education - חינוך בתי ספר בניהול עצמי עובדי הוראה תלמידים הורים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
מסמך הבנות - מעבר לניהול עצמי
 

 מסמך ההבנות - מעבר בתי ספר לניהול עצמי + נספחים + תיקון מאגר 2012

 

רשימת הפרקים:

1. מבוא
2. כללי
3. ספר נהלים רשותי
4. אישור והקצאת תקציב בית ספרי על ידי הרשות המקומית
5. קביעה והעברה של התקציב הבית ספרי, 'סל התלמיד' ותחומי האחריות לבתיה"ס
6. חשבון הניהול העצמי – מאפיינים, נהלי עבודה כספיים והפרדה מחשבון הורים
7. הצגה ואישור תוכנית עבודה מקושרת לתקציב בפני ועדת מלווה בית ספרית
8. העברת תחומי אחריות מנהלתיים - הגדרת אחריות, סקר מבנה והפרדת מונים
9. רכש, התקשרויות וקבלת שירות
10. שימוש נוסף במתקני ביה"ס
11. העסקת כוח עזר
12. קבלת תרומות
13. תקצוב משאבים על ידי משרד החינוך
14. הכשרה, ליווי והטמעה
15. בקרה, ביקורת ושקיפות
16. הפרה

 

1. מבוא

א. בהתאם להחלטת הממשלה מיום 13/3/11 משרד החינוך (להלן: 'המשרד') פועל להעביר את כלל בתיה"ס היסודיים הרשמיים בחינוך הרגיל (להלן:'בתי ספר') לניהול עצמי, החל משנה"ל תשע"ב ועד שנה"ל תשע"ה.
ב. לצורך העניין, הוקמה במינהל הפדגוגי במשרד החינוך מנהלת בתי ספר בניהול עצמי (להלן: 'המנהלת').
ג. המעבר לניהול העצמי נועד להעביר את מוקד קבלת ההחלטות לבית הספר ולהגדיל את המרחב והסמכות הפדגוגית, הניהולית והכלכלית של ביה"ס, על מנת לאפשר העלאת הישגי התלמידים ומתן מענה מיטבי להבטחת רווחתם הלימודית, הרגשית והחברתית של התלמידים. בנוסף, המעבר לניהול עצמי נועד להעצים את המנהל וצוות המורים, להשביח את תרבות הניהול והלמידה של בתיה"ס, לחזק את האחריות והמחויבות של בתי הספר לתפוקות ולתוצאות (אחריותיות), ולבסוף, להרחיב את מעגל השותפים המעורבים והפועלים לקידום החינוך בביה"ס.
ד. משרד החינוך והרשות המקומית בחרו לקדם את מעבר בתי הספר לניהול עצמי ברשות המקומית _______________(להלן: 'הרשות') החל משנה"ל _____.

 

חזרה

 

 

2. כללי

א. המשרד והרשות מסכימים בזאת להעביר בשנה"ל _____ (להלן: 'שנת הכניסה') את בתי הספר המפורטים בנספח א', למתכונת של ניהול עצמי בהתאם לכללים וההוראות המפורטים במסמך זה.
ב. מוסכם כי ככל שאושר באופן חריג על העברת בתיה"ס ברשות למתכונת של ניהול עצמי בשתי פעימות, יתר בתי הספר ברשות, המפורטים בנספח א1 למסמך זה, יחלו מעבר לניהול עצמי לא יאוחר משנת הלימודים שלאחר שנת הכניסה. כמו-כן, מוסכם כי בית ספר נוסף שיפתח בתחומי הרשות יתנהל במתכונת של ניהול עצמי מיום הקמתו גם אם איננו מפורט בנספח א' ו/או א'1.
ג. הנספחים למסמך זה הם:
נספח א' - רשימת בתי הספר ברשות אשר יעברו לניהול עצמי בשנת הכניסה.
נספח א'1- רשימת בתי הספר ברשות אשר יעברו לניהול עצמי בשנה"ל שלאחר שנת הכניסה.
נספח ב' - פירוט תחומי האחריות להעברה לבית ספר בניהול עצמי.
נספח ג' - נהלים לניהול כספים בבי"ס בניהול עצמי.
נספח ד' -  מתכונת דו"חות כספיים סטנדרטיים לבי"ס בניהול עצמי.
נספח ה' - הצהרת הרשות המקומית בדבר הסכומים שהעבירה לבתי"ס בניהול עצמי.
נספח ו' - פורמט סקר בקרה פנימית לבי"ס בניהול עצמי.
נספח ז' - עקרונות הועדה המלווה הבית ספרית.
נספח ח' - מודל תקצוב של משרד החינוך לבתי הספר בניהול עצמי בתשע"ב.
נספח ט' - פורמט אישור רשותי – תקציב בתי ספר בניהול עצמי.
ד. במקרה של סתירה בין הוראות מסמך זה לבין הוראות אחד הנספחים, יגברו הוראות המסמך על ההוראות הכלולות בנספחים.
ה. מסמך ההבנות יהיה בתוקף החל משנה"ל ______. מועד העברת הכספים לבתי הספר יהיה מיום _______. תוקפם של ההבנות יעמוד בתוקפו כל עוד לא בוטל ההסכם, בהתאם למפורט בסעיף 16 להלן.

 

חזרה

 

3. ספר נהלים רשותי

א. הרשות תגבש ספר נהלים רשותי לבתי הספר בניהול עצמי, בשיתוף מנהלי בתי הספר והמפקחים הכוללים על בתי הספר, המפרטת עקרונות, כללים ונהלי עבודה בהתנהלות הרשות המקומית עם בתי הספר ובהתנהלות בתי הספר עם הרשות המקומית, במסגרת מודל בתי הספר בניהול העצמי. הרשות, המשרד ובתי הספר, ידאגו להטמיע עקרונות, כללים ונהלים אלו בבתי הספר. 
ב. ספר הנהלים יהיה בהלימה לכללים ולהוראות המפורטים במסמך זה, לרבות הנספחים. הרשות רשאית להרחיב ולפרט הוראות וכללים נוספים ככל שההרחבה אינה מבטלת או סותרת את הכללים או ההוראות המפורטים במסמך זה ו/או בנספחיו.
ג. ספר הנהלים יכלול, לכל הפחות, את הדברים הבאים (במשולב או בנפרד):
חלק ארגוני - פדגוגי המפרט את התפיסה החינוכית, הנחות היסוד ועקרונות העבודה במתכונת בתי ספר בניהול עצמי.
פירוט עקרונות ונהלים לניהול כספים בבתי"ס בניהול עצמי, בהלימה למפורט בנספח ג' למסמך ההבנות.
פירוט עקרונות ונהלים המעגנים את יחסי העבודה והתקשורת בין בתיה"ס  לרשות המקומית לעיגון יחסי הצדדים ולמימוש תחומי האחריות של בתיה"ס.

