה שלא ישובצו בהיקף כזה יוכלו לצבור את הנדרש ביותר משנת עבודה אחת.
 7. להחזיר את ההטבות שקבלו במהלך ההכשרה אם יפרשו מהתוכנית מרצונם, או שיוצאו מהתוכנית בשל אי עמידה בדרישות התוכנית פטור מהחזר ההטבות ידון בועדת חריגים.
 8. לדאוג להשתבץ לעבודה בהוראה.
  האחריות לשיבוץ בהוראה חלה על בוגרי התוכנית. כל בוגר יצויד בטופס מיוחד שיסייע בתהליכי השיבוץ. בכל מחוז ימונה אחראי על טיפול בבוגרי התוכנית, וילווה את תהליך השיבוץ. על הבוגרים לפנות לממונה במחוז שבו קיבל את ההפניה. לאחר גמר הטיפול יש לשלוח את הטופס לגב' רות מזרחי מנהלת גף תנועת עובדי הוראה, משרד החינוך התרבות והספורט ירושלים 91911. סטודנטים שלא הצליחו על אף ניסיונותיהם המרובים והמוכחים להשתבץ בעבודה בתום הלימודים יודיעו על כך בכתב באמצעות טופס מעקב אחר השיבוץ לגב' רות מזרחי ולמנהלת התוכנית, מוקדם ככל האפשר. חובת החזר המלגה חלה על הסטודנט אלא אם כן האגף יקבע אחרת.

3. מעבר סטודנטים הלומדים בתכנית המצוינים ממכללה למכללה

 

העברה תתאפשר עם הגשת בקשה מנומקת. לקראת סיום שנת לימודים תידון הבקשה בוועדת חריגים באגף, בראשותו של מר יהודה בדיחי סגן מנהל האגף להכשרת עו"ה.
הקליטה בתכנית המצוינים במכללה אחרת ממכללת האם בה התקבל המועמד לתכנית, ולאחר שהחל בה את לימודיו, מותנית בתנאים הבאים:

 1. הסכמת המכללה אליה מתכוון הסטודנט לעבור, ובנכונותה להכרה בלימודים קודמים.
 2. שמירת ההנחיות בנושא תנאי מעבר ממוסד למוסד באשר להנפקת תעודת הוראה ותואר אקדמי המופיעים בחוברת מינהל לומדים.
  סטודנטים שיחליטו לעבור במהלך שנת הלימודים למכללה אחרת, אין למשרד מחויבות למתן הזכאות להטבות הניתנות לתכנית והם יחויבו לשלם במכללה בה החלו את השנה, את החלק היחסי של שכ"ל באותה שנת לימודים.
  אין מעבר לומדים לקראת שנה ג'.

4. הפסקת לימודים

 1. הפסקת לימודים לשנה אחת תאושר ע"י המכללה והודעה תימסר למנהלת התוכנית. בתום הפסקת לימודים של שנה אחת בלבד ייכללו מחדש בתכנית המצוינים.
 2. סטודנטים שיפסיקו לימודיהם ללא אישור המכללה, או הפסיקו את לימודיהם מעבר לתקופה של לשנה אחת, לא יוכלו לחזור לתכנית המצוינים.

5. פרישה מהתוכנית

סטודנטים אשר יפרשו מהתוכנית מרצונם - יחויבו להחזיר את מלוא ההטבות שקיבלו במסגרת התוכנית אם ימשיכו בלימודיהם במכללה.

במקרים מיוחדים של אי התאמה ומצב כלכלי קשה, ניתן יהיה לפנות לוועדת חריגים באגף, בראשותו של מר יהודה בדיחי, סגן מנהל האגף להכשרת עו"ה, לצורך בקשה להקלה בגובה ההחזר. הפניה תהיה דרך מנהלת תוכנית המצוינים.

