education - חינוך אגף קליטת תלמידים עולים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
שבוע עליות - הסיפור השלם
אומרים תודה לעולים בעבר ובהווה
 

אבני יסוד בבניית התכנית המוסדית

שבוע למידה בנושא העליות לישראל שכותרתו "עליות זה להיות" יתקיים במערכת החינוך
מיום ראשון ב' בחשוון התשע"ח 22.10.2017 ועד יום שישי ז' בחשוון התשע"ח 27.10.2017.

במהלך שבוע זה יילמד נושא העליות לארץ באופן מרוכז במסגרת מקצועות הלימוד השונים
וכן באמצעות פעילויות חברתיות.

הנושא השנה מקושר לנושא השנתי של מערכת החיונך:

שבעים שנה לעצמאות מדינת ישראל - שבעים שנות עלייה

 

בבניית התכנית המוסדית יש לכלול את 4 אבני היסוד הבאים:

 

 

להלן רעיונות לפעילות ליישום אבני היסוד:

ללימוד והעמקת הידע בנושא – במסגרת מקצועות כמו: שיעורי גאוגרפיה, מולדת, חברה ואזרחות, היסטוריה, תנ"ך, ספרות וכו' באמצעות סיפורי עולים: תלמידים, מורים, הורים ואנשי הקהילה; קטעי עיתונות וכרזות בנושא עליות ועולים; סרטי תלמידים העוסקים בעליות ; סרטי קולנוע בנושא; יומנים אישיים ואלבומים של באי ביה"ס; כרזות ; סיפורן של דמויות מההיסטוריה של א"י והעם היהודי; ביקור במוזיאונים, במרכזי מורשת, במושבים, בפריפריה; תערוכה בית ספרית בה יוצגו תמונות, חפצים וסיפורי עולים וכו'


לבירור היבטים ערכיים-חברתיים ורגשיים - במסגרות כמו: שעת חינוך, בחיבור לערך החודשי  במפתח הל"ב, בכישורי חיים, בחברותות, בחונכות, במעורבות חברתית, בטקס בית ספרי, במפקד בוקר, בדיבור בציבור ; במסגרות שיח יוזמנו התלמידים  העולים לספר לכיתה על בית הספר שבו למדו בחו"ל (מערכת השעות, מקצועות הלימוד, ציונים, חיי החברה, טיולים, יחסים עם המורים ומשמעת) ישתפו בחווית העלייה ארצה בליווי תמונות, מצגת, השמעת קטעי מוסיקה;  בניית מיפוי המדגים את ארצות המוצא של תלמידי ביה"ס והוריהם והצוות החינוכי ושנת עלייתם לארץ. הצגת תוצאות המיפוי וניתוח תמונת המצב שהתקבלה וברב-תרבותיות וחשיבותה.


להוקרה של עולים בעבר ובהווה; דמויות מביה"ס ומהקהילה; על תרומתם לחברה, למדינה
בתחומי התרבות, הספרות, ההגות, ההיסטוריה, המדע והטכנולוגיה, החינוך, התעשייה, החקלאות, הספורט, בניין הארץ ועוד. הוקרת העולים יכולה להיעשות באמצעות מכתב לעולה; תעודת הוקרה, מדליה, גביע; הפקת סרטון קצר שמתעד סיפורו של עולה/סיפורה של עלייה; פרסום כתבה בעיתון/אתר בית ספרי; כרזות ושילוט שייתלו בקהילה; "שטיח של תודה" – יצירה בית ספרית המביעה תודה לעליות ולתרומתן; דגל ישראל המורכב מקולאז' של העליות וכו' ההוקרה תעשה  בטקס, באירוע קהילתי, בהתכנסות בית ספרית ועוד.


 
 
   תאריך עדכון אחרון:  18/10/2017