education - חינוך מינהל פדגוגי פורטל הורים פורטל עובדי הוראה פורטל תלמידים
 
 

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
היחידה לתכניות ולשותפויות בין מגזריות 
 

תחומי האחריות של היחידה:

היחידה אחראית להבניית תהליכים להסדרת נושא התכניות החינוכיות החיצוניות הפועלות במוסדות החינוך (בחינת התכנית, בחירתה, הכנסתה למוסד החינוכי והפעלתה) תוך העצמת המנהיגות החינוכית ותוך שילוב הכוחות, הידע, החדשנות והמשאבים של הארגונים השונים מהמגזר הראשון, השני והשלישי. כמו כן, היחידה אחראית על פיתוח מנגנוני תיאום בין מגזריים בראייה אסטרטגית, בשגרה ובחירום.

יעדי היחידה:

  • פיתוח, יישום והטמעת המדיניות בתחום ניהול התכניות והקשר הבין מגזרי.
  • יצירת תשתית למיפוי וניהול התכניות החינוכיות החיצוניות.
  • הבניית מנגנונים לתיאום ושיתוף פעולה בין מגזריים.

 

 

המדיניות לשילוב תכניות חינוכיות חיצוניות במערכת החינוך

ארגונים מהמגזרים השונים (המגזר הראשון, השני והשלישי) פעילים מזה שנים במערכת החינוך ומפעילים תכניות חינוכיות חיצוניות במוסדות החינוך.

 

כמות התכניות החיצוניות הפועלות במוסדות החינוך ואופיין חייבו הסדרה של הנושא, ועל כן קיים משרד החינוך תהליך של שיח בין-מגזרי להסדרת השילוב של תכניות חינוכיות חיצוניות במערכת החינוך.

 

השיח התבצע בדרך של "שולחן עגול בין-מגזרי" (שיח שכלל נציגים מהמגזרים השונים המעורבים בעשייה חינוכית), וגובשה בו מדיניות שנועדה להיות מוטמעת ומיושמת בקרב יחידות המטה, מנהלי מוסדות החינוך וארגוני המגזרים השונים הפועלים במערכת החינוך.

 

שלושת התוצרים שגובשו בתהליך הם:

  1. מאגר ממוחשב לתכניות חינוכיות חיצוניות במערכת החינוך, בפיתוח אגף התקשוב במשרד החינוך
  2. דגם  לשילוב תכניות חיצוניות במוסד החינוכי
  3. אמנה המבטאת את "רוח השותפות" ואת המחויבות של השותפים

 

החל משנת הלימודים התשע"ו, יוכלו לפעול במוסדות החינוך אך ורק תכניות הרשומות במאגר התכניות הממוחשב.

 

 חוזר המנכ"לית בנושא שילוב תכניות חינוכיות חיצוניות במערכת החינוך.

 

מרכיבי המדיניות החדשה

מאגר התכניות הממוחשב

מאגר התכניות הממוחשב פתוח לציבור הרחב כדי לאפשר שקיפות, רלוונטיות ודינאמיות. המאגר נועד לכלול את כל התכניות החינוכיות החיצוניות המוצעות לשילוב במוסדות החינוך. התכניות מופיעות במאגר בצבעים מייצגים:

 

המסלול הירוק: תכניות המלוות בנציג המשרד (ליווי הנע על פני רצף שבין ייזום, חשיבה, פיתוח, הדרכה, הטמעה, הפעלה, תקצוב, הערכה ובקרה והמתרחש באופנים שונים)

 

המסלול הכחול: תכניות ללא ליווי של נציג המשרד (תכניות הפועלות במוסדות החינוך ללא קשר עם נציג המשרד/המטה)

 

"נורית אדומה": תכניות שאינן מאושרות להפעלה במוסדות החינוך.

 

על מנהל המוסד החינוכי להפעיל שיקול דעת מקצועי ומושכל בבחירתו את התכניות מהמסלולים הירוק והכחול. כאמור לעיל, מנהל מוסד חינוכי יוכל להפעיל ולשלב במוסד החינוכי אך ורק תכניות חיצוניות המופיעות במאגר הממוחשב באחד משני המסלולים.

 

את התכניות המופיעות ב"נורית האדומה", אין להכניס ולהפעיל במוסד החינוכי. תכנית אסורה לכניסה למערכת החינוך היא תכנית שמטרותיה/תכניה/מדריכיה נמצאו נוגדים את ערכי משרד החינוך או שיש בהם משום פגיעה אפשרית בתלמידים. תכניות אלה ימשיכו להופיע במאגר מסומנות ב"נורית אדומה" כדי לאפשר למנהלים לזהותן בכל זמן נתון. ועדה שתמונה על ידי היחידה לניהול תכניות ושותפויות בין-מגזריות, תתכנס במועדים קבועים כדי לדון בתכניות שהגיע על אודותיהן מידע הדורש בחינה ובירור.

