education - חינוך אגף קליטת תלמידים עולים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
חזון האגף
 

התלמידים העולים והתלמידים התושבים החוזרים משולבים במערכת החינוך בפרט ובחברה הישראלית בכלל, בהיבטים הלימודיים, התרבותיים, החברתיים והרגשיים.

 

מוסדות החינוך קולטים במקצועיות ובהתאם לעקרונות הרב תרבותיות את התלמידים ובני משפחותיהם, מקנים להם את הכלים הנדרשים בהתמודדותם עם המעבר הבין-תרבותי, ומסייעים לתלמידים במיצוי הכישורים והיכולות הטמונים בהם במגוון תכניות ייחודיות.

  

 

המטרות

מערכת החינוך בכללה ומוסדות החינוך ייערכו לעבודה עם תלמידים עולים ועם תלמידים תושבים חוזרים לקידום ההיבטים האלה:

 

הוראת השפה העברית – הקניית העברית כשפה שנייה

 

שילוב לימודי – שיפור השפה והעשרתה, השלמת פערים במקצועות הלימוד

 

שילוב חברתי – שילוב התלמידים העולים בחברה הקולטת בהתאם לעקרונות המכבדים רב-תרבותיות

 

שילוב תרבותי – פיתוח זהות יהודית וישראלית וביסוסה; פיתוח תחושת שייכות לעם ולמדינה

 

משפחה וקהילה – קידום מעורבות המשפחות בתהליך החינוכי;  פיתוח תחושת שייכות בקרב ההורים כחברים  בקהילת בית הספר.

 

 
 
   תאריך עדכון אחרון:  09/02/2017