education - חינוך אגף קליטת תלמידים עולים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הקליטה בבית הספר
המלצות פדגוגיות
 

במערכת החינוך לומדים תלמידים רבים שלא נולדו בישראל והעברית אינה שפת אמם. תלמידים אלה, מצויים משך שנים לא מעטות במעבר בין-תרבותי משמעותי וחווים קשיים שעתידים לחלוף. הקשיים נובעים מעצם המעבר ומהצורך להשתלב בחברה חדשה בעלת תרבות ואורחות חיים שונים מאלה שהתלמידים הורגלו בהם בארצות מוצאם.

רבים בקרב התלמידים העולים הם בעלי פוטנציאל גבוה וחוויות הצלחה בעבר.

רכישת השפה על כל רבדיה היא ,כידוע, תהליך ארוך ורצוף אתגרים וקשיים.

החסך הזמני בתחום השפה מונע, לעתים קרובות, מהתלמידים למצות את מלוא יכולותיהם, ולעתים אף מהווה מכשול להשתלבותם החברתית .

במסמך המצורף בזאת המלצות להתמודדות עם אתגרים פדגוגיים בעבודה עם תלמידים עולים.

תלמיד עולה בבית הספר - המלצות פדגוגיות

 
 
   תאריך עדכון אחרון:  12/01/2018