education - חינוך אגף קליטת תלמידים עולים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הקליטה בבית הספר
תיק תלמיד/ה עולה
 

 

תלמידים עולים מגיעים לישראל ממגוון ארצות מוצא ותרבויות למידה שונות. שיחת ההיכרות של הצוות החינוכי בבית הספר הקולט את התלמידים העולים תסייע להכיר את התלמידים העולים ולשבץ אותם בכיתות בית הספר. תיק תלמיד/ה עולה מהווה כלי עבודה לצוות החינוכי וילווה את התלמיד/ה העולה במהלך 3 שנים ראשונות ללימודיו בישראל.


בתיק התייחסות להיבטים לימודיים, חברתיים ורגשיים כדי להקל  את תהליכי הקליטה וההסתגלות של התלמידים העולים ומשפחותיהם ולשפר אותם.

 

  תיק תלמיד/ה עולה

 
 
   תאריך עדכון אחרון:  07/09/2012