education - חינוך מינהל פדגוגי פורטל הורים פורטל עובדי הוראה פורטל תלמידים
 
 

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
האגף לחינוך על יסודי
 

אגף א' חינוך על יסודי אחראי לפעילות החינוכית בחינוך העל יסודי, בכל המגזרים:

 • בחטיבות הביניים העצמאיות (ז'-ט')
 • בחטיבות העליונות העצמאיות (י'-י"ב)
 • בתי ספר ארבע שנתיים (ט'-י"ב)
 • בתי ספר שש שנתיים (ז'-י"ב)
 • כיתות י"ג –י"ד הצמודות לחטיבות עליונות

 

אוכלוסיית היעד שבתחום אחריות האגף כוללת:

מפקחים, מנהלים, מורים ותלמידים  בכל מסגרות החינוך העל יסודי בהיקף של כ- 550,000 תלמידים בכ- 1800 מוסדות חינוך.

 

אגף א' חינוך על יסודי פועל בתוך המנהל הפדגוגי ומתאם מהלכים פדגוגיים במוסדות החינוך שבתחום אחריותו, עם אגפי הגיל האחרים ועם אגפים מקצועיים נוספים.

 

האגף מקדם את פעילותו החינוכית בשיתוף פעולה עם יחידות המטה השונות שבמשרד, עם המחוזות ועם הבעלויות האחראיות על מוסדות החינוך.

אגף א' חינוך על יסודי פועל לבניית מערכת הוראה – למידה-  מקצועית, המתחשבת בשונות ומאפשרת התקדמות והגעה למצוינות אישית.

 

בעת הזו מקדם האגף את היעדים הבאים:

 • הטמעת התכנית "ישראל עולה כיתה" עוברים ללמידה משמעותית.
 • טיפוח אוטונומיה בית ספרית ופיתוח תהליכי בחירה.
 • טיפוח אקלים בית ספרי מיטבי ופיתוח השיח הבין אישי בין כל הבאים בין כתלי בית הספר.
 • צמצום פערים, קידום הישגים לימודיים והגדלת אחוז התלמידים הזכאים לתעודת בגרות.
 • פיתוח לומדים בעלי כשירויות ומיומנויות הנדרשות לתפקוד במציאות המשתנה במאה ה-21.
 • הנחלת שיח של אמון, הוקרה והעצמה בין כלל השותפים בתהליך הלמידה.
 • עידוד את הלומדים להיות מעורבים בכיתה, בבי"ס, בקהילה ובחברה ולקדם חברת מופת.
 • מתן מענה מותאם למגוון הצרכים של הלומדים השונים (מחוננים, מצטיינים, עם צרכים מיוחדים, עולים ועוד)

 

בקטגוריות השונות שבאתר מפורטות, בין השאר, התכניות והפעילויות, המופעלות בפריסה ארצית,  לקידום היעדים הנ"ל.

 

לאתר האגף לחינוך על יסודי

 

עובדי האגף לחינוך על-יסודי:

שם

 

תפקיד

סלולרי

טלפון

דסי בארי

מנהלת אגף א' חינוך על-יסודי

02-5603259/61

אורלי אבן צור

תוכנית אל"ה

052-4313460

אילנה דורון

ליב"ם, מחצית שלישית

052-8571757

אמירה בהט

טיפול בפרט, ריכוז תוכנית אל"ה במגזר היהודי והערבי.

050-6282261

02-5603254

אסתי שמסיאב

סטודנטית

02-5603851

בני זיזו

גיתית שרוייטמן

הערכה, רמזור

0527-667507

גלית עלאיוף

050-6289218

02-5603252/3

זהבה קירזנר

רכזת עוז לתמורה

050-7689994

טלי בן-ציון

מדריכה בנושאי אינטרנט, עלון למנהלים.

יאיר שרלו

קידום הערכה בעל יסודי

050-5466298

כרמן צוקרמן

מנהלת פיתוח פדגוגי

מוחמד חג'אג'רה

קידום הישגים לימודיים במגזר הערבי, למידה משמעותית, בגרויות, ליב"ם, מחצית שלישית, שק"ד.

050-6280412

מיכל כהנא

מנהלת לשכה, מזכירה של דסי

052-4447560

02-5603259/61

מרגלית כהן

ס/ מנהלת האגף (מינהל ותקציב)

050-6282405

02-5603258/62

מרים זגורי

מנהלת ענף תיאום קבצים

050-6282699

02-5602800

מרים ראובני

מנהלת ענף שכר מנחים

050-6282975

02-5603331

ניצה יעקובי

שק"ד, אל"ה

050-6289217

02-56903227/8

נירית שאולוף

פיתוח מקצועי מדריכי אל"ה.

0545-869594

02-5603574

סמדר אופיר

ריכוז תוכניות ליב"ם, מחצית שלישית, חלוצי הערכה.

050-6280293

02-5602768

סמדר בן עמי

מדריכה בנושא מרח"ב

054-4559903

עידית רובין

עבודות גמר- אתיקה בית ספרית

עליזה אטיאית

תגבור לימודי היהדות

050-6282808

02-5603109

ענת רובינשטיין

למידה משמעותית

050-6208002

02-5602954

צבי ינאי

בחינות בגרות, הישגים בחט"ב, תכנית קדש, שקלול דיפרנציאלי, עתידים, הכרה בציונים שנתיים

052-3850216

צילה וייס

מרכזת הפדגוגיה

050-6282941

02-5602983

תמר לוי-רייך

מרכזת תוכנית ההיבחנות החדשה ולמידה משמעותית

0522-222147

02-5603263

שפרה סטרוצקי

מפקחת על עבודות גמר

 
 
 
      תאריך עדכון אחרון:  30/06/2018