education - חינוך אגף קליטת תלמידים עולים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הקליטה בבית הספר
תלמידים תושבים חוזרים במערכת החינוך
 

במערכת החינוך לומדים תלמידים תושבים חוזרים לאחר ששבו משהות של מספר שנים בחו"ל. בתקופת שהותם בחו"ל הם למדו במערכת חינוך בארץ מגוריהם, לרוב בהתאם לתרבות למידה שונה מזו הנהוגה בישראל ובשפה אחרת.


שליטתם של התלמידים התושבים החוזרים בשפה העברית נעה על הרצף שבין שפת אם לשפה שנייה, והשונות בין התלמידים רבה. לעתים הם חווים קשיים,  משום שקיים פער ברמתם בשפה העברית בחלק מאופנויות השפה או בכולן: בהבנת הנשמע, בשיחה, בקריאה בקול, בהבנת הנקרא ובכתיבה. בדרך כלל שליטתם בשפה הדבורה טובה יותר מיכולתם בקריאה בקול, בהבנת הנקרא ובכתיבה.

 

לעתים נדרשת התייחסות להתמודדותם של התלמידים עם קשיים רגשיים בעקבות המעברים שחוו בחייהם, פרידה מחברים, מבני משפחה, מהמקום שעזבו והצורך בהתאקלמות מחודשת בחברה הישראלית.

 

מסמך זה נועד לקדם את קליטתם של התלמידים התושבים החוזרים וללוות את השתלבותם הלימודית והחברתית בשנה הראשונה לחזרתם לישראל.

 

דרך העבודה עם תלמידים תושבים חוזרים:


מומלץ להתחיל בשיחה אישית. תיק תלמיד תושב חוזר יהווה כלי עזר למורה וינחה אותו בעבודה.


יש לערוך מיפוי ידע של התלמיד. מומלץ להיעזר במבדקי המדף.


בהתאם לתוצאות המיפוי יש להכין תכנית עבודה אישית עבור השעות הייחודיות לשיפור השפה ולהשלמת פערים במקצועות הלימוד.


לגבי תלמידים הלומדים בחטה"ב או בחט"ע, יש לבדוק עם אגף הבחינות לגבי התאמות במבחני הבגרות.

 

הערה: יש לרכז את דפי המסמך בתיק אישי בעבור כל תלמיד תושב חוזר.

 

 

תיק תלמיד תושב חוזר

 

המלצות פדגוגיות לעבודה עם תלמידים תושבים חוזרים

 

 

 

 
 
   תאריך עדכון אחרון:  21/12/2016