 

מחויבות המכללות שבתכנית

 1. להעניק מלגת לימודים המשלימה את המלגה המותנית של המשרד, עד לגובה שכר הלימוד המלא לכל שנת לימודים.
 2. לקיים תוכנית ייחודית למסלול, בהתאם לתכנית שאושרה, ולאפשר לסטודנטים בחירה אישית בהיקף של 10% מתכנית הלימודים.
 3. להעניק טיפול ייחודי, מנהלי פדגוגי ואקדמי מלא לסטודנטים בתוכנית.
 4. לעקוב אחר התקדמות המצטיינים וסיוע בשיבוצם בסיום לימודיהם ע"י מרכז/ת התוכנית.
 5. לבדוק הישגי המצטיינים, הערכתם, השתלבותם והתאמתם למטרות התוכנית הבדיקה תהיה מדי סמסטר ובסוף השנה, תוצאות ההערכה יהוו תנאי להענקת ההטבות המוצעות.
 6. להקצות טיוטורים קבוצתיים ואישיים לסטודנטים.
 7. לבצע מחקר שיתעד את התוכנית.
 8. למנות ועדת היגוי ומרכז לתכנית.
 9. להגיש תכנית מפורטת לאישור האגף להכשרת עובדי הוראה.
 10. לדווח לפי נוהל הדיווחים על תפקוד הסטודנט לפי הקריטריונים הבאים: מנהיגות חינוכית, יכולת עבודה בצוות, מעורבות בתוכנית, יוזמות חינוכיות והצלחה בלימודים.
 11. לדווח למשרד על כל הלומדים בתכנית (סוג לומד קוד 6). להגיש את בקשותיהם להלוואות מותנות מועדפות (קוד הלוואה 2). לדווח על כל נשירה או הנשרה של סטודנט/ית מהתכנית. ההודעה תכלול הסברים ונימוקים לפרישה וכן המלצה אם לחייב את הפורש/ת בהחזר ההטבות שהוענקו להם במסגרת התכנית.
 12. להציע במהלך סמסטר א' בכל שנה דרך לניצול תקצוב השעות הייחודיות 0.95 x מספר התלמידים בתכנית.
 13. לדווח בסוף שנת הלימודים על ניצול תקציב בפועל כאמור בסעיף י"ב.
 14. לדווח על שיבוצי הבוגרים לעבודה במערכת החינוך.

 

תקצוב התכנית ע"י האגף

 1. הקצאת מלגות מותנות מעודפות לכל הסטודנטים שיאושרו בתכנית בגובה 2/3 משכ"ל באותה השנה ועד לשלוש שנות לימוד.
 2. הקצאה של 0.95 ש"ש לכל לסטודנט בתכנית, מעל לתקן המאושר לסטודנטים במכללה באותה התמחות ובאותו מסלול לתקופה של שלוש שנים. הקצאה זו תינתן כפרויקט לשנים בהם תיכלל המכללה בתכנית המצוינים בלבד.

  ניצול תוספת ה 0.95 ש"ש ללומד בתכנית יהיה לפעולות הבאות:
 1. ריכוז התכנית (המלצה: 1 ש"ש לכל 5 סטודנטים ולא פחות מ-2 ש"ש למרכז ועד 3/4 משרה לקבוצה מעל 40 לומדים). המרכז זכאי לגמול ריכוז מסלול. על המכללה לדווח בטופס בעלי תפקידים על המרכז לשם אישור הגמול.
 2. קורסים ייחודיים לתכנית בלבד.
 3. תגמול מרצים המלמדים קורסים בלמידה מודרכת ולמידה עצמית.
 4. פעילות חוץ לימודית – סיורים, הרצאות, מפגשים.
 5. פעילות מנהלית ייחודית.

