education - חינוך מינהל רישוי, בקרה ואכיפה
 
 
 
 
 
 
 
 
מטרת האגף
 
  1. האגף יאכוף את החוקים, תקנות, צווים וחוזרי מנכל לצורך חיזוק מערך החינוך בישראל, ויפעל כנגד מפרי חוק בשילוב יחידות המשרד השונות וכן בשילוב של גורמי אכיפה נוספים, תוך שימרה על זכויותיו של הפרט.
  2. פעילות אגף אכיפה תגביר את האמון של מקבלי השירות במשרד החינוך בישראל על ידי ביצוע  בדיקות וחקירות אשר יביאו להגברת השקיפות במערכת.
  3. כמו כן, פעילות האגף תיצור הרתעה בפני גורמים השונים אשר לא עומדים בסטנדרט הנדרש ע"פ חוק.

יעדים

  1. צמצום התופעה של פתיחת מוסדות ללא רישיון ואכיפת צווי סגירה.
  2. אכיפת חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים - ספרי לימוד.
  3. אכיפת הנחיות המשרד בנושא תשלומי הורים.
  4. אכיפת חוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך.
  5. איתור ואכיפת תקצוב הניתן למוסדות עקב באמצעות דיווחים שאינם נכונים.
  6. איתור שימוש במבני משרד החינוך לצרכים אחרים.
  7. הקמת מחלקת תביעות עצמאית למשרד באמצעות קבלת סמכויות חקירה ותביעה מהיועמ"ש.
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/02/2016  

עדכוני rss