education - חינוך פיתוח מקצועי לעו''ה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה התמחות וכניסה להוראה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   
 
 
 
 
 
 
 
 
נוהל 8: נוהל להגשת בקשה להחזר הוצאות נסיעה ללימודים/לקורס לפיתוח מקצועי 
 
 

זכאות

 • להחזר הוצאות נסיעה לקורס לפיתוח מקצועי יהיו זכאים עו"ה המועסקים על-ידי משרד החינוך וע"י הבעלויות הכלולות בהסדרים של משרד החינוך להחזרי שכ"ל
 • עו"ה בעל ותק של שנתיים לפחות במערכת החינוך והמלמד 1/3 משרה לפחות בשנה המבוקשת.
 • מורים משתלמים ולומדים באחת מהמסגרות הבאות יקבלו החזר הוצאות נסיעה:
  • לימודים אקדמיים במוסדות להשכלה גבוהה ובמכללות האקדמיות, אשר עבורן קיבל עו"ה שעות מענק/החזר שכר לימוד.

  • לימודי הסבה והסמכה במוסדות להכשרת עו"ה

  • קורסי השתלמות וימי עיון הנערכים ביוזמת הפיקוח של משרד החינוך

 • מורים בשנת שבתון מלא או חלקי אינם זכאים להחזר הוצאות נסיעה לקורס
 • הוצאות נסיעה לקורס יוחזרו עבור נסיעות בינעירוניות בלבד.

 

נהלים להגשת הבקשה להחזר הוצאות נסיעה

 • הוצאות נסיעה תוחזרנה לעו"ה באמצעות הגזברות של המעסיק, על סמך טופס בקשה להחזר הוצאות נסיעה, מאושר על-ידי המנהל הישיר של עו"ה.
  לטופס הבקשה יש לצרף אישור לימודים מטעם מוסד המלמד או מרכז הקורס.

  מורים שאושר להם מענק שעות השתלמות או החזר שכ"ל, פטורים מצירוף אישור לימודים לבקשתם
 • טופס הבקשה להחזר הוצאות נסיעה יוגש פעם אחת בלבד עבור כל הנסיעות המתוכננות במסגרת ההשתלמות שבה עו"ה משתתף
 • עו"ה המשתלם ביום עיון המתקיים מטעם הפיקוח, יגיש הבקשה פעם בחודש - עובר ימי העיון שבהם השתתף, ובתנאי כי ימים אלו הוכרו כמקני זכות לצבירת שעות השתלמות כמקנות גמול (מינימום 14 שעות) ע"י אגף השתלמות והדרכה לעו"ה.
 • הבקשה להחזר הוצאות נסיעה , חתומה על-ידי המנהל הישיר של עו"ה, תצורף לדו"ח הנוכחות של עו"ה אחת לחודש לגזברות המחוז / הבעלות המשלמת את משכורתו של עו"ה
 • משתלמים הלומדים במסגרת מסלול אישי, יחתימו את מזכירות המוסד האקדמי במקום המיועד לרכז ההשתלמות.

 

התשלום

הגזברות של המעסיק תשלם לעו"ה מדי חודש את החלק היחסי של הוצאות הנסיעה כמפורט בטופס הבקשה.

 

התחשבנות עם הבעלויות

הבעלויות הכלולות בהסדרים של משרד החינוך תגשנה לחשבות המשרד ריכוז חצי שנתי של הוצאות הנסיעה שאושרו ושולמו בהתאם להוראות אלה ומשרד החינוך יעביר לבעלויות הוצאות אלה בהתאם.

 

 טופס בקשה להחזר הוצאות נסיעה

 

 טופס ריכוז לדיווח החזר נסיעות לבעלויות

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/02/2016  

עדכוני rss