education - חינוך אגף קליטת תלמידים עולים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הקליטה בבית הספר
סטנדרטים לתהליכי קליטה של תלמידים עולים בבתי הספר
 

אחד המאפיינים הבולטים של מדינת ישראל הוא היותה מדינה קולטת עולים. כ-70% מהאוכלוסייה היהודית בישראל הם עולים מדור ראשון או שני.

 

במסגרות החינוך בישראל לומדים כ-100,000 תלמידים שלא נולדו בארץ ושהעברית אינה שפת אמם. תלמידים אלו מגיעים ממגוון רחב של מדינות כמו: חבר העמים, אתיופיה, ארגנטינה, צ'ילה, ארצות הברית צרפת ועוד.

 

הוראת השפה העברית והוראת מקצועות הלימוד לתלמידים אשר לא נולדו בישראל ואשר העברית אינה שפת אמם, דורשת מומחיות מיוחדת והיכרות עם התיאוריות, עם המחקר והמעשה של הוראת עולים. מחקר שנערך בישראל בנושא ההישגים הלימודיים של תלמידים עולים (שוהמי, לוין וספולסקי, 2002) מדגיש את הצורך בהתייחסות מיוחדת לצורכי התלמידים העולים בישראל, הכשרת צוותי ההוראה ופיתוח תכניות מתאימות למדינה מרובת תרבויות.

 

מסמך זה עוסק בשלבי הקליטה של התלמידים העולים במערכת החינוך ובהיבטיהם השונים.

 

הסטנדרטים נכתבו על סמך ניסיון עבודתם של צוותי החינוך בבתי ספר קולטי עלייה ברחבי הארץ, ונוסחו כדרישות ברורות ואחידות לבתי הספר במטרה למסד את הנעשה בבית הספר בתחום זה ולהשביח את העבודה בו.

 

המסמך נכתב מתוך גישה הרואה בכל באי בית הספר שותפים בתהליכי הקליטה , תוך  שמירה על תרבות ארץ המוצא ומתן ביטוי  לייחוד התרבותי.

 

שילוב יעיל של תלמידים עולים כרוך לעתים קרובות גם בשינוי עמדות של הקולטים כלפי הנקלטים. בירור של עמדות כלל חברי קהילת בית הספר כלפי העולים החדשים וטיפוח רצון לדיאלוג בין כל האוכלוסיות תוך משא ומתן לגבי שינוי הדדי במטרות, צרכים ויעדים עשוי לתמוך במהלך של קליטת הילדים העולים.

 

הידע התיאורטי והפרקטי, המחקרים ומיפוי הצרכים בשטח שימשו בסיס לקביעת ארבעה היבטים לסטנדרטים המסייעים לבית הספר בתהליכי הקליטה:

 

  • ההיבט הארגוני-מנהלי הוא השלב הראשון בהיערכות בית הספר לקליטת עולים חדשים, וכולל נהלים והנחיות למפגש הראשוני בין התלמיד העולה לבין צוות החינוך הבית ספרי.

 

  • ההיבט הלימודי כולל הוראת העברית כשפה שנייה*, שיפור השפה לתלמידים עולים* וכן מעקב לימודי אחר התקדמות התלמידים העולים. 

 

  • ההיבט החברתי עוסק בפעילויות למען שילוב חברתי של תלמידים עולים

 

  • ההיבט התרבותי עוסק בשלושה תחומים: מורשת יהודית - ישראלית, דמוקרטיה ישראלית ואקטואליה ורב-תרבותיות.

 

אנו מאמינים כי העבודה על פי סטנדרטים תסייע לבית הספר במשימת הקליטה של התלמידים העולים.

 

 

חלקים אלו נכתבים במסגרת עבודת ועדת תכנית מטעם האגף לתכניות לימודים וגף קליטת עלייה.

 

 תהליכי קליטה של תלמידים עולים - חוברת להורדה

 

 תהליכי קליטה של תלמידים עולים - עטיפת החוברת

 

קריטריונים למתן שעות ייחודיות לתלמידים עולים ולתלמידים שהם תושבים חוזרים תשע"ח

 
 
   תאריך עדכון אחרון:  04/11/2017