education - חינוך מינהל פדגוגי פורטל הורים פורטל עובדי הוראה פורטל תלמידים
 
 

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
אגף ארגון מוסדות חינוך (אמח"י)
 
 

תחומי האחריות של האגף

אגף ארגון מוסדות חינוך מופקד על הקצאת שעות תקן למוסדות חינוך בחינוך הרשמי בכל המגזרים וכן במוכר שאינו רשמי לא חרדי.

  • אחראי על תקצוב שכר לימוד בחטיבה העליונה, כולל הטיפול בפרופיל מורים, רמת שרות, מוחזקות ותלמידים חריגי גיל.
  • אחראי על תקצוב הרשויות המקומיות בנושאים: גני ילדים, שרתים, מזכירות, סייעות בחינוך המיוחד.
  • מופקד על הקצאת שעות התקן וסייעות לבתי הספר לחינוך מיוחד וכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים.
  • אחראי על איסוף מצבת תלמידים.
  • אחראי על פתיחת וסגירת מוסדות חינוך ובכלל זה גני ילדים.
  • אחראי על פרסום מועדי הרישום והנהלים של רישום ילדים לגני ילדים ולכיתות א'.
  • אחראי על מענק יובל למורים ולגננות מתוקף ההסכם עם הסתדרות המורים.
  • אחראי על מענק יובל בחטיבה העליונה ובמוכר שאינו רשמי לא חרדי.
  • אחראי על מסגרות חינוך עברי משלים בבתי ספר בחוץ לארץ.

 

 אתר אגף אמח"י

 

פרטי עובדי האגף

כתובת המייל של אגף המינהל הפדגוגי: amchi@education.gov.il

שם

תפקיד

טלפון

פקס

מנחם מזרחי

מנהל אגף אמח"י

02-5604001

02-5604449

אורית עובדיה

ס/מנהל אגף אמח"י

02-5604009

02-5602497

מאיה עמיאל

מרכזת בכירה תקן מוסדות וחטיבות ביניים

02-5604004

02-5604034

דליה כהן

מנהלת גף שכ"ל גני ילדים

02-5604006

02-5604034

נורית גליסקו

מוכש"ר תקן והצטיידות

02-5604012

02-5603174

רונית אלמוג

ראש ענף שכ"ל גני ילדים

02-5604040

02-5603174

לימור יהושע שושני

מרכזת תקן והצטיידות, מוכר שאינו רשמי לא חרדי

02-5604194

02-5604034

ליאורה בן שאול

מרכז שכ"ל גני ילדים

02-5604002

02-5602497

אמנון לוי

מנהל גף שכ"ל חט"ע

02-5603866

02-5603106

זהבה אספר

מרכז סייעת שנייה

02-5602941

02-5603436

צדוק חכים

ממונה פרופיל מורים ומוחזקות

02-5602208

02-5603106

יעל פולטוב

ראש ענף-קובץ תלמידים ומנהלת הלשכה

02-5604001

02-5604449

רונית בניון

 

תקן יסודי וחט"ב

02-5602356

02-5602497

 
 
 
      תאריך עדכון אחרון:  21/12/2017