 

הסדר תשלום שכר הלימוד

 1. לסטודנטים שיעמדו בדרישות התוכנית, מובטחת הלוואה מותנת מועדפת ל-3 שנות לימודיהם במכללה עד קבלת התואר ”בוגר בהוראה" (B.Ed), סה"כ 300% שכ"ל.
  הסטודנטים יחתמו על כתב התחייבות לתשלום שכר הלימוד כמקובל בכל מכללה. שכר הלימוד ישולם באמצעות הלוואה מותנית מועדפת והמלגה מטעם המכללה.
  עד לקבלת ההלוואה המתנת המועדפת ישלמו הסטודנטים דמי הרשמה ותשלום ראשון בלבד. התשלום הראשון יוחזר/יקוזז לאחר קבלת הלוואה המותנית.
 2. לצורך אישור ההלוואה המותנית לכל שנת לימודים, יש למלא טופס בקשה ולהגישו למינהל תלמידים לא יאוחר מיום פתיחת שנה"ל האקדמית בכל שנה. ההלוואה תינתן באמצעות הבנק והתחייבות הסטודנטים תהיה כמקובל בטופס ההלוואה המותנית.
 3. לאחר אישור ההלוואה המותנית וקבלתה, על הסטודנט/ית לדאוג להעביר את הכסף למכללה לכיסוי שכר הלימוד באותה שנה.
 4. המכללה תהיה רשאית להחתים את הסטודנטים על התחייבות להחזר ההטבות של המכללה במקרה של הפסקת לימודים ביוזמת הלומד/ת.
 5. סטודנטים המשתתפים בתכנית המצוינים אשר יבחרו ללמוד קורסים בודדים במכללה אחרת: ישלמו למכללה האחרת 1/30 שכ"ל עבור כל 1 ש"ש. עבור לימודים עיוניים. בכל מקרה הלימודים העיוניים במכללה האחרת חייבים באישור מכללת האם. ציוני הלומד יועברו למכללת האם.
 6. לצורך ההשתתפות בסדנת ההתמחות בהוראה (סטאז') יש לשלם דמי רישום (כתשלום להשתלמות למורים בפועל). כן הוא גם בהשתתפות בסדנת סטאז' שאינה נכללת במכללת האם. לומדים שאושרה להם שנת לימודים נוספת ישלמו לסדנה 2/16 של שכ"ל מלא.

 

סיום הלימודים והענקת תארים

 1. בתום שלוש שנים ולאחר שהלומדים עמדו בכל הדרישות בתכנית הלימודים, יוענקו להם תואר "בוגר בהוראה" (.B.Ed) ותעודת הוראה.
 2. סטודנטים שיסיימו 80% לפחות מכל החובות לימודיהם בתום שנה ג' יהיו זכאים לדרגת שכר של "בוגר בהוראה" (.B.Ed) וזאת עד לסוף חודש מרס בשנה העוקבת ללימודיו. אם עד מועד זה לא המציא הסטודנט אישור על זכאותו לתואר ותעודת הוראה, ינוכה משכרו ההפרש בין שכר כאקדמאי לבין דרגת שכר של מתמחה החל מחודש ספטמבר בשנה"ל.
 3. האגף ישקול (בכל מקרה לגופו) אם לחייב בתשלום שכ"ל סטודנטים שלא יסיימו את כל חובותיהם בתום שלוש שנות לימודים ולאחר שיבדוק את הסיבות לכך. החיוב יחול רק מעבר לתקופה היעודה של שלוש שנות לימודים.

 

תעודת "בוגר בהוראה" לבוגרי התוכנית

 1. תעודת ההוראה
  בטופס תעודת ההוראה יש לציין כי הלימודים היו במסגרת המסלול להכשרת סטודנטים מצוינים להוראה.
 2. בטופס גיליון הציונים יש לציין "סוג הקורס" – לציין לימודים בלמידה עצמית או בלמידה מודרכת. לקורסים שניתנו להם נקודות זכות נוספות יש לציין זאת. (ניתן להעניק עד 6 נקודות זכות נוספות בכל שנת לימודים, סה"כ עד 18 נקודות זכות בשלוש השנים).
 3. יש לציין בגיליון הציונים את השמות של הקורסים הייחודיים שנלמדו בתכנית.

 

עפ"י הוראות המשרד, על הסטודנט/ית לאשר בכתב בספח המצ"ב שכל התנאים, שפורטו לעיל הובאו בפניו/ה והוא/היא מאשר/ת הסכמתו/ה לכך.

 

 

אייקון word  ספח להורדה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/03/2017    

עדכוני rss