 

חזרה

 

4. אישור והקצאת תקציב בית ספרי על ידי הרשות המקומית

הרשות תאשר ותקצה תקציב נפרד וייעודי עבור כל אחד מבתיה"ס שבניהול עצמי, בהתאם לאמור להלן:

א. תקציב שנתי רשותי מקביל לשנה קלנדרית, אשר מתחילה ביום 1.1 ומסתיימת ב-31.12 (להלן: תקציב שנתי רשותי).
ב. במסגרת אישור התקציב השנתי הרשותי (המתבצע בתום השנה הקלנדרית הקודמת) תאשר הרשות המקומית סה"כ תקציב שנתי קלנדרי עבור כל אחד מבתי הספר שבניהול עצמי (מתחיל ביום 1.1 ומסתיים ביום 31.12), המבוסס על תקציבי בתי הספר המפורטים כאמור בסעיף ג' להלן.
ג. מנהל אגף/מחלקת החינוך, גזבר הרשות וראש הרשות המקומית יאשרו תקציביים שנתיים רשותיים מפורטים לבתי הספר בניהול עצמי, בהלימה ל'פורמט אישור רשותי – תקציב בתי ספר בניהול עצמי', המצורף כנספח ט'.
המבנה המפורט יכלול, בין היתר, את הדברים הבאים:
פירוט תחומי האחריות המועברים לניהול בתי הספר.
מפתח הקצאת התקציב עבור כל תחום אחריות (לפי תלמיד או לפי קריטריון שקוף אחר), לרבות קריטריונים נוספים לקביעת שונות בהקצאה בין בתי הספר (ככל שישנם), והתקציב המשתמע עבור כל תחום אחריות, על פי נתוני בתי הספר הידועים במועד האישור, אשר יועבר לחשבון הניהול העצמי של כל בית ספר (להלן: 'סל התלמיד בית ספרי').
פירוט תחומי האחריות שממשיכים להיות מנוהלים באמצעות הרשות המקומית, מפתח ההקצאה הרשותי עבור כל תחום אחריות כאמור, והתקציב המשתמע לכל בית ספר עבור כל תחום אחריות על פי נתוני בתי הספר הידועים במועד האישור.
מובהר כי סעיף זה יכלול גם את תקני העסקת עובדים המועסקים בביה"ס באמצעות הרשות המקומית, כגון: שרתים, מזכירים ועוד, ואת עלויות העסקתם בפועל.
סה"כ 'סל התלמיד הבית ספרי' (אשר כולל את התקציב שעובר לחשבון הניהול העצמי של ביה"ס) וסה"כ 'התקציב הבית ספרי' (אשר כולל הן את תקציב תחומי האחריות שעוברים לחשבון בית הספר והן את תקציב תחומי האחריות שממשיכים להיות מנוהלים באמצעות הרשות המקומית).
מועדי ההעברה הכספית לבתי הספר.
ד. התקציב המפורט השנתי לבתי הספר, כאמור לעיל, יועבר במלואו לכל בתי הספר לאחר שאושר.
ה. תקציב שנתי לבית ספר מקביל לשנת לימודים מלאה, אשר מתחילה ביום 1.8 ומסתיימת ביום 31.7 (להלן: תקציב שנתי בית ספרי).
ו. בית הספר יתבסס על התקציב השנתי הרשותי בכדי לגבש תקציב שנתי בית ספרי עבור שנת הלימודים שלאחר מכן. כלומר, בית הספר יניח כי התקציב המאושר החל מינואר, ואשר תקף גם לחודשים אוגוסט – דצמבר של שנת הלימודים הבאה, יהיה תקף גם לחודשים ינואר עד יולי של שנת הלימודים הבאה, ויבנה על סמך זאת תקציב שנתי בית ספרי לשנת הלימודים הבאה.
בנוסף, בית הספר יסתמך על התקציב השנתי הרשותי המאושר החל מינואר, בכדי לעדכן את התקציב הבית ספרי של שנת הלימודים הנוכחית (ינואר עד יולי).
ז. מודגש כי בגיבוש התקציב הרשותי השנתי לבתי הספר, יש לקחת בחשבון שינויים במס' התלמידים בין שנות לימודים החלות באותה שנת כספים. שינויים אלה משפיעים הן על תקצוב משרד החינוך פר תלמיד והן על חלקה של הרשות המקומית בתקצוב בתי הספר פר תלמיד. 
ח. כל הפחתה ב'סל התלמיד', במהלך שנת התקציב, תיעשה באישור מנהל מחלקת החינוך, הגזבר וראש העיר, בסיכום עם הפיקוח הכולל ומנהל ביה"ס.

 

חזרה

 

