education - חינוך מינהל פדגוגי פורטל הורים פורטל עובדי הוראה פורטל תלמידים
 
 

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
גאנט תשע"ו
 

שלום רב!

לוח האירועים הוא כלי עבודה, המסייע לתכנון ולהיערכות לקראת העשייה המגוונת, אשר תתרחש בשנת הלימודים.

 

הלוח מציג את הפעילות השנתית בראייה המתכללת את האירועים השונים, תוך מניעת כפילויות והצגת התמונה המלאה של האירועים המתוכננים.

 

בבסיס לוח האירועים הארצי תשע"ו, עמדו לפנינו המטרות הבאות:

  1. פינוי זמן למפקח/למנהל והפחתת מס' האירועים באופן שיאפשר עבודה בשדה
  2. תכנון והובלת אירועים בראייה מינהלית, תוך יצירת קשרים/זיקות בין האגפים
  3. עידוד ראייה מערכתית כמענה למטרות, יעדים, משימות בתוכנית האסטרטגית

 

 לוח האירועים הארצי למוסדות חינוך לשנת תשע"ו

 
 
 
      תאריך עדכון אחרון:  23/09/2015