עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
התפיסה המערכתית לחינוך ערכי
 

 

רציונל התכנית וייחודה

לפי חוק החינוך הממלכתי (2000), מטרות החינוך מכוונות לקידומם של כל תלמידה ותלמיד, להצמחתם ולחינוכם לאור ערכיה של מדינת ישראל כפי שהם באים לידי ביטוי במגילת העצמאות.

משחר תולדות האנושות, בני האדם עוסקים בשאלות הנוגעות למשמעות החיים ולערכים המנחים אותם. במאה ה-21, שאלות אלה מקבלות משנה תוקף. השינויים החברתיים, הכלכליים, הטכנולוגיים והפוליטיים שמתרחשים בארץ ובעולם כולו מביאים את אנשי החינוך לתהות מחדש על תפקידו של בית הספר בתחום החינוך הערכי.

לבית הספר תפקיד מרכזי בהקניית ידע, תכנים ומיומנויות בתחומי דעת שונים ומגוונים. עם זאת, בית הספר משמש מתווך בין היחיד לבין החברה והוא אפיק השפעה התורם לעיצוב זהותם הערכית והתרבותית של התלמידים ולהכשרתם להיות אזרחים בחברה דמוקרטית.

התפיסה החינוכית העומדת ביסוד התכנית דוגלת בשילוב בין הציר הלימודי לבין הציר הערכי, ובחיזוק הקשר שבין רכישת ידע רחב ומעמיק בתחומי הדעת לבין חינוך לערכים, למוסר ולמידות טובות.

לפי תפיסה זו, ההפרדה בין תחומי הדעת לבין החינוך החברתי-ערכי היא הפרדה מלאכותית, שכן בכל אחד מתחומי הדעת גלומים ערכים המזמנים שיח ערכי העשוי לסייע בגיבוש זהות תרבותית. השילוב בין רכישת ידע לבין בירור ערכי מעודד למידה משמעותית, המעוררת עניין וסקרנות והמביאה להתייחסות מעמיקה יותר לתכנים הנלמדים. העיסוק הקבוע בסוגיות ערכיות בכל תחומי הלמידה והעשייה הבית ספרית מעודד דיון בשאלות קיומיות מהותיות, מטפח חשיבה ביקורתית ותורם לפיתוח תפיסת עולם ערכית. העיסוק בסוגיות ערכיות מטפח כישורים אישיים, בין-אישיים וחברתיים, ומקנה כלים להתמודדות במצבים מורכבים עם רגשות, עם מחשבות ועם התנהגויות. הבירור הערכי המשולב בהרחבת הידע מחבר את התלמידים להיסטוריה ולתרבות של קבוצות השייכות שלהם, מסייע בעיצוב זהותם האישית, החברתית והתרבותית, מחזק את מודעותם החברתית ומכשיר אותם לאזרחות פעילה במדינה דמוקרטית.

 

מטרות התכנית

מטרת-על

פיתוח זהות לאור ערכי המורשת היהודית, הציונית, הישראלית וההומניסטית.

מטרות אופרטיביות

א.      לקדם את התפיסה שכל מורה הוא איש חינוך.

ב.      לטפח תרבות ארגונית המקדמת חינוך ערכי בבתי הספר.

ג.   לבנות תכנית מערכתית לחינוך ערכי שתשלב שיח ערכי בהוראת תחומי הדעת, בשעת חינוך ובאורח החיים הבית ספרי.

ד.  ליצור רצף חינוכי-ערכי ויחסי גומלין בין בית הספר והקהילה ולקדם את המעורבות החברתית ואת ההתנסות הפעילה במסגרת בית הספר והקהילה.

יישומי התפיסה והשיגיה

1. בשנת תשע"ו שותפים להטמעת התפיסה 260 בתי ספר, יסודיים ועל יסודיים ברחבי הארץ, בחינוך הממלכתי, בחמ"ד, במגזר הערבי ובחינוך המיוחד.
2. תחומי הדעת - מיפוי של תכניות הלימודים בתחומי הדעת השונים ואיתור פרקי הלימוד המזמנים דיון בסוגיות או בדילמות ערכיות. נבנו מערכי שיעור משלבי ערכים שיוכלו להוות דוגמא ובסיס למורים לתכנון ההוראה שלהם. פורסמה חוברת מקיפה של אגף רוח וחברה בנושאים אלו.  בנוסף, פורסמו חלופות בהערכה מוכוונות ערכים ושולבו שאלות בבחינות הבגרות בשלושה תחומי דעת.
3. פיתוח מקצועי - בתשע"ו נערכים קורסים להכשרת מנחים ומובילים במחוזות ובמטה, השתלמויות בחדרי מורים והשתלמויות 7-9 בשלושה מוקדים בארץ.
4. אגף כניסה להוראה והתמחות - הוקם פורום של ראשי מסלולים ותכניות הכשרה וסטאז' שמטרתו לקדם את עקרונות התפיסה המערכתית באוניברסיטאות ובמכללות. 
5. תכנית קש"ר - מתן כלים ליועצי בית הספר ולצוותים בנושא שיח קונפליקטואלי בחברה רב תרבותית.
6. מינהל החינוך הדתי - הטמעת התפיסה המערכתית בשילוב חזון החמ"ד, "לב לדעת" ו"מפתח הלב מתוך אמונה"
7. חינוך מיוחד - פיתוח מערכי שיעור משלבי ערכים בתחומי דעת ייחודיים לחינוך המיוחד, ליווי כיתות ובתי ספר של החינוך המיוחד בהטמעת התפיסה
8. מדידה והערכה - הרשות הארצית למדידה והערכה (ראמ"ה) עורכת מחקר עומק ורוחב לבחינת יישום התפיסה והשפעתה בבתי הספר.

 

למפת הפריסה הארצית

 

חוברות

 

מאמרים

 

מצגות

 

סרטים

רשימת סרטים בנושא קבלת האחר

ראיון על התפיסה המערכתית לחינוך ערכי

סרטונים מהשטח

 

מערכי שיעור משלבי ערכים

 
    תאריך עדכון אחרון:  12/01/2017