5. קביעה והעברה של התקציב הבית ספרי, 'סל התלמיד' ותחומי האחריות לבתיה"ס

א. בכל שנה המשרד יפרסם את מודל התקצוב לבתי ספר בניהול עצמי, מעודכן לעלויות השכר המעודכנות , אשר מפרט את, בין היתר, את הדברים הבאים:
גובה 'סל תלמיד מינימאלי', הכולל את התקציב המינימאלי המועבר לחשבונות בתי הספר עבור תחומי אחריות המועברים לבתיה"ס.
גובה 'תקציב בית ספרי מינימאלי', הכולל הן את 'סל התלמיד המינימאלי' כאמור לעיל, והן את תקציב תחומי האחריות שהרשות תמשיך לנהל באמצעותה (כגון עובדים המועסקים בביה"ס באמצעות הרשות המקומית ).
השתתפות המשרד והשתתפות הרשות המקומית בפרמטרים הללו.
מצ"ב נספח ח' כדוגמא למודל התקצוב לבתי"ס בניהול עצמי לשנה"ל תשע"ב.
ב. התקציב השנתי לבית הספר בניהול עצמי לא יפחת מהסכום השנתי המינימאלי לתלמיד, אשר נקבע במודל התקצוב לבתיה"ס בניהול עצמי מוכפל במספר התלמידים בבית הספר (להלן: 'תקציב בית ספרי מינימאלי'). מתוך תקציב זה, התקציב השנתי שיועבר לחשבון הניהול העצמי של בית הספר לא יפחת מ'סל התלמיד המינימאלי' שנקבע במודל התקצוב לבתיה"ס בניהול עצמי מוכפל במספר התלמידים באותו בית ספר (להלן: 'סל תלמיד מינימאלי'), והכל בכפוף לאמור בסעיף קטן ד' להלן.
מובהר לעניין זה כי 'מספר התלמידים' - סך כל התלמידים הלומדים בביה"ס, לרבות תלמידי כיתות לחינוך מיוחד ותלמידי הגן בחטיבות צעירות.
ג. הרשות תגבש רשימת תחומי אחריות שאותם תעביר לבית הספר, אשר יכללו, בין היתר, תחומי אחריות אשר חובה להעבירן לביה"ס כמפורט בנספח ב', וככל שתחומי אחריות אלו רלוונטיים לבית הספר המסוים. כמו-כן, הרשות תגבש את רשימת תחומי האחריות שאותם תמשיך לנהל באמצעותה, בין היתר, מתוך רשימת תחומי האחריות שאין חובה להעבירן לבתיה"ס כמפורט בנספח ב'.
ד. במסגרת "סל התלמיד", הרשות תעביר לכל אחד מבתיה"ס את הסכומים הבאים:
1. הסכומים המועברים על ידי משרד החינוך עבור בתי הספר בניהול עצמי,  המפורטים בסעיפים קטנים 13א', 13 ד' ו-13 ה' שלהלן (אגרת חומרים ושכפול, סיוע ניהול עצמי ותוספת פדגוגית ניהול עצמי). 
2. תקציב ממקורותיה, אשר לא יפחת מהגבוה מבין הסכומים הבאים:
סכום ההשלמה הנדרש לכך שיועבר לבתיה"ס 'סל התלמיד המינימאלי' (כפי שנקבע במודל התקצוב). כלומר, ההפרש בין הסכום המפורט בסעיף א' לעיל, לבין סל התלמיד המינימאלי, מוכפל במס' התלמידים המתעדכן מדי שנה.
סך סכום התקציב שהקצתה הרשות לבתיה"ס ממקורותיה, פר תלמיד, ערב המעבר לניהול עצמי, עבור אותם תחומי אחריות שבכוונתה להעביר לבתיה"ס, כאמור בסעיף קטן ג' לעיל, מוכפל במס' התלמידים המתעדכן מדי שנה.
ה. הרשות יכולה להעביר גם את התקציב הדרוש לצורך העסקת עובדי מינהל ושירותים לחשבון הניהול העצמי, ובכלל זה את התקציב המועבר עבורם על ידי משרד החינוך, כמפורט בסעיפים  13ב' ו-13ג' שלהלן. לחילופין, הרשות תוכל לשלם את עלויות ההעסקה מתקציב בית הספר ברשות מבלי להעביר את עלויות ההעסקה לחשבון הניהול העצמי.
* מובהר כי עלות העסקת עובדים אלו, כאמור לעיל, הינה עלות ההעסקה בפועל, כפי שמתקיימת ברשות המקומית. ככל שהרשות מעבירה את עלויות ההעסקה לחשבון הניהול העצמי של בית הספר עליה להעביר את עלויות ההעסקה בפועל.
ו. ככל ששינוי מודל התקצוב של משרה"ח במעבר לניהול עצמי מביא תוספת תקצוב בתחום שרתים ומזכירות ברמה הרשותית, על הרשות להשתמש בתוספת זו לתקצוב נוסף של בתיה"ס, בין אם במתכונת של תוספת נוספת ל'סל התלמיד', אשר תיקרא 'תוספת רמת שירות', ובין אם בתוספת לכוח האדם המועסק בבתי הספר באמצעות הרשות המקומית.
ז. הרשות יכולה לקבוע סל תלמיד דיפרנציאלי לבתיה"ס שבתחומה, הן עבור תחומי אחריות ספציפיים והן עבור סה"כ סל התלמיד, וזאת ככל שסה"כ סל התלמיד הנמוך ביותר אינו נופל מסל התלמיד המינימאלי.
מובהר כי ככל שייקבע סל תלמיד דיפרציאלי עליו להיות על פי פרמטרים שקופים, שוויוניים וסבירים, אשר יבואו לידי ביטוי ב'פורמט האישור הרשותי לתקציבי בתי הספר'. בין יתר הפרמטרים האפשריים:
גודל ביה"ס (מספר תלמידים, מספר כיתות, גודל המבנה, היקף השטח).
מצב חברתי - כלכלי של בתיה"ס (לפי מדד טיפוח).
מבנה ביה"ס: מצב המבנה/ מבנים מפוזרים/גיל המבנה ועוד
מספר כיתות/ תלמידים בחינוך מיוחד.
היקף הפעילות בביה"ס (כגון: בי"ס ביוח"א).
ח. סל התלמיד הרשותי שיגובש ערב הכניסה לניהול עצמי, בהתאם לאמור לעיל, יועבר ויאושר על ידי מנהלת בתי"ס בניהול עצמי, טרם כניסת בית הספר לניהול עצמי בשנת הכניסה. אי – אישור סל התלמיד הרשותי על ידי המנהלת ימנע העברת תקציב משרד החינוך לבתי הספר בניהול עצמי, כמפורט בסעיף 16 שלהלן.
ט. במידה והרשות תרצה להעביר לבית הספר תחומי אחריות נוספים אשר אינם כלולים בנספח ב', עליה לעשות זאת בהסכמה עם מנהלי בתי הספר וליידע על כך  גם את הפיקוח הכולל.
י. הרשות תעביר את סל התלמיד לחשבון הניהול העצמי באופן שוטף, ועל פי מועדים קבועים ומוסכמים אשר יוגדרו עם מנהלי בתיה"ס והפיקוח הכולל (אחת לחודש, אחת לחודשיים וכו'.). יוגדר מראש גם המועד האחרון בחודש להעברת הכספים.
יא. סל התלמיד יועבר במלואו לבית הספר ללא קיזוזים.
תקציב סל התלמיד הינו מרחב כלכלי לשיקול דעתו של בית הספר. ככל שביה"ס מבקש לצרוך שירותים המסופקים על ידי הרשות המקומית מתוך תקציבי סל התלמיד, תבוצע התחשבנות בין בית הספר לרשות. קרי, לאחר העברת סל התלמיד לחשבון בית הספר הוא יוכל לצרוך שירותים מהרשות המקומית ולשלם לרשות מחשבון הניהול העצמי. לצורך כך, תידרש הרשות במקרים מסוימים לתמחר שירותים רשותיים לבתי הספר (כגון: מחיר שעת עבודה לעובד המועסק באמצעות הרשות המקומית ויכול לתת שירות לבתי הספר).
הרשות אינה יכולה להחליט על דעת עצמה על קיזוז סל התלמיד עבור שירותים רשותיים ללא הסכמה מראש של מנהל ביה"ס. באפשרות ביה"ס לבקש מראש, טרם פתיחת שנת הלימודים, כי חלק מתקציב סל התלמיד ישמש לשירות רשותי מסוים ולא יועבר לחשבון בית הספר. הבקשה תהיה לזמן קצוב ותוערך רק באמצעות פנייה נוספת מטעם בית הספר.
גבייה מהורים באמצעות ביה"ס תהיה רק עבור תשלומי הורים אשר אושרו ע"י הגורמים המוסמכים, בהתאם לחוזרי מנכ"ל תשלומי הורים. במקרים האמורים, הרשות תתחשבן עם ביה"ס רק על סכומים שנגבו בפועל, ולא תקזז מסל התלמיד עבור סכומים שלא נגבו. למעט האמור לעיל, הרשות לא תעשה שימוש בבית הספר כאמצעי לגבייה מהורים עבור שירותים שהרשות מספקת או רוכשת.
לבסוף, הרשות לא תקזז מסל התלמיד בעקבות מימון או השתתפות רשותית בחשבון תשלומי ההורים של ביה"ס.
יב. באישור תקציבים שנתיים לבתי הספר, החל משנת התקציב שלאחר שנת הכניסה, ובכל שנת תקציב שתבוא אחריה, תדאג הרשות המקומית לעדכן את סל התלמיד כדלקמן:
לגבי רכיבי סל התלמיד המתוקצבים על ידי משרד החינוך, וכן נתח ההשתתפות של הרשות באותם רכיבים – בהתאם לעדכון שנעשה על ידי משרד החינוך (כמפורט בסעיף 13)
לגבי רכיבי סל התלמיד המתוקצבים על ידי הרשות:
- בתחומי האחריות חשמל ומים הרשות תעדכן על פי השינויים במחירים שחלו במהלך שנת התקציב. לחילופין, מפתח ההקצאה הרשותי לבתיה"ס בתחומים חשמל ומים, יהיה לפי יחידות צריכה אשר יתורגמו לעלות כספית בהתאם לתעריפי יחידות הצריכה המעודכנים. ככל שיתקיימו התייקרויות או הוזלות בתעריפי יחידות הצריכה, הדבר יובא לידי ביטוי בתקצוב תחומים אלה במסגרת סל התלמיד.
- בתחומי האחריות שאינם חשמל ומים, בהתאם לעליית המחירים הרלוונטיים של כל אחד מהרכיבים, ולכל הפחות בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן.