 

בצד כל תכנית מופיע משוב מנהלים ומפקחים במטה. משוב המנהלים מדורג בציון מספרי על סמך חוות דעתם של המנהלים שהפעילו את התכנית במוסדם (פרטי המנהלים הממשבים יישארו חסויים במערכת). משוב המפקחים אינו מדורג מספרית אלא מופיע כחוות דעת במלל חופשי, בהתאם לדגשים שיבחר המפקח לציין בהקשר לתכנית.

 

כל תכנית המופיעה במאגר כוללת, בין השאר, מידע על סוג הארגון המפעיל אותה (מהמגזר הראשון, השני או השלישי) בנוסף לציון היותה פעילות שבגינה נדרש או לא נדרש תשלום נוסף.

 

המאגר נשען על חכמת המשתמשים (מנהלים, מפקחים ואנשי מטה), ובזה כוחו. על כן יש חשיבות רבה למתן חוות דעת על כל תכנית הפועלת במוסד החינוכי כדי לצבור מידע מעודכן ומהימן שיסייע בבחירה מושכלת של תכניות.

 

דגם לשילוב תכניות חיצוניות במוסד החינוכי

כדי לסייע למנהל המוסד החינוכי לבחור תכניות חינוכיות חיצוניות המקדמות את התפיסה ואת העשייה החינוכיות הבית-ספריות נבנה דגם לשילוב מקצועי ומושכל של תכניות. הדגם מחולק לשלושה שלבים: השלב המקדים – טרום בחירת התכנית, שלב ניהול התכנית ושלב סיום התכנית.

 

אמנה בין מגזרית

האמנה היא מסמך המגדיר את "רוח השותפות" הבין-מגזרית כפי שהוסכמה בין השותפים בתהליך הבין-מגזרי להסדרת שילוב התכניות החיצוניות במערכת החינוך (ראה בס"ק 2 לעיל). האמנה כוללת הצהרה המכירה בתרומה הייחודית של כל מגזר למערכת החינוך וכן הכרה בצורך בשיתופי פעולה בין-מגזריים לקידום מערכת החינוך. בנוסף, האמנה מפרטת סדרת עקרונות ויישומים לשותפות בהפעלת תכניות במערכת החינוך.

 

כל גוף המבקש לכלול את תכניתו במאגר התכניות החינוכיות, נדרש למלא את בקשת הרשאה לשימוש במערכת תכניות חינוכיות ולשולחו סרוק במייל לכתובת היחידה: partnership@education.gov.il

 

השולחן העגול הבין מגזרי תשע"ו

 

נושא השיח לשנת תשע"ה 2015: סוגיית התאום והשותפות בראיה אסטרטגית - בשגרה ובחרום

 

הנחת היסוד היא שכל אחד מהמגזרים מצהיר ופועל לקידום מערכת החינוך, ויחד עם זאת, לצד הרצון הטוב, נראה כי העדר התאום בראיה אסטרטגית מוביל למגוון אתגרים:

 ניצול חלקי של משאבים - נובע לעיתים מחוסר תאום ומפעולות מקבילות של משרד החינוך ושל גורמי מגזר שלישי ועסקי.

  • כפילות - השקעת משאבים כפולה/משולשת (משרד החינוך, הרשות וגורמים פילנתרופים) שלעיתים אינה הופכת למכפיל כוח.
  • חוסר שוויוניות/אפקטיביות בהקצאת משאבים פרטיים וציבוריים.

 

התהליך מתמקד בפיתוח מנגנוני תאום בראייה אסטרטגית בשתי רמות:

  • בשגרה - יוגדרו מספר מנגנונים לקידום אתגרים ונושאים בראייה אסטרטגית, כגון: שיתוף, היוועצות, בניית מסגרות שיח מתמשך ועוד.
  • בחירום - יוגדרו אופני התאום ושיתוף הפעולה התלת מגזריים בזמן חירום.

 

קישור לאתר חברת שיתופים

חוברת שותפויות בחינוך

עובדי היחידה לניהול תכניות והקשר הבין מגזרי:

  

שם

תפקיד

טלפון

פקס

מיכל עוז ארי 

ממונה על תכניות חיצוניות והקשר הבין מגזרי

02-5604410

 

02-5603436

צביה רחמים

 

רכזת לשכה

02-5603336

02-5603436

לילך אפלטון

 

מדריכה ארצית מאגר התכניות

053-4275958

רינה בן שמחון

תכניות למגזר הערבי ושותפויות בחירום

02-5603336

 

 

 

 

 
 
 
      תאריך עדכון אחרון:  20/10/2017