education - חינוך אגף קליטת תלמידים עולים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
שבוע עליות - הסיפור השלם
 
 


מולדת, חברה ואזרחות

 

בתוכנית הלימודים בא לידי ביטוי נושא עולים ועליות באופן נרחב. בציר משפחות ויישובים יהודיים בראי תולדות ארץ ישראל,
מודולה א': סיפור תולדות המשפחה,
מודולה ב': סיפורי משפחות בראי העליות והקמת המדינה
מודולה ג': תולדות היישוב שבו אנו חיים, עוסקים בראשוני היישוב ומקימיו.
בציר אנחנו אזרחים במדינת ישראל,
מודולה ו': איך ראוי להתנהג כחברים בחברה ובמדינת ישראל? מתייחסים לקבלת האחר, כולל העולה החדש.

גאוגרפיה - אדם וסביבה

בכיתה ו', עוסקת תוכנית הלימודים "ארץ ישראל לאזוריה, וירושלים בירת ישראל"- בפרק 2.4.1 בנושא: אוכלוסייה ויישובים בישראל. בו משולבים גם היבטים של אוכלוסיית העולים החדשים.
בכיתה ז' "האדם וסביבתו- כפר עולמי", בפרק 4- אוכלוסייה במרחב, סעיף  4:  תנועות הגירה במרחב הגלובלי ובמרחב הלאומי, עולים ועליות. תרומת העולים לגידול האוכלוסייה ולכלכלה בישראל - תרומת גלי ההגירה היהודית (עליות). עריכת השוואה לפי תבחינים והסקת מסקנות: השוואה בין גלי העלייה לישראל בשנות ה- 50  ובשנות ה-90 והסקת מסקנות לגבי ההבדלים, הדמיון והשוני בין שני גלי ההגירה. עריכת השוואה בין מהגרים "רצויים" (עולים) למהגרים שאינם רצויים- מהגרי עבודה
בכיתה ט', "ישראל- אדם, חברה וסביבה", פרק 4- אוכלוסייה ויישובים בישראל; פרק 1: אוכלוסיית ישראל פסיפס אנושי- מגוון דתי, לאומי ותרבותי, סעיף ב'- פסיפס תרבותי; פרק 2: גידול אוכלוסייה- ישראל כמדינת עליה- שתי העליות העיקריות מאז קום המדינה )שנות החמישים ושנות התשעים( והשפעתן על החברה והכלכלה – ביטויים במרחב.

הגאוגרפיה של ארץ ישראל

בכתות י"א- י"ב, פרק 3: תמורות באוכלוסיית ישראל, סעיף א'1- מבנה האוכלוסייה; סעיף א'2- גידול אוכלוסייה, מאזן הגירה במדינה קולטת עלייה

חומרי הוראה-למידה והצעות לפעילות

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   תאריך עדכון אחרון:  18/10/2017