חזרה

 

 

6. חשבון הניהול העצמי - מאפיינים, נהלי עבודה כספיים והפרדה מחשבון הורים

הרשות תוודא קיום של חשבון בנק שהינו בבעלות הרשות המקומית עבור כל בית ספר בניהול עצמי, אשר במסגרתו תנוהל הפעילות הכספית השוטפת של בית הספר בניהול עצמי, למעט ניהול תשלומי הורים (להלן: ''חשבון ניהול עצמי").
ניהול תשלומי הורים ייעשה בחשבון ייעודי נפרד, בלתי תלוי בחשבון הניהול העצמי. השימוש בתשלומי הורים ייעשה עבור הייעודים הקבועים בדין ובכלל זה בחוזר מנכ"ל משרה"ח לעניין תשלומי הורים המתפרסם מעת לעת.
להלן המאפיינים והכללים לניהול הכספי השוטף של ביה"ס בחשבון הניהול העצמי:
א. הרשות תעניק זכות חתימה בחשבון הניהול העצמי למנהל בית הספר ולנציג גזברות הרשות המועסק בבית הספר. הפעולות הכספיות של בית הספר בחשבון הניהול העצמי ייחתמו הן על ידי מנהל בית הספר והן על ידי נציג הגזברות ברשות המועסק בבית הספר. הרשות יכולה להסמיך את מזכירת בית הספר, או מנהלנית בבית הספר, כנציגת הגזברות בבית הספר, אשר תהיה כפופה להוראות הגזברות בכל הנוגע לניהול הכספי של בית הספר ותהיה כפופה ארגונית למנהל בית הספר.
ב. מנהל בית הספר הינו הגורם האחראי לניהול הכספי של בית ספר בניהול עצמי. הניהול הכספי של ביה"ס מחויב להיות בהלימה לנהלי העבודה הכספיים המפורטים בנספח ג': נהלי עבודה כספיים לבתי ספר בניהול עצמי. מנהל בית הספר, יכול להיעזר בצוות המנהלי של בית הספר ובגורמי מטה ברשות המקומית, לצורך מימוש אחריותו.
ג. הרשות תוודא כי כל בית ספר בניהול עצמי מנהל את חשבונותיו בשיטת החשבונאות הכפולה על פי כל דין, באמצעות תוכנה כספית לניהול חשבונות, רכש וגבייה בהתאם להנחיות מנכ"ל משרד החינוך שפורסמו בחוזר מנכ"ל תשסב/7(ב) 5.3-23, וכפי שיעודכן מעת לעת. על התוכנה הכספית לאפשר שליחת דוחות כספיים למאגר המידע הכספי של משרד החינוך, על פי מבנה סטנדרטי שמתאים לשליחה למאגר, כמפורט בסעיף 15 ג' להלן, ובהתאם להנחיות שפורסמו לעניין, וכפי שיתעדכנו מעת לעת. תוכנה כספית אשר אינה מותאמת לביצוע פעולה זו לא תותקן בבתי הספר שבניהול עצמי.
ד. ניהול חשבון הניהול העצמי ייעשה במתכונת של משק כספים סגור.
ה. חשבון הניהול העצמי יוגבל באופן שלא ניתן למשוך ממנו משיכת יתר.
ו. יתרת התקציב הבית ספרי הבלתי מנוצל תישאר בחשבון הניהול העצמי בתום שנת הלימודים ותתווסף לתקציב שיועבר עבור שנת הלימודים שלאחר מכן. לא ייעשה קיזוז בתקציב בי"ס לשנת הלימודים שלאחר מכן בעקבות יתרות שנותרו בחשבון הניהול העצמי.
ז. תישמר הפרדה בין חשבון הניהול העצמי לחשבון תשלומי הורים. לא תתאפשר העברה של תקציבים בין חשבון הניהול העצמי לבין חשבון תשלומי הורים ולהיפך. כל העברה של הרשות המקומית המיועדת לתשלומי הורים, כגון מלגות לתלמידים, תועבר ישירות לחשבון ההורים.
ח. יתר הכללים לניהול החשבונות ונהלי העבודה הכספיים מפורטים בנספח ג' למסמך.

