education - חינוך מינהל רישוי, בקרה ואכיפה
 
 
 
 
 
 
 
 
מטרת  האגף
 
 1. תמונת מצב מהשטח וכלי לבחינת מדיניות המשרד - לספק למטה המשרד בכל שנה תמונת מצב עצמאית מהשטח בכל נושא שיידרש, לבחינת תפקוד בתיה"ס ועמידתם בסטנדרטים ובהנחיות המשרד ולבחינת יעילות מדיניות המשרד בהשגת המטרות שהציב לעצמו.
 2. משוב בית ספרי - להציב בפני בית הספר משוב מפורט על תפקודו במגוון רחב של תחומים, ביחד לעצמו ולמוסדות אחרים, ולהאיר נקודות לשיפור ונקודות לשימור.
 3. תמונת מצב מחוזית וכלי עזר למפקחים - להציג בפני המחוז תמונת מצב מפורטת על תפקודם של בתי הספר שבאחריותו ולשמש כמחוון עזר לפיקוח המחוזי במילוי תפקידו.

 

נושאי בקרה לדוגמה שייבדקו במסגרת בקרה רב תחומית:

 1. תקן שעות ההוראה  - ביצוע בפועל ע"י המורים (פרונטלי, פרטני ושהייה).
 2. מקצועות הליבה - לימוד בפועל בהתאם למינון השעות של המתנ"ה?
 3. שעות הוראה במימון חיצוני - מידת השימוש ולאיזה מקצוע?
 4. הפעלת תוכניות חיצוניות - אילו תוכניות מופעלות והאם מוריהם מוכשרים?
 5. קליטת מתמחי הוראה בביה"ס  - האם מבוצע באופן נכון?
 6. פיתוח מקצועי של מורים - האם מתבצע על פי המתווה שהוגדר?
 7. שגרות פדגוגיות בלימודי המתמטיקה והמדעים – האם מתבצעות?
 8. מורי מתמטיקה ומדעים  - מי המורים המלמדים בפועל ומה השכלתם והכשרתם?
 9. שגרות ניהול – האם מיושמות עלפי הכללים?
 10. תשלומי הורים - האם בית הספר גובה תשלומי הורים בהתאם לכללים והאם נותן בפועל את תמורתם?
 11. אורח חיים בריא - האם בית הספר שומר ומחנך לאורח חיים בריא?

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2016  

עדכוני rss