education - חינוך מינהל עו''ה הכשרת עו''ה תכנית המצוינים במכללות האקדמיות לחינוך
   

 
 
 
 
 
 
 
 
רג"ב (ראש גדול בהוראה) תכנית המצוינים במכללות האקדמיות לחינוך לשנה"ל תשע"ח
חוזר מיום י"ח בשבט, תשע"ז; 14 בפברואר 2017
 

מטרתה של התכנית לגייס סטודנטים ללימודי הכשרה להוראה, בעלי יכולות גבוהות, ולהכשירם בתכנית מיוחדת ואיכותית להיות מורים מובילים, מחנכים מצוינים ומנהיגים חינוכיים.

 

יעדיה המרכזיים של התכנית:

1.    סטודנטים מצטיינים – התכנית מכוונת לגייס ללימודים במכללות האקדמיות לחינוך סטודנטים בעלי יכולות גבוהות ומוטיבציה לעסוק בהוראה.

2.    תכנית ייחודית: איכותית ו'מצוינת' – מכלול מרכיביה ייצור:

(א)   תכנית לימודים בעלת צביון ייחודי, שתבלוט במכללה בשל אופיה, איכותה והישגיה.

(ב)   תכנית שכלל מורי המכללה יהיו שותפים בחזונה ודרכי פעולתה ושתשפיע על תכנית ההכשרה הכוללת בכל מכללה.

(ג)    תכנית שהסטודנטים המשתתפים בה יכירו בערכה, יהיו שותפים בעיצובה ויהיו גאים להיות חלק ממנה.

(ד)   תכנית שתהווה עבור המכללה מעבדה להתנסות בדרכי הכשרה חדשניות ומיוחדות לצורך יישומם בתכניות הרגילות.

(ה)   תכנית שנמצאת בתהליך של בדיקה, הערכה ושיפור מתמיד.

(ו)      תכנית שתתן מענה הוחלם ליכולות הסטודנטיים הלומדים בה, לצרכיהם וחהעדפותיהם, וזאת באמצעות תכנים, דרכי הוראה-למידה ומסגרות פעולה גמישות וחדשניות.

3.    התכנית בעלת השפעה 'מציינת' – התכנית תכוון לפעול בכל המישורים כדי:

(א)   לטפח את המוטיבציה של הסטודנטים להיות מורים מובילים, מחנכים מצוינים ומנהיגים חינוכיים..

(ב)   לפתח את הידע, הכישורים, התפישות, דרכי החשיבה ויכולות ההוראה שימומשו במערכת החינוך

(ג)    .עודד את הסטודנטים לחתור למצוינות ולהמשיך להוכיח הצטיינות לכל אורך ההכשרה

(ד)   לטפח ולפתח אצל הסטודנטים: סקרנות ללמידה, חשיבה יצירתית, תחושת מסוגלות גבוהה

(ה)   לאפשר לסטודנטים להתנסות במגוון רחב של דרכי למידה והוראה וליישמם בפועל

(ו)   לעודד את הסטודנטים לפתח תפישה חינוכית רחבה וחזון חינוכי ערכי-חברתי

 

 בחוזר המלא הרצ"ב החלקים האלה:

א.   תנאי הקבלה לתכנית 

ב.   תהליך אישור הסטודנטים החדשים

ג.   תנאי המעבר משנה לשנה

ד.   תנאים לקבלת תעודת סיום של תכנית רג"ב

ה.  תכנית הלימודים

ו.    פורום הסטודנטים הבין מכללתי

ז.   כנסים

ח.  תקצוב התכנית ע"י האגף  

ט.  הסדר תשלום שכר הלימוד

י.    מחויבות המכללות שבתכנית

יא.  תנאי הלימודים לסטודנטים בתוכנית

יב.  כתב התחייבות של הסטודנט

יג.  תואר שני ישיר לבוגרי התכנית

 

בברכה,

 

נח גרינפלד

מנהל אגף א' להכשרת עובדי הוראה

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/04/2018    

עדכוני rss