 

חזרה

 

7. הצגה ואישור תוכנית עבודה מקושרת לתקציב בפני ועדת מלווה בית ספרית

א. בי"ס יגבש תוכנית עבודה פדגוגית ותקציב בית ספרי שנתי (לשנת לימודים), המבטאים את מטרות ביה"ס, יעדיו וסדרי העדיפויות הבית ספריים. תקציב ביה"ס צריך להתבסס על התקציב הבית ספרי שאושר ברשות, הכנסות צפויות אחרות והנחות לגבי ההוצאה השנתית בכל נושא.
ב. תוכנית עבודה לשנת לימודים מקושרת לתקציב בית ספרי שנתי, כמפורט לעיל, תוצג ותאושר על ידי וועדה מלווה בית ספרית, טרם פתיחת שנת הלימודים, בהתאם למודל הוועדה המלווה המפורט בנספח ז' למסמך.
בהמשך שנת הלימודים, יתקיים גם דיון בוועדה המלווה סביב התכנון מול ביצוע.
ג. מובהר כי בדיווח בית הספר על תוכנית העבודה והתקציב המתוכנן, וכן התכנון מול הביצוע, ביה"ס יכלול בנפרד גם דיווח על תקציב ופעילות חשבון הניהול העצמי וגם דיווח על תקציב ופעילות חשבון תשלומי ההורים. שני החשבונות יהיו נתונים לבקרה כספית של הרשות המקומית.
ד. מנהל אגף החינוך ברשות המקומית והמפקח הכולל על בתיה"ס אחראיים למיסוד ועדה מלווה בית ספרית, עבור כל אחד מבתי הספר שעוברים לניהול עצמי, בהתאם למודל הועדה המלווה המפורט בנספח ז'. יחד עם זאת, ניתן להסב מסגרות קיימות מובנות ליישום מודל הועדת המלווה הבית ספרית.

 

חזרה

 

8. העברת תחומי אחריות מנהלתיים - הגדרת אחריות, סקר מבנה והפרדת מונים

א. מובהר כי בהעברת תחומי אחריות מנהלתיים לבתי הספר מועברת האחריות לתפעול השוטף של בית הספר בתחומים אלו, כמפורט בנספח ב' למסמך. יחד עם זאת, האחריות להוצאות חד – פעמיות, כגון שדרוג תשתיות או שיפוצי עומק, נשארות באחריותה ובמימונה של הרשות המקומית ועליה לגבות את בתיה"ס ככל שמתעוררת בעייה מסוג זה.
ב. ערב העברת תחומי האחריות המנהלתיים לבתי הספר, הרשות תגדיר במדויק, במסגרת כל תחום אחריות מנהלתי, את המטלות השוטפות שיהיו באחריות בית הספר, ואשר ישולמו על ידו, ואת המטלות שיישארו באחריות הרשות, ואשר ישולמו על ידה, בהלימה למתווה האמור בסעיף קטן א' לעיל ובהלימה למפורט בנספח ב' למסמך.
הגדרות אלו יובאו לידי ביטוי בספר הנהלים הרשותי.
ג. ערב העברת תחומי האחריות המנהלתיים לבית הספר, באחריות הרשות המקומית, ועל חשבונה, להעמיד עבור ביה"ס את המבנה במצב תקין, לרבות חלונות, דלתות, צנרת וכו', אף אם הדבר מחייב ביצוע סקר מבנה לבדיקת תקינות המבנה וכשירותו, לרבות צמודי מבנה וריהוט.
ד. ערב העברת תחומי האחריות המנהלתיים לבית הספר, הרשות תדאג שלכל בית ספר בניהול עצמי קיים מונה נפרד של הוצאות התפעול הרלוונטיות, כגון: מים, חשמל וטלפון, אשר מבטא ככל האפשר, את הוצאות בית הספר בלבד.
ככל שיש חיבור של גופים נוספים למונה הבית ספרי, באחריות הרשות המקומית, ועל חשבונה, לדאוג להפרדת המונים.
לחילופין, הרשות תדאג להתקין מונים פנימיים שבאמצעותם גופים נוספים יתחשבנו עם ביה"ס על השימוש בתשתית הבית ספרית.
לבסוף, הרשות תיתן מענה לשימוש ציבורי או רשותי במתקני בית הספר (כגון תאורה לילית במגרשי הספורט), באמצעות הערכה של השימוש הנוסף, ופיצוי בית הספר על שימוש זה במסגרת 'סל התלמיד' המוקצה לבית הספר. לחילופין, הרשות יכולה לבצע גם התחשבנות שוטפת עם בית הספר בגין השימוש הציבורי או הרשותי, על פי מונים פנימיים שיותקנו. 

