education - חינוך פיתוח מקצועי לעו''ה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה התמחות וכניסה להוראה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   
 
 
 
 
 
 
 
 
הפיתוח המקצועי - במסגרת "אופק חדש"
 

רפורמת "אופק חדש" הביאה בחובה בהקשר של הפיתוח המקצועי אתגרים מעניינים כמו גם אפשרויות רבות ומגוונות המותאמות למאפייני עובד ההוראה והסביבה בה הוא פועל.

 

היות ו"אופק חדש" הינה יצירה חדשה, אנו מבצעים באופן שוטף בדיקה עצמית והתאמות נדרשות הן מבחינת תכני הלימודים והן מבחינות מסגרות הלימודים, על מנת שייתנו מענה לצורכי הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה.

 

מתוך כוונה לחזק את הגמישות הפדגוגית של מנהל ביה״ס ובמסגרת ביסוס היעד של הניהול העצמי, התגבש פורום בראשותה של הסמנכ"לית ומנהלת מינהל עובדי הוראה, הגב' גילה נגר, שמטרתו לקיים חשיבה באשר למשאבי ודרכי הפתוח המקצועי של עו"ה.


בעצה אחת עם המינהל הפדגוגי והסתדרות המורים, הוחלט על שנוי בכללי הכרה בשעות פיתוח מקצועי לקדום בדרגות במסגרת אופק חדש,  שינוי המאפשר מרחב גמישות בתכניות הפיתוח המקצועי כחלק מן התרבות הבית ספרית.


 

 הנחיות לעובדי הוראה במסגרת "אופק חדש" (מעודכן לשנה"ל תשע"ו)
לעיונכם, חוברת הנחיות בנושא תהליכי ההתפתחות והלמידה של עו"ה
המשתייכים לרפורמת "אופק חדש".


 

המידע בדף זה ובדפים נוספים באתר זה נועד לאפשר לעובדי ההוראה, למנהלים ולכל השותפים בתהליך הפיתוח המקצועי במסגרת "אופק חדש", לבצע תכנון פיתוח מקצועי איכותי על רצף הקריירה בראייה רב שנתית.

 

עו"ה המקבלים שכרם  ברפורמת "אופק חדש" או ברפורמת "עוז לתמורה" אשר ילמדו בקורס שאושר לאחת מהרפורמות, תוכרנה שעות הלימוד עפ"י הרפורמה אליה הם משתייכים (קרי: באופק תוכרנה 60/70/75 שעות לשנה בהתאם לדרגה ולתפקיד, ב"עוז לתמורה" תוכרנה כל שעות הלימוד עפ"י הכללים וההסכמים).

 

מדיניות הפיתוח המקצועי בדרגות 1-6 (מסמך כולל)

מטבע הדברים עשויות ההנחיות להשתנות מעת לעת, וזאת בעקבות למידה מהנעשה בשטח ופעילות מתמדת לשיפור איכות הפיתוח המקצועי בהיבטיו הפדגוגיים ומבחינה ארגונית כאחד.


למנהל בית הספר מקום מרכזי בניהול ההתפתחות המקצועית של עובדי ההוראה בבית ספרו. על מנת שיוכל לקדם את הפיתוח המקצועי של צוות המורים, מומלץ למנהל לעיין בערכה המצ"ב תוך מתן דגש לפעולות להלן:

 • להכיר את המדיניות בנושא ההתפתחות המקצועית, את המתווה להתפתחות המקצועית ואת הדרכים ליישומה.

 • לגבש עם עובדי ההוראה את תפיסת ההתפתחות המקצועית בבית הספר, מטרותיה, עקרונותיה, חלוקת האחריות של כל אחד בנוגע לתהליך ולתוצאות, והדרכים לקיים אותה.

 • להציב מטרות משותפות ואישיות ברורות ומשמעותיות להתפתחות המקצועית, המתייחסות לצרכים ולשאיפות של המורים בעבודתם לקידום כל התלמידים.

 • לנהל את הערכת עבודת עובדי ההוראה בבית הספר כחלק מתהליך הפיתוח המקצועי

 • לפתח מאגר של כלים לאיסוף נתונים על צורכי ההתפתחות המקצועית של עובדי ההוראה.

 • לאסוף נתונים על צורכי ההתפתחות המקצועית בבית הספר ברמת הפרט וברמה המוסדית.

 • לבנות תכנית מערכתית להתפתחות המקצועית בבית הספר ותכניות אישיות הנגזרות מהקדימויות ומהיעדים של בית הספר.

 • לקיים איסוף נתונים שיטתי ועקבי לגבי ההתפתחות המקצועית של עובדי ההוראה ותוצאותיה.

 • לסייע למורים כך שיחושו בטוחים יותר בלמידתם וביכולתם ליישם את הנלמד בשלבים השונים של ההתפתחות המקצועית שלהם.

 • להבטיח שהמטרות המוצהרות של ההתפתחות המקצועית תעמודנה במוקד העשייה בבית הספר

 • לשמש מופת לאחרים על ידי עיסוק במטרות אלה ועל ידי התפתחות מקצועית שלו עצמו.

 • לחלק באופן שוויוני את מאמץ הלמידה בין כל חברי הצוות.

 • לרתום שותפים שיעזרו בהשגת המטרות.

 

 ערכה למנהל לניהול הפיתוח המקצועי של עו"ה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/10/2015  

עדכוני rss