education - חינוך מינהל עובדי הוראה הכשרת עו''ה התמחות וכניסה להוראה פיתוח מקצועי לעו''ה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   
 
 
 
 
 
 
 
 
אגף התמחות וכניסה להוראה
 


דבר מנהלת אגף התמחות וכניסה להוראה 

 


 
ד"ר שרה זילברשטרום

 

המפגש של המורים החדשים עם ההוראה בכיתה עלול להיות מלווה בתחושת הלם וברגשות של חוסר ביטחון מקצועי, כתוצאה מתחושת בדידות מול תלמידים, הורים ועמיתים. לא אחת נאלץ המורה המתחיל לגייס כוחות גם להדחקת תחושותיו אלה, כדי להיענות לדרישות המערכת וכדי להשתלב בנורמות של המורים הוותיקים. מצב זה גורם לא אחת לנשירה מהוראה בטרם עת. קבוצת הסיכון לנשירה מהוראה בראשית הדרך היא דווקא קבוצת המורים המצטיינים, אשר להם אלטרנטיבות אחרות לתעסוקה ואשר אינם מוכנים לסבול ולשרוד.

 

אתר אגף התמחות וכניסה להוראה  משקף מעט מה אנו כמערכת עושים לטובת מורים חדשים, הן בהתייחס למי שנכנסו זה עתה להוראה, והן בהתייחס למורים עולים, אשר יש להם ותק בהוראה בחו"ל, אך כאן בארץ הם חווים שוב תהליכי כניסה וקליטה בהוראה. אילו פעולות ננקטות לצורך מניעת נשירה של מורים איכותיים, ומה הם התהליכים המיועדים להבניית תרבות קליטה ראויה לעובדי ההוראה המתחילים. כל זאת במטרה להעצים את עובדי ההוראה החדשים, ולאפשר להם חוויות של הצלחה במערכת החינוך. ומורים מאושרים מצמיחים גם תלמידים מאושרים...

 

האתר מתייחס לשלוש השנים הראשונות בהוראה, והוא כולל את שנת ההתמחות בהוראה (שנת הסטאז') ואת השנתיים שלאחריה. האתר מיועד בעיקר למתמחים, לעובדי הוראה חדשים, למורם עולים, לחונכים, למלווים, למנהלים, למפקחים, לרכזי התמחות וכניסה להוראה, למנחי הסדנאות והקורסים, למפקחים הרפרנטים ולמדריכים המחוזיים, אך מתאים גם לכל מי שאכפת לו ממי שבחרו לעסוק בהוראה, המקצוע הכי משמעותי לעיצוב פני החברה בישראל.

 

אני מזמינה אתכם להיות שותפים עמנו במשימה!
שלכם,

 


 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קליטת מורים  חדשים למערכת החינוך בשלב הכניסה למקצוע ההוראה  


 
 
רציונאל

 

שלב הכניסה למקצוע ההוראה (INDUCTION ) כולל את שנת ההתמחות ואת שתי שנות העבודה הראשונות שלאחריה. שלב זה מאופיין בפער גדול בין הציפיות לבין הביצועים בפועל. החזון של המורים החדשים הוא רחב ומרומם, אולם התפקיד בפועל, עקב חוסר הנסיון, עלול להיות נמוך יותר. קיימים קשיים רבים בהם נתקלים מתמחים ומורים חדשים. שיים מקצועיים וקשיים אישיים. לשלב הכניסה להוראה יש השפעה מכרעת על המשך החיים המקצועיים של עובד ההוראה, הן מבחינת נכונותו להתמדה בהוראה והן מבחינת תפיסת תפקידו וגיבוש זהותו מקצועית.

ליווי נכון ומסלול מובנה של תהליכי תמיכה והערכה - מאפשרים כניסה טובה למערכת, מעצבים זהות מקצועית, מבנים מחויבות למקצוע, וממעיטים נשירתם של עובדי הוראה איכותיים.

גם מורים, שהם עולים חדשים, חווים חוויות דומות בשלב כניסתם להוראה בישראל, ואף עבורם נדרש להבנות תהליך קליטה ראוי.

במהלך שנת ההתמחות והשנתיים שלאחריה, משתלבים המתמחה והמורה החדש בעבודת הוראה בפועל בשכר, לצד תהליכי תמיכה והערכה מובנים.

תמיכה - באמצעות ליווי מקצועי של מורה חונך ומלווה ושל סדנת עמיתים באחד המוסדות האקדמיים המכשירים מורים.

הערכה - באמצעות הערכות מעצבות ומסכמות על העבודה. כל זאת, במטרה לסייע למורים חדשים בשלב כניסתם להוראה, וכדי להבטיח רמה נאותה של הנכנסים לעסוק במקצוע ההוראה בישראל.

רישיון לעיסוק בהוראה - בעקבות עמידה בתהליך ההערכה בתום שנת ההתמחות, והצגת מסמכי תואר, מסמכי סיום סדנת סטאז' ותעודת הוראה.

קביעות במערכת החינוך - עמידה בתהליך הערכה בשנה שלאחר שנת ההתמחות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/01/2015  

עדכוני rss