 

חזרה

 

9. רכש, התקשרויות וקבלת שירות

א. ביה"ס יוכל ליזום ולבצע רכישות והתקשרויות באופן עצמאי עד סכום מסוים, בהתאם לטבלת הרשאות רכש והתקשרות שתנוסח בספר הנהלים הרשותי. בסכומים שעולים על הסף שנקבע בטבלת ההרשאות כאמור, ביה"ס יוכל לבצע רכישות או לקבל שירות מזכיינים שנבחרו באמצעות הרשות המקומית.
ב. הרשות תוודא כי ההתקשרויות והרכישות של בית הספר במסגרת הניהול העצמי יבוצעו בהתאם לספר הנהלים הרשותי, אשר ינוסח בהלימה למפורט בנספח ג': 'נהלי העבודה הכספיים', ובהתאם לכל דין החל על התקשרויות של רשויות מקומיות ובכלל זה הדינים המחייבים ניהול מכרזים ע"י רשויות מקומיות והוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976.
ג. קבלת שירות או ביצוע רכש מספקים שנבחרו באמצעות הרשות המקומית תתבצע באופן הבא:
יבוצע מכרז על ידי הרשות המקומית שבמסגרתו ייקבעו תנאי השירות ותעריפי הפעילות עבור הספק או הספקים שייבחרו. בית הספר יצרוך את השירות מהספק או הספקים שייבחרו, בהתאם לתנאי השירות ותעריפי הפעילות שנקבעו, ובהתאם לצרכיו ויעדיו.
ניסוח תנאי המכרז והפרמטרים לבחירת הספק, ייעשו ככל האפשר וככל שהדבר רלוונטי בשיתוף מנהלי בתי הספר, בהלימה לצרכים ולתובנות של בתי הספר.
ד. תמחור שירותים רשותיים - ככל שהרשות מעבירה לבתי הספר תחומי אחריות שהשירות לגביהן ימשיך להינתן על ידי גורמים פנים רשותיים, יש לתמחר את השירותים הרשותיים לפי תעריף פעילות, לדאוג כי הקצאת המשאבים לבתי הספר עבור תחומי האחריות הללו במסגרת 'סל התלמיד' הינה בהתאם לתמחור שנעשה, ולאפשר לבית הספר לנהל את היקף הצריכה שלו לגבי אותם שירותים. בית הספר ישלם לרשות עבור שימוש בשירותים הרשותיים הללו, על פי שימוש בפועל.
ה. התשלום יבוצע ישירות על ידי בית הספר וישולם מחשבון הניהול העצמי. כל התקשרות או רכש יאושרו על ידי מורשי החתימה בחשבון הניהול העצמי, ועל ידי הרשות המקומית ככל שהדבר מתחייב מטבלת הרשאות הרכש וההתקשרות.
ו. החלת סעיף זה תיעשה באופן הדרגתי, בכפוף למחויבויות קיימות של הרשות המקומית לעובדים המועסקים ברשות ולזכיינים שכבר נבחרו ופועלים בעת המעבר לניהול עצמי. מעת מעבר בתיה"ס לניהול עצמי לא יבוצעו התקשרויות ורכישות חדשות שלא על פי המתווה המפורט לעיל.

 

חזרה

 

10. שימוש נוסף במתקני ביה"ס

א. בית הספר יוכל לפעול על מנת לתת רשות לשימוש במבנה בית הספר ומתקניו לאחר שעות הלימודים לפעילויות שונות בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל מב/7 בנושא "פתיחת בתי הספר לפעולות בשעות אחה"צ והערב" ובתנאי שנחתם הסכם עליו יהיו חתומים הרשות המקומית, מנהל בית הספר והמשתמש. באחריות הרשות לוודא כי ההתקשרות תעשה ע"פ הוראות כל דין.
ב. בכל הסכם כאמור, לשימוש במתקני בית הספר לאחר שעות הלימודים, יועבר, לכל הפחות, 70% מהתמורה במסגרת ההסכם לחשבון הניהול העצמי של בית הספר. יתרת התמורה תועבר לרשות המקומית ותשמש לצורך יעדים אחרים בתחום החינוך המוניציפאלי.
ג. ככל שהרשות המקומית מעוניינת לתת רשות לשימוש במבנה בית הספר ומתקניו לאחר שעות הלימודים ההחלטה תתקבל בשיתוף ובהסכמת מנהלי בתיה"ס. גם במקרה זה לכל הפחות 70% מהתמורה במסגרת ההסכם יועברו לחשבון הניהול העצמי של בית הספר.
ד. סעיף זה יוחל באופן הדרגתי, בכפוף להסכמים ומחויבויות קיימות של הרשות המקומית בעת מעבר הרשות לניהול עצמי. מעת מעבר בתיה"ס לניהול עצמי לא ייערך הסכם חדש, ולא יוארך הסכם ישן, לשימוש נוסף במתקני ביה"ס, שלא על פי המתווה המפורט לעיל.

 

חזרה

 

11. העסקת כוח עזר

א. הרשות תאפשר לבית ספר בניהול עצמי להעסיק כוח עזר נוסף באמצעות הרשות המקומית.
ב. משרד החינוך ומשרד הפנים יגבשו חוזר מפורט להעסקת כוח עזר בבתי הספר באמצעות הרשות המקומית, אשר יפורסם בהמשך. הרשות תהיה אחראית לוודא כי ההעסקה היא בהתאם להוראות החוזר ובהתאם להוראות כל דין.
ג. סעיף זה יוחל באופן הדרגתי, בכפוף להסדרת אפשרויות העסקת כוח העזר באמצעות הרשות.

 

חזרה

 

12. קבלת תרומות

א. תרומות שיגויסו לטובת בית הספר ממקורות שאינם הורי התלמידים בבית הספר, יועברו לחשבון הניהול העצמי.
ב. תרומות שיגויסו לטובת בית הספר, מהורי תלמידים בבית הספר, יועברו לחשבון הבנק הבית ספרי המיועד לתשלומי הורים.
ג. קבלת תרומות, בין אם לחשבון הניהול העצמי ובין אם לחשבון ההורים, תיעשה בכפוף להוראות המפורטות בחוזר מנכ"ל משרה"ח תשס"ג 3 א', סעיף 6, וככל שיתעדכן מעת לעת, ובכפוף להוראות החלות על רשויות מקומיות לעניין קבלת תרומות.
ד. תרומות כאמור יהיו כלולות גם כן בתקציב בית הספר ויהיו נתונות גם כן לבקרה כספית של הרשות המקומית ומשרד החינוך.

