education - חינוך אגף קליטת תלמידים עולים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
תכנית לימודים חדשה בעברית כשפה שנייה
בכיתות א-י"ב בבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי
 

ועדת התכנית להוראת עברית לעולים בכיתות א-י"ב שמונתה על ידי מנהלת האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים פירסמה את תכנית הלימודים בעברית כשפה שנייה לתלמידים עולים , לכיתות א' – י"ב בחינוך הממלכתי והממלכתי – דתי.

בראש הוועדה עמדה פרופ' שושנה בלום-קולקה.

 מדריכות האגף לקליטת תלמידים עולים במחוזות ינחו את המורים בעבודה עם תכנית הלימודים ובהתאם לחומרי הלמידה, התרגול והמדידה המותאמים לתלמידים עולים.

אפשר לפנות למפקחי/מרכזי קליטת תלמידים עולים במחוזות כדי לבקש הדרכה בנושא.

 לקובץ התכנית

 
 
   תאריך עדכון אחרון:  08/09/2012