education - חינוך ''וחג שבועות תעשה לך, ביכורי קציר חיטים...''

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
שמות החג
"שבעה שבועות תספור לך, מהחל חרמש בקמה תחל לספור שבעה שבועות. ועשית חג שבועות לה' אלוהיך" (דברים טז', ט'-י') 
 

שמות רבים לחג השבועות, וכל אחד מהם מבטא צד אחר בתכניו ובמהותו של החג.

 

  

 

חג השבועות

"וחג שבועות תעשה לך בכורי קציר חיטים" (שמות לד, כב)

חג השבועות נקרא של שם שבעת השבועות (ארבעים ותשעה ימים), שסופרים מיום ראשון של חול המועד פסח (ט"ז בניסן) ועד ו' בסיוון, שבו חל החג (לאחר ספירת העומר).

 

  

 

זמן מתן תורה

"יום חג השבועות הזה, זמן מתן תורתנו" (מתוך תפילות החג)

בתפילה נאמר: "זמן מתן תורתנו", אך בתורה לא נאמר בפירוש, כי זהו יום מתן התורה. ומסבירים זאת בכך שהתורה רצתה להדגיש, כי אין יום מסוים שבו קיבלו את התורה. אדם צריך לנהוג בכל יום כאילו קבל באותו יום את התורה.

 

  

 

יום הביכורים

"וביום הביכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה' בשבועותיכם, מקרא קודש יהיה לכם" (במדבר כח, כו). יום הביכורים או חג הביכורים על שם עונת הביכורים המתחילה בחג השבועות, עונה שבה כל אחד מישראל מצווה להביא את ביכורי פרותיו (הפרות הראשונים) לפני ה' בבית המקדש. ביכורי שבעת המינים (חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית, תמר) הושמו בסלים מיוחדים (סל הביכורים נקרא טנא), מקושטים יפה, והובאו לירושלים בתהלוכה חגיגית. כל בעלי המלאכה בירושלים נהגו להפסיק את עבודתם ולצאת לקראת עולי הרגל. כשהעולים לרגל מסרו את הביכורים לכוהנים בבית המקדש, נהגו לקרא "מקרא ביכורים", שהוא חיבור מתוך ספר התורה, שכלל ההיסטוריה מתקופת האבות ועד ההתיישבות בארץ.  

 

מצוות הביכורים מאתר דעת

 

  

 

חג הקציר

"וחג הקציר בכורי מעשיך, אשר תזרע בשדה" (שמות כג, טז)

חג הקציר, על שם עונת קציר החיטים המתחילה בתקופת החג.

 

  

 

עצרת

 

חז"ל מביאים כמה הסברים לשם זה. ההסבר המקובל הוא, שחג השבועות הוא כעין המשך של חג הפסח. כשם שהיום השמיני לחג הסוכות נקרא שמיני עצרת (סיום החג), כך חג השבועות הוא כאילו העצרת וסיומו של חג הגאולה והחירות (חג הפסח).

 

  

 

שָבוּעוֹת או שֽבוּעוֹת

 

אחד מחכמי ישראל אמר, כי את חג השבועות אפשר לקרא גם חג השבועות, משום שהחג קשור בשתי שבועות. השבועה הראשונה היא של עם ישראל, שנשבע לקבל את התורה ואמר: "נעשה ונשמע". השבועה השנייה היא של ה', שנשבע אז כי לא יחליף את העם שבו בחר בשום עם אחר.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/06/2009