education - חינוך מינהל עו''ה הכשרת עו''ה תכנית המצוינים במכללות האקדמיות לחינוך
   

 
 
 
 
 
 
 
 
מידע כללי
 

לסקירה מפורטת של תכנית רג"ב, על היבטיה השונים, עיינו בחוברת דיגיטלית, מעודכנת לחשון, תשע"ו; אוקטובר 2015

 

התכנית להכשרת סטודנטים מצוינים פעלה במכללות האקדמיות להכשרת עובדי הוראה כפרויקט ניסויי החל משנת תשנ"ט (1999), ובשנת תשס"ג (2002) הוכרה כתכנית של קבע. יוזמיה, וביניהם אנשי האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך, ביקשו להביא למכללות סטודנטים בעלי יכולות ונתוני קבלה גבוהים ולהכשירם באופן ייחודי לקראת מצוינות בהוראה ומנהיגות חינוכית.
 
בשנה"ל תשע"ג התכנית פעלה ברוב המכללות להכשרת מורים ומספר הסטודנטים שהתקבלו לתכנית גדל באופן משמעותי. 400 סטודנטים חדשים הצטרפו לתכנית בשנה"ל תשע"ג וסה"כ לומדים בכל שלושת השנתונים כ-1200 סטודנטים. תכנית האב של התכנית נקבעה על ידי משרד החינוך והיא כוללת הנחיות ועקרונות המשותפים לכלל תכניות המצוינים במכללות. עם זאת בכל מכללה ניתן לתכנית צביון ייחודי ההולם את רוח המכללה ותרבותה.

 

לקראת סוף שנה"ל תשע"ג נבחר לתכנית השם רג"ב (ראש גדול בהוראה).
כיצד הוחלט על שם התכנית? סיכמה את תהליך הבחירה בשם החדש לתכנית: ד"ר ליאת אייל, מרכזת תכנית רג"ב במכללה האקדמית לחינוך ע"ש לוינסקי ומרכזת פורום המרכזים

ההחלטה לבחירת שם ארצי לתכנית, שיחליף את השמות שנבחרו לה בכל מכללה, התקבלה באחד המפגשים של פורום הרכזים. חיפשנו שם ראוי לתכנית, שייצג את אופייה ומטרותיה וככזה שהסטודנטים יוכלו להזדהות עמו.

הוסכם תהליך בחירת שם בשלושה שלבים:

 1. הצעות לשמות אפשריים - נפתח מסמך שיתופי באמצעות GoogleDocs ובו ערכו רכזי התכניות רשימה של כלל השמות המוצעים על ידם. הרשימה הסופית כללה 41 שמות שהוצעו.
 2. חצי הגמר  - בחירת השמות המועדפים על הרכזים –
  לאחר גיבוש רשימה זו, יצרנו טופס הצבעה באמצעות Google Forms, אשר מאפשר הצבעה אלקטרונית בעבור כל אחד מהשמות שהוצעו. הרכזים נתבקשו להצביע בטופס בעבור 3 השמות המועדפים עליהם.
 3. גמר - בחירת השמות המועדפים על כלל הסטודנטים במכללות
  לגמר הסופי עלו 4 שמות שהיו המובילים ברשימת ההצעות. הסקר נבנה שוב באמצעות Google Forms ונשלח כקישור לכלל הסטודנטים בכל המכללות, באמצעות רכז התוכנית.
  הסטודנטים התבקשו לבחור בשם אחד בלבד מתוך הרשימה, לציין את שמם ושם המשפחה למניעת הצבעה כפולה, ולרשום את שם המכללה.הסקר נסגר להצבעה בחצות בתאריך שנקבע מראש.
  תוצאות הסקר נראו על ידי החברים רכזי התוכניות במפגש פורום הרכזים למחרת סיום ההצבעה, ערכנו היצג של תוצאות ההצבעה מתוך הסקר וראינו את התוצאות שהתקבלו עד אותו רגע. השם רג"ב נבחר על ידי 139 מצביעים מתוך 357 שהשתתפו בהצבעה, וזכה לרוב. 
   

 עקרונות האב של התכנית מפורטים בחוזר: תכנית "מצוינים להוראה" במכללות האקדמיות להכשרת עובדי הוראה – לקראת שנה"ל תשע"ד, מיום ט"ז בחשון, תשע"ד; 20 באוקטובר, 2013.

 

 אופיין הייחודי של תכניות המצוינים בכל אחת מהמכללות המשתתפות מובאות באתר בסעיף: התכניות הייחודיות במכללות.

 

 על אודות התכנית ביתר הרחבה, ניתן לקרוא בספר: קלויר רמה, כהן נחום, עבאדי רחל וגרינפלד נח (עורכים) (2009). הלכה, מעשה וחזון, הכשרת סטודנטים מצוינים להוראה במכללות האקדמיות לחינוך. תל אביב: מכון מופ"ת.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/01/2017    

עדכוני rss