education - חינוך ''כשנפגשות שנה של אתמול ושנה של מחר...''

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
ארבעת המינים
"ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל, ושמחתם לפני ה'י אלוהיכם שבעת ימים" (ויקרא כג,מ)
 

 

מצות ארבעת המינים היא אחת המצוות המרכזיות של חג הסוכות ומסימניו הבולטים. ארבעת המינים הם : אתרוג, לולב, הדס וערבה.

 

האתרוג  - "פרי עץ הדר" - הוא אחד מפירות ההדר, דומה במראהו ללימון, ריחו נעים וטעמו חמוץ. האתרוג שבו מקיימים את המצוה צריך להצטיין ביופיו. בבחירת האתרוג יש להקפיד על כללים שנקבעו בהלכה, כגון' צורתו, שתהיה דומה לביצה, ולא לכדור עגול. בראש האתרוג מצוי הפיטם, ובקצה השני, הרחב, במקום שהוא מתחבר לעץ, מצוי העוקץ. הפיטם והעוקץ צריכים להיות שלמים. והאתרוג כולו צריך להיות שלם ונקי מפגיעות מזיקים. לגבי גודלו יש מנהגים שונים. ההלכה קובעת שאינו יכול להיות קטן מביצה. יש המעדיפים אתרוג בינוני, ואחרים כמו יוצאי תימן, רואים הידור באתרוג גדול במיוחד.

 

לולב - "כפות תמרים" הוא ענף צעיר של עץ התמר, שטרם הספיק להפתח. הלולב הוא בעל שדרה מרכזית, שהעלים צמודים אליה בחוזקה. בבחירת הלולב לקיום המצוה מקפידים שיהיה ירוק ורענן (היבש פסול) זקוף, ושאורכו לא יהיה פחות מארבעים ס"מ. מקפידים במיוחד שהשדרה המרכזית לא תהיה מפוצלת בראשה.

 

הדס - "ענף עץ עבות" הוא שיח נוי, שהעלים שלו ירוקים ומבריקים. הוא גדל בר בעיקר באזורי החוף בצפון הארץ. לקיום המצוה לוקחים שלושה ענפים של שיח ההדס. התיאור "ענף עץ עבות" מתייחס לעובדה, שענפיו של השיח סבוכים ועליו מרובים. אורך הענף משמש לקיום המצוה הוא כשלושים ס"מ. הדס מהודר הוא "משולש" כלומר - העלים נובטים בו מן הגבעול בשלשות.

 

ערבה - "ערבי נחל" היא עץ הגדל על שפת נחלים, וענפיו דקים וגמישים. לקיום המצוה יש צורך בשני ענפי ערבה.

 

לקיום מצות ארבעת המינים לוקחים אתרוג אחד, שלושה ענפי הדס ושתי ערבות. קושרים את ההדסים והערבות ללולב על ידי קשירת קשר. בזמן קיום המצוה מחזיקים ביד ימין את הלולב עם ההדסים והערבות וביד שמאל את האתרוג.

מצמידים יחד ומברכים: "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וציונו על נטילת לולב" ו- "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".(את ברכת "שהחיינו" אומרים רק בפעם הראשונה שמקיימים את המצווה).

נטילת ארבעת המינים היא חובה, שהתורה מטילה עלינו רק ביום החג הראשון. בשאר ימי החג נוטלים את ארבעת המינים לפי הוראת החכמים. ברוב קהילות ישראל נוהגים לברך על ארבעת המינים בסוכה. המצווה נהוגה רק ביום ולא בלילה. וכמו כן על פי ההלכה אין נוטלים את ארבעת המינים בשבת.

 

 

 

משמעות רוחנית לארבעת המינים

מצות ארבעת המינים מזכירה את הקשר של חג הסוכות לטבע ואת היותו חג האסיף - הקשור המחזור החקלאי של השנה, כאמור בפסוק: "אך בחמישה עשק יום לחודש השביעי, באספכם את תבואת הארץ, תחגו את חג ה' שבעת ימים..." (ויקרא כג', לט).

 

אך במשך הדורות קיבלו ארבעת המינים גם סמלים רוחניים עמוקים.

 

אחדות העם - לקיחת ארבעת המינים במחבר, באגדה אחת מסמלת את הצורך בחיבור כל חלקי עם ישראל.

 

נמשלו ישראל - לדברי חכמים, מסמלים ארבעת המינים קבוצות שונות בעם ישראל. האתרוג יש בו ריח ויש בו טעם, כך ישראל - יש בהם בני אדם שהם בעלי תורה וחכמה ובעלי מעשים טובים. הלולב  יש בו טעם (פרי התמר) ואין בו ריח, כך ישראל  יש בהם אנשים שהם בעלי תורה ואין בהם מעשים טובים. ההדס יש בו ריח ואין בו טעם כך בישראל יש אנשים, שיש בהם מעשים טובים, ואין בהם תורה. ולבסוף הערבה שאין בה לא טעם ולא ריח, כך ישראל יש בה אנשים שאין בהם תורה ולא מעשים טובים.

 

אך הקב"ה אינו מותר על שום חלק מבניו, אלא אוגדם יחדיו, כי רק כך הם גוף שלם (ויקרא רבה ל, יא)

 

סמלי חג הסוכות באמנותנו העתיקה - המאמר סוקר את הופעת הלולב, האתרוג ושאר סמלי חג הסוכות על מטבעות מתקופת בר כוכבא והלאה, ועל ממצאים נוספים מהמאות הראשונות לספירה.  

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/09/2011