education - חינוך המינהל לכלכלה ולתקציבים
 
 
 
 
 
 
 
 
שקיפות בחינוך תשע"ב, תשע"ד - תשע"ה
 
 

ממשלת ישראל מכבדת את חופש המידע ומחויבת לקידום השקיפות והדיווחיות במרחב הציבורי. מתוך כך, פועל משרד החינוך לקדם שקיפות ודיווחיות ומנגיש לציבור מידע בעל חשיבות ציבורית, תוך התחשבות בזכויות הפרט ובאינטרסים אחרים. כל האמור לעיל, בכפוף למגבלות הקבועות בדין.

בהמשך להעלאת גרסת Beta בינואר 2015 אשר הכילה את נתוני שנת הלימודים תשע"ב, משרד החינוך מציג מערכת מידע מרכזית משופרת המכילה את נתוני התשומות לצד נתוני התמונה החינוכית ומסייעת בניתוח נתונים תקציביים וכמותיים של מערכת החינוך לשנת הלימודים תשע"ה, לצד נתוני שנת הלימודים תשע"ב ותשע"ד מעודכנים.

 

נתוני התשומות כוללים: שעות הוראה, תקצוב רשויות/בעלויות וכן פרוייקטים מיוחדים. המערכת מציגה את הנתונים עבור כלל מוסדות החינוך החל משלב חינוך גני ילדים ועד החטיבה העליונה. המידע מוצג ברמת מוסד חינוך כאשר במידה ולא ניתן לפרט את המידע ברמת מוסד, יפורט המידע ברמת רשות מקומית או הבעלות על המוסד החינוכי, בהתאמה לסוג התשומה.

 

 

 

תשע"ה

 ממצאים מרכזיים של המערכת לשיקוף תקציבי החינוך תשע"ה

 

תשע"ד

 ממצאים מרכזיים של המערכת לשיקוף תקציבי החינוך תשע"ד

 

תשע"ב

 ממצאים מרכזיים של המערכת לשיקוף תקציבי החינוך תשע"ב

 

 

השוואת ממצאים תשע"ב, תשע"ד - תשע"ה

 השוואת ממצאים מרכזיים של המערכת לשיקוף תקציבי החינוך לשנת תשע"ב לעומת שנת תשע"ד ותשע"ה

 

 השוואת ממצאים מרכזיים של המערכת לשיקוף תקציבי החינוך לשנת תשע"ב לעומת שנת תשע"ד

 

אודות והבהרות

 הסברים אודות המערכת וגורמים המשפיעים על ההבדלים בתקצוב בשלבי החינוך השונים המוצגים בנתוני השקיפות

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/11/2016    

עדכוני rss