education - חינוך מינהל עו''ה הכשרת עו''ה תכנית המצוינים במכללות האקדמיות לחינוך
   

 
 
 
 
 
 
 
 
רג"ב (ראש גדול הוראה) תכנית המצוינים במכללות האקדמיות לחינוך לשנה"ל תשע"ט
חוזר מיום י"א בניסן, תשע"ח; 27 במרץ 2018
 

מטרתה של התכנית לגייס סטודנטים בעלי יכולות גבוהות ללימודי הכשרה להוראה, ולהכשירם בתכנית מיוחדת ואיכותית להיות מורים מובילים, מחנכים מצוינים ומנהיגים חינוכיים.

 

יעדיה המרכזיים של התכנית:

1.    סטודנטים מצטיינים – התכנית מכוונת לגייס ללימודים במכללות האקדמיות לחינוך סטודנטים בעלי יכולות גבוהות ומוטיבציה לעסוק בהוראה.

2.    תכנית ייחודית: איכותית ו'מצוינת' – מכלול מרכיביה ייצור:

(א)   תכנית לימודים בעלת צביון ייחודי, שתבלוט במכללה בשל אופיה, איכותה והישגיה.

(ב)   תכנית אשר תיתן מענה הולם ליכולות הסטודנטים הלומדים בה, לצורכיהם ולהעדפותיהם, וזאת באמצעות תכנים, דרכי הוראה-למידה ומסגרות פעולה גמישים וחדשניים.

(ג)    תכנית שנמצאת בתהליך מתמיד של הערכה ושיפור.

(ד)   תכנית שתהווה עבור המכללה אמצעי לבחינת דרכי הכשרה חדשניות ומיוחדות לצורך יישומם בתכניות הרגילות, ותשפיע על תכנית ההכשרה במכללה.

(ה)   תכנית שהסטודנטים הלומדים בה יהיו שותפים בעיצובה, יכירו בערכה ויהיו גאים להיות חלק ממנה.

3.    התכנית בעלת השפעה 'מציינת' – התכנית תכוון לפעול בכל המישורים כדי:

(א)   לטפח את המוטיבציה של הסטודנטים להיות מורים מובילים, מחנכים מצוינים ומנהיגים חינוכיים..

(ב)   לפתח את הידע, הכישורים, התפישות, דרכי החשיבה ויכולות ההוראה שימומשו במערכת החינוך

(ג)    לעודד את הסטודנטים לחתור למצוינות ולהמשיך להוכיח הצטיינות לכל אורך ההכשרה

(ד)   לטפח ולפתח סקרנות ללמידה, חשיבה יצירתית, תחושת מסוגלות גבוהה בקרב הסטודנטים.

(ה)   לאפשר לסטודנטים להתנסות במגוון רחב של דרכי למידה והוראה וליישמם בפועל

(ו)   לעודד את הסטודנטים לפתח תפישה חינוכית רחבה וחזון חינוכי-ערכי-חברתי

 

 בחוזר המלא הרצ"ב החלקים האלה:

א.   תנאי הקבלה לתכנית 

ב.   תהליך אישור הסטודנטים החדשים

ג.   תנאי המעבר משנה לשנה

ד.   תנאים לקבלת תעודת סיום של תכנית רג"ב

ה.  תכנית הלימודים

ו.    הקורסים הבין מכללתיים

ז.   כנסים

ח.  תקצוב התכנית ע"י האגף  

ט.  הסדר תשלום שכר הלימוד

י.    מחויבות המכללות שבתכנית

יא.  תנאי הלימודים לסטודנטים בתוכנית

יב.  כתב התחייבות של הסטודנט

יג.  תואר שני רציף לבוגרי התכנית

 

בברכה,

 

נח גרינפלד

מנהל אגף א' להכשרת עובדי הוראה

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/04/2018    

עדכוני rss