 

חזרה

 

13. תקצוב משאבים על ידי משרד החינוך

המשרד יעביר לרשות במסגרת המעבר לניהול עצמי מידי חודש את הסכומים הבאים, זאת מבלי לפגוע בהקצבות והשתתפויות אחרות של המשרד:
א. חומרי לימוד ואגרת שכפול: תקצוב לפי תלמיד, בהתאם להוראות צו מכוח סמכות שר החינוך בסעיף 7(ב) לחוק לימוד חובה, התש"ט – 1949, הקובע את סכום ההקצאה ואת שיעור ההשתתפות של המדינה ורשויות החינוך המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים.
ב. השתתפות בשכר עובדי שירותים (שרתים):
כיתות א' עד ו': על פי מפתח של 0.0074 ממשרת שרת לתלמיד, מוכפל ב-87% עלות שרת.
כיתות ז' – ח': על פי מפתח של 0.0056 ממשרת שרת לתלמיד, מוכפל ב- 87% עלות שרת.
בהתאם לפרופיל עלות משרה שנקבע בחוזר משרד החינוך בדבר השתתפות משרד החינוך בתקציב הרשויות המקומיות כפי שמתעדכן מעת לעת.
ג. השתתפות בשכר עובדי מנהל (מזכירים): על פי מפתח של 0.0024 ממשרת מזכיר לתלמיד מוכפל ב- 87% עלות מזכיר.
בהתאם לפרופיל עלות משרה שנקבע בחוזר משרד החינוך בדבר השתתפות משרד החינוך בתקציב הרשויות המקומיות, כפי שמתעדכן מעת לעת.
ד. השתתפות 'סיוע ניהול עצמי': השתתפות בשכר עובדי כוח עזר על פי מפתח של 0.0015 ממשרת עובד סיוע מוכפל ב- 87%.
בהתאם לפרופיל עלות משרה שנקבע בחוזר משרד החינוך בדבר השתתפות משרד החינוך בתקציב הרשויות המקומיות, כפי שמתעדכן מעת לעת.
ה. השתתפות ב'תוספת פדגוגית ניהול עצמי': השתתפות דיפרנציאלית בתוספת 200 ₪ לתלמיד, כדלהלן:
בתי"ס ברשויות מאשכול 1-2: 200 ₪ לתלמיד.
בתי"ס ברשויות מאשכול 3-4: 150 ₪ לתלמיד.
בתי"ס ברשויות מאשכול 5-6: 100 ₪ לתלמיד.
בתי"ס ברשויות מאשכול 7-10: 50 ₪ לתלמיד.
ו. התקצוב לפי תלמיד, כאמור בסעיפים קטנים ד' וה' לעיל, חל הן לגבי תלמידים רגילים, הן לגבי תלמידי חנוך מיוחד והן לגבי התלמידים בחט"צ (לרבות תלמידי גן בחט"צ).
ז. התקצוב לפי תלמיד, כמפורט בסעיפים א' עד ג' לעיל, חל על תלמידים בכיתות רגילות בלבד, ואינו חל לגבי כיתות לחינוך מיוחד או לגבי תלמידי גן בחט"צים. לגבי אוכלוסיות אלו המשרד ימשיך להעביר השתתפותו כבעבר.
ח. משרד החינוך יפעל לכך שהתקצוב לבתי הספר לא יפחת מן המסגרת המפורטת לעיל, בכפוף לשינויים המתחייבים מחוק התקציב.

 

חזרה

 

14. הכשרה, ליווי והטמעה

א. המשרד יהיה אחראי לגבש וליישם מערך הכשרה, ליווי והטמעה למנהלי בתי הספר, לצוותים החינוכיים בבתי הספר, למפקחים, ולרשות המקומית בתהליך המעבר לניהול עצמי, הן בהיבט הפדגוגי, הן בהיבט הארגוני והן בהיבט הכלכלי. בין יתר הגורמים והמנגנונים המלווים שיעמדו לרשות בתי הספר והרשויות מטעם משרד החינוך:
המפקחים הכוללים על בתי הספר.
ממונה מחוזי, מטעם מנהלת ניהול עצמי, למעבר הרשות ובתיה"ס לניהול עצמי.
הכשרות ייעודיות, ימי עיון וכנסים.
יועץ כלכלי אשר יעמוד לרשות הרשות המקומית ובתי הספר בשנת המעבר לניהול עצמי .
יועץ ארגוני ו/או פדגוגי אשר יעמוד לרשות הרשות המקומית ובתי הספר בשנת המעבר לניהול עצמי .
ב. בנוסף לאמור לעיל, הרשות והמשרד יגבשו תוכניות ייעודיות להכשרת בעלי תפקידים ברשות המקומית ועובדי הרשות המועסקים בבית הספר (כוח אדם אדמינסטרטיבי), לצורך המעבר לניהול עצמי. חלוקת האחריות והמימון בהכשרת בעלי התפקידים כאמור תסוכם בין הרשות והמשרד.

 

חזרה

 

