education - חינוך מינהל פדגוגי פורטל הורים פורטל עובדי הוראה פורטל תלמידים
 
 

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
אגף ארגון מוסדות חינוך (אמח"י)
 
 

תחומי האחריות של האגף

אגף ארגון מוסדות חינוך מופקד על הקצאת שעות תקן למוסדות חינוך בחינוך הרשמי בכל המגזרים וכן במוכר שאינו רשמי לא חרדי.

  • אחראי על תקצוב שכר לימוד בחטיבה העליונה, כולל הטיפול בפרופיל מורים, רמת שרות, מוחזקות ותלמידים חריגי גיל.
  • אחראי על תקצוב הרשויות המקומיות בנושאים: גני ילדים, שרתים, מזכירות, סייעות בחינוך המיוחד.
  • מופקד על הקצאת שעות התקן וסייעות לבתי הספר לחינוך מיוחד וכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים.
  • אחראי על איסוף מצבת תלמידים.
  • אחראי על פתיחת וסגירת מוסדות חינוך ובכלל זה גני ילדים.
  • אחראי על פרסום מועדי הרישום והנהלים של רישום ילדים לגני ילדים ולכיתות א'.
  • אחראי על מענק יובל למורים ולגננות מתוקף ההסכם עם הסתדרות המורים.
  • אחראי על מענק יובל בחטיבה העליונה ובמוכר שאינו רשמי לא חרדי.
  • אחראי על מסגרות חינוך עברי משלים בבתי ספר בחוץ לארץ.

 

 אתר אגף אמח"י

 

פרטי עובדי האגף

כתובת המייל של אגף המינהל הפדגוגי: amchi@education.gov.il

שם

תפקיד

טלפון

פקס

מנחם מזרחי

מנהל אגף בכיר

אמח"י

073-3931732

073-3931734

אורית עובדיה

ס/מנהל אגף אמח"י

073-3931745

073-3931747

מאיה עמיאל

מרכזת בכירה תקן מוסדות וחטיבות ביניים

073-3931751

073-3931734

דליה כהן

מנהלת גף שכ"ל גני ילדים

073-3931759

073-3931758

נורית גליסקו

מוכש"ר תקן והצטיידות

073-3931753

02-5603174

רונית אלמוג

ראש ענף שכ"ל גני ילדים

073-3931750

02-5603174

לימור יהושע שושני

מרכזת תקן והצטיידות, מוכר שאינו רשמי לא חרדי

073-3931735

073-3931734

ליאורה בן שאול

מרכז שכ"ל גני ילדים

073-3931746

073-3931747

אמנון לוי

מנהל גף שכ"ל חט"ע

073-3931740

073-3931734

יעל פולטוב

מרכז סייעת שנייה

073-3931733

073-3931734

צדוק חכים

ממונה פרופיל מורים ומוחזקות

073-3931739

073-3931734

יעל פולטוב

ראש ענף-קובץ תלמידים ומנהלת הלשכה

073-3931733

073-3931734

רונית בניון

 

תקן יסודי וחט"ב

073-3931748

073-3931747

 
 
 
      תאריך עדכון אחרון:  27/09/2019