education - חינוך פיתוח מקצועי לעו''ה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה התמחות וכניסה להוראה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   
 
 
 
 
 
 
 
 
נוהל 9: לימוד עצמי מודרך - מסלול השתלמות בכתיבה מודרכת
 

כללי

מסלול ההשתלמות לימוד עצמי מודרך נועד לאפשר לעו"ה במערכת החינוך לתרום מניסיונם ומהידע שצברו במהלך עבודתם בהוראה, בדרך של העלאה על הכתב נושאים בעלי עניין משותף לציבור עו"ה. דגש יינתן לעבודת מחקר בתחום החינוך או בתחומי ההוראה ודרכי ההוראה – תכניות לימודים, נושא שנתי, פרוייקטים חינוכיים בגנ"י ובבתי"ס, מינהל חינוכי וכד'.

 

הוראות נוהל וביצוע

  • זכאים להשתלם במסלול הכתיבה המודרכת עו"ה מוסמכים בעלי ותק של 7 שנים בהוראה.
  • המשתלמים יעסקו במחקר או בכתיבה בתחומים שפורטו לעייל
  • תהליך המחקר או הכתיבה ילווה על ידי מדריך מומחה בעל תואר אקדמי שני לפחות
  • פעילות ההדרכה תכלול מפגשים מובנים בכל שלבי הכתיבה (איסוף חומר, הפנייה לבבליוגראפיה מתאימה ועדכנית, ניסוח שאלת המחקר / מטרת העבודה, בירור הרקע העיוני והמחקרי, הדגשים של נושאי מפתח בתהליך הכתיבה וכד') ותסתיים בכתיבתו של דו"ח קצר על –ידי המדריך עצמו.
  •   ההשתלמות במסלול זה תסתיים בהגשת עבודה כתובה (מודפסת על גבי פורמטA4 ברווח כפול), אשר תענה על הדרישות המקובלות בתחום הן מבחינת המבנה והן מבחינת התכנים (ברמה של עבודה סמינריונית לפחות)
  • הטיפול במסלול הלימוד העצמי המודרך יהיה על ידי האגף להשתלמות ולהדרכה לעו"ה – מטה פיקוח ארצי.
  • עו"ה המבקש להשתלם במסגרת זו יגיש בקשה מפורטת על גבי טופס מתאים, לפני תחילת ההשתלמות (הכתיבה). טופס בקשה ניתן להוריד באתר האינטרנט של האגף, או לקבלו על-פי פנייה טלפונית או בפקס כפי שמצוין בכותרת פירסום זה.
  • בגמר כתיבת העבודה ועל-פי תנאי האישור שניתנו לבקשת ההשתלמות, ימסור עו"ה את העבודה, בצירוף, כאמור, דו"ח קצר על מהלך ההדרכה.

אגף השתלמות רשאי לאשר בגין העבודה עד שני גמולים וזאת על-פי הערכת העבודה, היקפה, הדו"ח שנכתב על-ידי המדריך וכד'.

 

נספח א' - טופס בקשה להכרה לצורכי גמול בהשתלמות מודרכת

 

נספח ב' - טופס הערכה רפלקסיבית של כותב העבודה

 

נספח ג' -  טופס - עקרי ההדרכה שניתנה במסגרת "כתיבה מודרכת" (למילוי ע"י המנחה)

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/08/2012  

עדכוני rss