education - חינוך אגף קליטת תלמידים עולים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הוראת עברית כשפה שנייה
 

תלמידים עולים  לומדים את העברית כשפה נוספת (בנוסף לשפת אמם ואולי עוד שפות) אך שאיפתנו היא להביאם לידי שליטה בעברית שלא תיפול ואף תעלה על השליטה בלשון האם.

 

הקניית שפה נוספת שונה במהותה מרכישת שפת האם.

 

אנו לא מעוניינים להקנות רק ידע על הלשון, אלא לפתח כשירות לשונית שתאפשר ללומד להשתמש בעברית בהצלחה לצרכיו השונים. הכשירות הלשונית מאפשר לדוברי השפה להבין וליצור משפטים תקינים ומובנים, לדעת כיצד לפנות לאנשים בדרך ההולמת את הנסיבות... – זוהי הכשירות התקשורתית. במקביל יש לפתח גם את הכשירות האקדמית, לשון הלימודים, המאפשרת לעולים ללמוד את מקצועות הלימוד בבית הספר ולהגיע למיצוי מלוא יכולותיהם.

 

עקרונות בהוראת עברית כשפה שנייה

 רכישת הלשון והתרבות החדשה ייעשו תוך שמירה על שפת האם ותרבותה ותוך הישענות על המטען התרבותי והלשוני הזה (ניצול אסטרטגיות למידה מוכרות ללומדים).

 

 הקניית העברית תיעשה בשני מסלולים מקבילים: כשירות תקשורתית וכשירות  אוריינית.

 

 הבנה ודיבור קודמים לקריאה וכתיבה.

 

הקניית יסודות הלשון בתוך הקשר באמצעות טקסטים אותנטיים מאורגנים בנושאים.

 

 דרוג ההוראה באורח שיטתי. (עפ"י תבניות לשון , מן הפשוט למורכב, מן הקרוב לרחוק, מן השכיח לנדיר ומן המוכר לזר-  מצ"ב מסמך להוראה בבתי"ס יסודיים ומסמך להוראה בחטיבות הביניים והחטיבות העליונות).

 

 הפעלת הלומדים בסיטואציות טבעיות.

 

 המחשה (רב חושית) וגיוון.

 

 תבנית היסוד בהקניית השפה הדבורה היא המשפט ובהקניית הקריאה והכתיבה – המלה.

 

  לימוד הדקדוק ייעשה בדרך פונקציונלית, בתוך הקשר.

עקרונות בהוראת הקריאה והכתיבה

 •  אם התלמידים לא רכשו את מיומנויות הקריאה והכתיבה בשפת אמם יש להתחיל מהקניית מוכנות ולימוד מושגים בסיסיים (הכרת צורות , התמצאות במרחב, כיוונים, מושגי גודל, כמות, בשלות מוטורית, תהליכי הפשטה והסמלה, מילוי הוראות...)
 •    הקניית מילים שמשמעותן מובנת.
 •   תבנית היסוד בהקניית הקריאה היא המלה (ייבחרו מלים שמשמעותן ידועה לתלמידים, עפ"י שכיחות האותיות, עפ"י שכיחות המלים...)
 •   לימוד הקריאה בשיטה גלובלית ואנליטית במקביל (מן החלק אל השלם ומהשלם אל החלק, כל מלה חדשה תוצג כשלם ותפורק למרכיביה ולהיפך המרכיבים יצטרפו למלים).
 •  כל מלה נלמדת מנוקדת ובלי ניקוד.
 •  הדפוס משמש "כתב הספר" – לקריאה והכתב "כתב מחברת" לכתיבה.
 •  נדרש תרגול רב, חזרה על החומר הנלמד בצורה מגוונת ובדרך שתשתף את כל התלמידים.
 •  מומלץ לערוך בכיתה הכתבות.

 

חומרי הלימוד:

 • בבתי הספר היסודיים – "הכל חדש" חלקים א',ב',ג'
 • בחטיבות הביניים – "בואו נלמד עברית " חלקים א', ב'

 • חוברת להוראת הכתיבה והקריאה: בואו נלמד א'-ב'

עקרונות להוראת עברית כשפה שנייה - תכנית הוראה להטמעת יעדי עברית(חינוך לשוני) בכיתות א׳-ב׳

מצגות:

 

אולפן רב רמתי  

 

השימוש במונח אולפן רב רמתי בשונה מ"הטרוגני" או "שונות" – המונחים המקובלים בתחום החינוך, נועד להבהיר שמדובר בשונות המתייחסת לרמות שהן ייחודיות לכיתת אולפן. עם זאת גם בכיתת אולפן יש שונות במובן המקובל.

 

מצגת אולפן רב רמתי  

 

אולפן רב רמתי

 
 
   תאריך עדכון אחרון:  12/01/2018