education - חינוך בשבילי הזיכרון בשבילי הזיכרון גני ילדים יסודי חתיבת ביניים תיכון
 
 
קווים חינוכיים מנחים לעיסוק בנושא השואה בתיכון
רציונל:
 

בכיתה י' - היחיד והיחד

מארק אדלמן מתאר את תחושותיו בכיכר השילוחים בוורשה במילים: "האדם היה לבד, לגמרי לבד, בהמון הזה של אלפים...". השואה – כאסון שפקד אומה שלמה – פגעה פגיעה אנושה במרקם החברתי של יהודי אירופה. עוד לפני הרצח ההמוני החלו באירופה הכבושה על ידי הגרמנים ובעיקר במזרחה תהליכי התפוררות בתא המשפחתי היהודי, בקהילה ובכל המסגרות החברתיות התרבותיות והדתיות. עם זאת, לאורך כל תקופת השואה ניתן להצביע על תופעות של סולידריות המשך היאחזות במשפחה בתנועה ובקבוצות אורגניות אחרות זאת לצד התגבשותן של מערכות קבוצתיות חדשות. אלה גם אלה העניקו כוח ומשמעות לכל.

בשלבים הקודמים התמקד הדיון ביחיד ובקהילה, ובשלב זה נשלבם למכלול אשר יביא את מנעד הקולות ויעסוק ביחסי הגומלין ביניהם. בכל אחד מהנושאים בהם נעסוק ניתן לבחון את הכוחות הטמונים ביחיד ואת משמעותה של הקבוצה. פעמים שהפרט הוא שיוצר קבוצה ובכך מעניק לכלל מסגרת ומשמעות, ופעמים שהקבוצה, (מוחשית או ערטילאית), מחזקת את הפרט. לרוב, יחסי הגומלין הללו מרכבים ודו צדדיים.  

עיסוק בנושא זה היינו בעל ערך חינוכי רב. גלומה  בו התפיסה המדגישה בין השאר את חשיבות הוראת נושא השואה מתוך התמקדות בשאלות של חיים בעולם של תוהו ומוות, ובדילמות הערכיות הבסיסיות בחיי האדם והחברה. ההתמקדות בנושא של יחסי הגומלין בין ה'יחיד' ל'יחד' בתקופת השבר הגדול של השואה יאפשרו את הדיון במשמעותם של ערכים שונים (כגון: נתינה, מסירות אחווה ועוד), אשר משנתגלו בעולם זה, קיבלו משמעות ייחודית. בכל אלה יש חשיבות לעסוק לצד בירור משמעותי של "השברים" של אותה התקופה, על מנת לא לעוות התמונה ולאפשר הארת תופעות אלו בהקשר ההיסטורי הנכון שלהם.

 

עם ועולם

 

י"א - י"ב - בין שבר להמשכיות

ממדי השואה חרגו מכל אסון אחר שאירע עד אז בהיסטוריה האנושית ובכל רחבי אירופה. בתקופה זו קרסו ערכי מוסר בסיסיים, התערער האמון בשוויון בין בני האדם ובזכותו של כל אדם לחיים. הופר הצו הבסיסי והעתיק "לא תרצח". השואה התרחשה במרכז התרבות המערבית  וחוללו אותה בני אדם לשכניהם שחיו עמם במשך מאות בשנים.

לצד השינוי שחוללה השואה במימד האוניברסאלי והמוסרי, היא השפיעה באופן דרמטי על העולם היהודי. העולם היהודי שינה את פניו הן מבחינה דמוגרפית פשוטה, אך לא פחות מכך שאלות של זהות יהודית, קיום יהודי ואופיו הפכו להיות נוקבות ומשמעותיות.

 

בשלב זה נטווים יחדיו מוקדי הלימוד השונים למארג הכולל של סיפור השואה. ייעשה בו שילוב בין הבנת התקופה כפרק היסטורי הכולל את רצף והתפתחות לבין העיסוק בסיפור השואה בממדיו האנושיים.

נקודת מבט מקיפה זו מאפשרת להעלות את שאלת משמעותו של השבר העמוק שיצרה השואה לצד העמקה ודיון בשאלת התמודדות עם שאלות של המשכיות. בחומרים שלהלן ניתן להפגש עם שאלות אלו מתוך הפרספקטיבה של האופן שבו עסקו בהן בתקופת השואה עצמה, לצד הדרכים בהן הן עולות בימינו.  

 

חזור                                                                                                                                                                              להמשך הפעילויות

  תאריך עדכון אחרון:  04/04/2015