education - חינוך מועצת התלמידים והנוער הארצית
   
 
 
 
 
 
 
 
תקנון העל ואמנת המועצות
 

תקנון העל

כל מועצות התלמידים והנוער מחויבות לפעול בהתאם לתקנון העל. תקנון העל מכיל קובץ תקנות ונהלים, המהווים מדד לתפקודה של מועצה תקינה. תקנון העל אושר לראשונה ב-15/5/1997, במסגרת ועידת מועצות התלמידים והנוער, ומאז נפתח מחדש לאישור אחת ל-5 שנים. בעד התקנון הצביעו 743 צירים, נציגי מועצות תלמידים ונוער מכלל רחבי הארץ, מתוך 770 הנוכחים בועידה.

חשיבות תקנון העל:

 • יצירת מכנה משותף בין כלל מועצות התלמידים והנוער
 • יצירת שפה משותפת ואחידה לכל המנהיגות הייצוגית והנבחרת.

תקנון העל כולל את הנושאים הבאים:

 • 12 העקרונות
 • כללים ותקנות בדבר פעילות נציג/ת מועצה
 • כללים ותקנות בדבר נציגות גופים במועצה
 • קווים כלליים בדבר קביעת מטרות המועצה
 • קווים כלליים בדבר מבנה המועצה
 • קווים כלליים בדבר תהליך בחירת בעלי התפקידים במועצה
 • כללים על אופן קבלת ההחלטות במועצה
 • כללים בדבר אופן קביעת סדרי העבודה במועצה
 • המלצה לתהליך קביעת סדרי העבודה
 • כללים בדבר פרוטוקול הישיבה
 • כללים בדבר תדירות קיום מליאות המועצה
 • כללים ותקנות בדבר בניית תקנון המועצה וההצבעה לאישורו
 • המלצה לתהליך קביעת התקנון
 • כללים ותקנות למבקר/ת המועצה
 • נספח מושגים כלליים
 • טלפונים חשובים ודרכים ליצירת קשר

לצפייה בתקנון העל, כפי שאושר ב- תשע"ד-2014, לחץ כאן

אמנת המועצות

בכ' באייר תשנ"ו (9/5/1995), בועידת מועצות התלמידים והנוער הראשונה אשר התקיימה בבנייני האומה בירושלים, נחתמה אמנת נציגי המועצות ובה נכתב:

"מועצות התלמידים והנוער בישראל יפעלו עפ"י ערכים דמוקרטיים. נציגי הנוער והתלמידים בארץ מתחייבים לפעול עפ"י סעיפי האמנה ורוחה, ליישמה ולהפיצה בקרב מועצות התלמידים והנוער".

בעד סעיפי האמנה הצביעו ברוב מכריע 721 מתוך 760 הצירים – נציגים מכל בתי הספר העל יסודיים בארץ, שנבחרו באופן דמוקרטי.

אמנת המועצות מכילה את הסעיפים הבאים, אשר על פיהם נמדד תפקודו של כל נציג ונציגה במועצות התלמידים והנוער:

 • ייצוגיות
  • שליח ציבור נבחר
  • סדר יום ציבורי
  • התנהגות דמוקרטית
  • שמירה על התקנון
  • דוגמה אישית
  • נאמנות לבוחרים ולתומכים
  • ייצוגיות מכובדת
 • מעורבות
  • תהליך קבלת החלטות
  • חובת דיווח
  • תגובות
  • יוזמה
  • תכנון וביצוע אירועים שונים
  • מעורבות אחראית
 • כבוד הדדי
  • יושר והגינות
  • שמירה על כבוד האדם
  • שמירה על זכויות המיעוט
  • הימנעות מאפליה
  • שמירה על כללי הדיבור ההולם
  • שמירה על חופש הביטוי
  • שמירה על חופש הדת
  • שמירה על צנעת הפרט
 • אחריות
  • נוכחות קבועה והתמדה בנוכחות
  • קבלת החלטות שקולה
  • שיתוף ועדכון קהל הבוחרים
  • ביקורת בונה
  • עקביות בעשייה
  • דבקות במטרה
  • שמירה על נהלים
  • נכונות לקבלת ביקורת

לצפייה באמנת המועצות, לחץ כאן

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/02/2015    

עדכוני rss