עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
תוכניות מניעה
 

לקבלת המאמרים או ההפעלות מתוך החוברות לחץ על תמונת החוברת

אמנת השירות
תחום קידום נוער - היל"ה
מסמך זה הינו תוצאה של תהליך ארגוני לקביעת סטנדרטים
לאיכות השירות בקידום נוער. מטרת התהליך היא להבהיר
למקבלי השירותים של תחום קידום נוער - היל"ה, קרי
הרשויות המקומיות, המשפחות ובני הנוער, את האחריות
והמחויבות שאנו מקבלים על עצמנו.

חוקי נוער
מדריך שימושי לעובדי נוער בישראל
קובץ חוקים העוסקים בחייהם של קטינים.
החוברת מיועדת לעובדי נוער, למורים, למחנכים, ליועצים
חינוכיים ולמטפלים הנמצאים במגע ישיר עם בני נוער.
החוברת מכילה 15 חוקים שונים המתייחסים לאספקטים
מגוונים בעולם של קטינים ומחולק לשבעה פרקים.
מסע פנימה

העיסוק בנושא הדימוי העצמי וההערכה העצמית
בתחום קידום נוער העלה צורך לבנות תוכנית
קבוצתית שנוגעת בממדים השונים הקשורים
בכלל ובקרב קידום נוער בפרט..לשאלות של פיתוח
זהות אישית אצל בני נוער.אנ"א
אני נגד אלימות

התוכנית המיועדת למסגרות חוץ בית ספריות באה
לצמצם התנהגויות אלימות של בני נוער, ללמדם
התנהגויות חלופיות יעילות ולהעביר באמצעותם
לקהילה מסר נגד אלימות.


אני נגד אלימות
תוכנית להפעלה במסגרת חוץ בית ספרית

התוכנית המיועדת למסגרות חוץ בית ספריות על יסודיות
מציעה דרכים להתמודדות אישית, קבוצתית, בית ספרית
וקהילתית עם תופעת האלימות.


היל"ה
התוכנית ודרכי הפעלתה
החוברת מציגה את תכנית היל"ה (השכלת יסוד
ולימודי השלמה) לנוער מנותק, במסגרת היחידות
לקידום נוער ברשויות המקומיות.


חל"ס
חיים ללא סמים

תוכנית התערבות חינוכית-טיפולית הבאה לסייע
למדריך להרחיק את בני הנוער משימוש בסמים ובאלכוהול
ולאמץ התנהגויות חלופיות, המאפשרות הצלחה
בתחומים משמעותיים בחייהם.


מניתוק לשילוב
שנתון המפרסם ידע מקצועי חדש ומעודכן שטרם פורסם
מתחומי העשייה בקידום נוער. החוברות כוללות גם יוזמות
אישיות ויחידתיות שפותחו על ידי עובדי קידום נוער.

מקראה
לקט מאמרים על התערבות קבוצתית עם בני נוער ונוער מנותק
החוברת מכילה לקט מאמרים ותקצירים העוסקים בהתערבות
קבוצתית בקרב בני נוער בכלל ונוער מנותק בפרט.

קידום נוער בסיכון ונוער מנותק בישראל
מדיניות הטיפול בנוער בסיכון ובנוער מנותק במשרד
החינוך - מינהל חברה ונוער: אוכלוסיות, עקרונות, יעדים
ודרכי פעולה.
נוער עולה בסיכון - האתגר ודרכי ההתמודדות
החוברת מציגה את מודל העבודה עם נוער עולה בסיכון
במסגרת היחידות לקידום נוער ברשויות המקומיות.
"קולנוער" - נוער בסיכון יוצר סרטים

"קולנוער" הינו פרויקט ייחודי המיועד לנוער מנותק
ולנוער בסיכון המטופל ביחידות לקידום נוער, במטרה
להעניק להם הזדמנות נוספת לגילוי עצמי, להשבת
האמון בעצמם ולהעצימם בחברת בני גילם וקהילתם.
הפרויקט מבוצע בשילוב מקצועי של עובד חינוכי-טיפולי
מהיחידה לקידום נוער וצוות מקצועי בתחומי הפסיכודרמה
והקולנוע של עמותת להב.
עם הצעות לפעילות. חוברת מס' 1 לסרטים מצורפת

"קולנוער" - נוער בסיכון יוצר סרטים

"קולנוער" הינו פרויקט ייחודי המיועד לנוער מנותק
ולנוער בסיכון המטופל ביחידות לקידום נוער, במטרה
להעניק להם הזדמנות נוספת לגילוי עצמי, להשבת
האמון בעצמם ולהעצימם בחברת בני גילם וקהילתם.
הפרויקט מבוצע בשילוב מקצועי של עובד חינוכי-טיפולי
מהיחידה לקידום נוער וצוות מקצועי בתחומי הפסיכודרמה
והקולנוע של עמותת להב.
עם הצעות לפעילות. חוברת מס' 2 לסרטים מצורפת

"קולנוער" - נוער בסיכון יוצר סרטים

"קולנוער" הינו פרויקט ייחודי המיועד לנוער מנותק
ולנוער בסיכון המטופל ביחידות לקידום נוער, במטרה
להעניק להם הזדמנות נוספת לגילוי עצמי, להשבת
האמון בעצמם ולהעצימם בחברת בני גילם וקהילתם.
הפרויקט מבוצע בשילוב מקצועי של עובד חינוכי-טיפולי
מהיחידה לקידום נוער וצוות מקצועי בתחומי הפסיכודרמה
והקולנוע של עמותת להב.
עם הצעות לפעילות. חוברת מס' 3 לסרטים מצורפת

סקר מאפייני נוער מנותק
הסקר מביא מידע עדכני על מאפייני האוכלוסייה המטופלת
כיום ביחידות לקידום נוער, הסקר כולל מאפייני רקע
חברתי-כלכלי, דפוסי עיסוק ותפקוד, דפוסי עבריינות וסטייה,
דפוסי בילוי ופנאי, השתתפות בפעילות קידום נוער, עמדות
לגבי נושאים מרכזיים ועוד. הסקר נערך בשיתוף עם
מכון ברוקדייל.
סקר בני נוער בטיפול השירות לקידום בני נוער
סקר המספק מידע עדכני ושיטתי על המאפיינים, הדרכים
והעמדות של בני נוער הנמצאים בטיפול ביחידות
לקידום נוער.
נוער בשולי החברה
התופעה ודרכי ההתמודדות
החוברת עוסקת במדיניות הטיפול בנוער בסיכון ובנוער
מנותק בישראל, בתופעת הנשירה והניתוק, באוכלוסיית
היעד, במטרות הפעולה ועקרונותיה בקידום נוער. מתוארים
בה המערך הטיפולי-חינוכי, מערך התמיכה הארגוני והמקצועי.
התערבות קבוצתית עם בני נוער ונוער מנותק
לקט מאמרים ותקצירים העוסקים בהתערבות קבוצתית בקרב
בני נוער בכלל ונוער מנותק בפרט.

 
    תאריך עדכון אחרון:  26/08/2016