15. בקרה, ביקורת ושקיפות

א. משרד החינוך, הרשות המקומית ובתי הספר ינהגו בשקיפות מלאה בכל הנוגע ליישום מסמך הבנות זה.
ב. הרשות המקומית אחראית על הבקרה והביקורת של הניהול הכספי של בתי ספר בניהול עצמי בתחומה, לרבות פיקוח ובקרה שוטפים על ההתנהלות התקציבית והתפעולית של בית הספר ועל הניהול השוטף של חשבון הניהול העצמי של בית הספר, בהלימה למפרט נהלי העבודה הכספיים המפורט בנספח ג'.
ג. החל מספטמבר 2012 בתי הספר שיעברו לניהול עצמי יעבירו 4 פעמים במהלך שנת לימודים, נתונים כספיים מצטברים למאגר מידע כספי ארצי שהוקם על ידי משרד החינוך, בהתאם להוראות שיפורסמו בחוזר נפרד. הנתונים יועברו עבור התקופות הבאות: אוגוסט-ספטמבר, אוגוסט – דצמבר, אוגוסט – מרץ, אוגוסט – יולי (שנתי).
בתום כל אחת מהתקופות להלן בית הספר יפיק דוח תקציב מול ביצוע, יוודא נכונות הנתונים והשיוך לסעיפים, וישלח דוח מעודכן ומשקף עבור התקופות האמורות. הדוח יישלח למאגר לא יאוחר מ-30 יום מתום תקופת הדיווח.
הפקת הדוחות כאמור, במבנה סטנדרטי שמתאים לשליחה למאגר, תתאפשר באופן אוטומטי ע"י התוכנות הכספיות. תוכנה כספית אשר אינה מותאמת לביצוע פעולה זו לא תותקן בבתיה"ס שבניהול עצמי.
מבלי לפגוע בבקרות אחרות שהרשות המקומית מבקשת לבצע, הרשות והמשרד יוודאו כי בתיה"ס מעבירים נתונים למאגר המידע בהתאם להוראות שיפורסמו.
בתיה"ס יוכלו לצפות ולנתח באמצעות המאגר דוחות כספיים במבנה סטנדרטי, כפי שמוצג בנספח ד' למסמך.
הרשות המקומית תוכל לצפות, לנתח ולבקר את הדוחות הכספיים של בתי הספר שבתחומה.
ד. כחלק מביקורת הרשות, בתי הספר יעבירו לרשות דו"ח כספי שנתי ביחס לשנת לימודים (1.8 עד 31.7), אשר יופק ממאגר המידע הכספי במבנה הסטנדרטי המפורט בנספח ד', מבוקר ומאושר על ידי רואה חשבון.
הדו"ח הכספי יערך ויוגש לרשות לא יאוחר מיום 31 בנובמבר ביחס לשנת הלימודים הקודמת.
ה. במועדי העברת הנתונים למאגר המידע הכספי, כמפורט לעיל, הרשות תעביר למנהלת ניהול עצמי, הצהרה חתומה ע"י גזבר הרשות בדבר הסכומים שהועברו ע"י הרשות לחשבונות הבית ספריים, בהתאם לנוסח המצורף בנספח ה'.
מובהר כי  הצהרת הגזבר תועבר למנהלת לא יאוחר מ-30 יום מתום כל תקופת דיווח.
ו. הרשות המקומית תבצע מידי שנת לימודים, בכל בית ספר בניהול עצמי, סקר בקרה פנימית, לבחינת איכות הנהלת החשבונות והניהול הכספי של בתי הספר. סקר הבקרה הפנימית ייערך לכל המאוחר עם הכנת הדוחות הכספיים השנתיים של בתי הספר, ויבוצע אל מול נהלי העבודה הכספיים שינוסחו בספר הנהלים הרשותי (בהלימה לנספח ג' למסמך). מצ"ב כנספח ו' דוגמא לסקר בקרה פנימית שנוסח אל מול נהלי העבודה הכספיים המפורטים בנספח ג'. הרשות תדווח למשרד כי סקר בקרה פנימית כאמור אכן נעשה בכל אחד מבתיה"ס, בהתאם להוראות שיפורסמו בהמשך.
ז. במקרים חמורים, בהן גילתה הרשות המקומית ליקויים בהתנהלות הכספית, התקציבית ו/או התפעולית של בית הספר, עליה לפנות מיידית למשרד החינוך ולדווח לו על הליקויים וכן כל מידע רלוונטי אחר. הדיווח יעשה למפקח הכולל על בית הספר ולממונה המחוזי מטעם מנהלת הניהול העצמי.
ח. הרשות מאשרת כי ידוע לה שבכוונת המשרד לוודא העברת הכספים לבתי הספר כסדרם בדרך של בקורות הן בבתי הספר והן ברשות. הרשות מתחייבת לשתף פעולה עם ביקורות של המשרד ומטעם המשרד ובכלל זה תעביר כל נתון ומידע הנחוץ למשרד, או לעורך הביקורת, כולל את הדוחות הכספיים של הרשות ושל בתי הספר.
ט. במקרה של ליקוי בתפקוד מנהל מוסד חינוך עובד המשרד במסגרת הניהול העצמי, יפעיל המשרד את סמכותו כלפי מנהל המוסד ככל שהדבר יידרש, על פי הנסיבות ובהתאם להוראות כל דין.

 

חזרה

 

16. הפרה

א. במקרה בו הרשות לא עמדה בתחייבויותיה, כמפורט המסמך זה, המשרד רשאי להפסיק או לעכב את התקצוב לבתי הספר בניהול עצמי, וכן, להודיע לרשות המקומית על כוונת המשרד לבטל ההסכם.
להלן מודגשים פרמטרים אשר יהוו עילה מספקת לעיכוב בהעברת תקצוב הניהול העצמי על ידי משרד החינוך בתחילת שנת הכניסה, וכן עילה להפסקה או עיכוב בהעברת תקצוב הניהול העצמי על ידי משרד החינוך לאחר מועד הכניסה. יחד עם זאת, אין זה גורע מסמכות המשרד לעכב או להפסיק את התקצוב לבתי הספר בניהול עצמי ברשות, ככל שיש הפרה מהותית אחרת של התחייבויות הרשות, כמפורט במסמך זה:
היעדר קיום תוכנה כספית לבתי ספר, בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל לניהול חשבונות, רכש וגבייה בהתאם להנחיות מנכ"ל משרד החינוך שפורסמו בחוזר מנכ"ל תשסב/7(ב) 5.3-23, וכפי שיעודכן מעת לעת.
היעדר קיום 'חשבון ניהול עצמי', בהתאם למפורט לעיל, מופרד מחשבון הורים.
סל תלמיד רשותי לא הועבר או לא אושר על ידי מנהלת בתי"ס בניהול עצמי, טרם כניסה לניהול עצמי (רק בשנת הכניסה).
אי העברת נתונים כספיים של בתי הספר למאגר המידע הכספי בהתאם להנחיות.
ב. במקרה בו המשרד לא עמד בהתחייבויותיו, כמפורט במסמך זה, רשאית גם הרשות להודיע על כוונתה לבטל ההסכם.
ג. הצדדים יודיעו על כוונותיהם לביטול ההסכם, בכתב ובאופן מנומק, לפחות חודשיים טרם מועד ביטול ההסכם. ביטול ההסכם כאמור ייעשה ככל האפשר שלא באמצע שנת לימודים. לפיכך, ככל שביטול ההסכם מכוון לחול בתחילת שנת לימודים, הודעה על ביטול כאמור תתקבל בכתב לפחות חודשיים טרם פתיחת שנת הלימודים.  

                               

נחתם ביום: __________

 

בשם הרשות:                                                בשם משרד החינוך :

 

חזרה

 
 
      תאריך עדכון אחרון:  12/06/2013  

עדכוני rss