education - חינוך ''וחג שבועות תעשה לך, ביכורי קציר חיטים...''

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תנורו של עכנאי
 

טקסט מקור

חתכו חוליות ונתן חול בין חוליא לחוליא 
ר' אליעזר מטהר וחכמים מטמאים.
וזה הוא תנור של עכנאי
באותו היום השיב רבי אליעזר
כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו.
אמר להם: אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח,
נעקר חרוב ממקומו מאה אמה.
אמרו לו: אין מביאין ראיה מן החרוב.
חזר ואמר להם: אם הלכה כמותי
אמת המים יוכיחו, 
חזרו אמת המים לאחוריהם.
אמרו לו: אין מביאין ראיה מאמת המים.
חזר ואמר להם: אם הלכה כמותי
כותלי בית המדרש יוכיחו,
הטו כותלי בית המדרש ליפול.
גער בהם רבי יהושע אמר להם:
אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה

בהלכה אתם מה טיבכם?
לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע
ולא זקפו מפני כבודו של רבי אליעזר
ועדיין מטין ועומדין.
חזר ואמר להם: אם הלכה כמותי
מן השמים יוכיחו,
יצאתה בת קול ואמרה: מה לכם
אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום.
עמד רבי יהושע על רגליו ואמר:
לא בשמים היא.
מאי לא בשמים היא?
אין אנו משגיחין בבת קול
שכבר כתבת בהר סיני אחרי רבים להטות.
מה עשה הקדוש-ברוך-הוא באותה שעה?
היה מחייך ואמר:
נצחוני בני נצחוני בני.

בלשון אחרת

תנור של חרס שעשוי חוליות-חוליות ומלא בחול בין הרווחים, רבי אליעזר קבע שטהור, וחכמים קבעו שטמא.
באותו יום השיב רבי אליעזר תשובות ולא קיבלו את דעתו.
אמר להם: אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח. נעקר החרוב ממקומו.
אמרו לו חכמים: אין מביאין ראיה מהחרוב.
אמר להם: אם הלכה כמותי אמת המים תוכיח. חזרה אמת המים לאחור.
אמרו לו חכמים: אין מביאין ראיה מאמת המים.
אמר להם: אם הלכה כמותי קירות בית המדרש יוכיחו. עמדו קירות בית המדרש ליפול.
גער בהם רבי יהושע ואמר אם תלמידי חכמים מתנצחים זה בזה בהלכה, מה טיבכם?
מפני הכבוד לרבי יהושע לא נפלו הקירות. ולא נעמדו מחדש מפני כבודו של רבי אליעזר.
חזר ואמר להם רבי אליעזר: אם הלכה כמותי מן השמים יוכיחו. יצאה בת קול מהשמים ואמרה שהלכה כרבי אליעזר.
עמד רבי יהושע ואמר: לא בשמיים היא. כל החוקים שהתקבלו בהר סיני אינם יכולים להשתנות, ושם נאמר "אחרי רבים להטות", ההכרעה היא בידי הרוב.
מה עשה הקב"ה באותה שעה? היה מחייך ואומר "נצחוני בני נצחוני בני".

 

 

 

(עפ' בבא מציעא, דף נט', עא')

הסבר האגדה:

הוויכוח המתנהל כאן נסוב לכאורה סביב תנורו של עכנאי, תנור המורכב מחוליות חרס שיש ביניהן רווח ממולא חול. בעקבות מעשה שאירע, שנפלה טומאה לתוך האוויר של תנור זה, נשאלה שאלה האם התנור מקבל טומאה (משום שהוא תנור שלם) אם לאו (משום שהוא מורכב מחוליות שונות ואינו נחשב כלי שלם). אלא שוויכוח זה מהווה רקע בלבד לוויכוח העקרוני.

 

הוויכוח נפתח בדרך רגילה. לדעת רבי אליעזר התנור טהור. הוא מביא נימוקים הגיוניים לביסוס עמדתו, אך החכמים אינם מקבלים את דעתו. אחר כך רבי אליעזר מנסה להוכיח את צדקתו בנסים: חרוב, אמת מים, כותלי בית המדרש.

 

חכמים  ורבי יהושע בראשם אינם מקבלים את הטיעונים הפלאיים. גם כשיוצאת בת קול מן לא בשמים היא" התורה נתונה בידי חכמי" השמים לסייע לרבי אליעזר, קורא רבי יהושע ישראל, והם המעצבים וקובעים את דמותה ואופייה.
אין זה מודל אובייקטיבי הנתון ומונח בבית גנזיו של הקב"ה. כביכול: זוהי התורה - ואין עוד מלבדה.


בנקודה זו "מודה" הקדוש-ברוך-הוא: "נצחוני בניי, נצחוני בני" - הכרעת חכמי ישראל היא הקובעת, למרות שב"תורת הקב"ה" נפסקה הלכה כר' אליעזר.


"אמר רבי ירמיה: כבר ניתנה תורה מהר סיני ואין אנו משגיחין בבת קול". ולא זו אף זו: "אחרי רבים להטות".


ולהרחבה ראה:

 

לקוח מתוך התקליטור:
מסע בעולם האגדה, בהוצאת האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים.
לאתר האגף
לקטלוג האגף

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/05/2010