education - חינוך פיתוח מקצועי לעו''ה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה התמחות וכניסה להוראה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   
 
 
 
 
 
 
 
 
"אופק חדש" - פיתוח מקצועי בית ספרי
 

א. רציונל

מהספרות המקצועית עולה  כי חלק משמעותי מתהליכי הפיתוח המקצועי  של המורים מתרחש בין כתלי בית הספר, במסגרת העשייה החינוכית.


הפיתוח המקצועי הבית ספרי מאפשר לחברי הצוות החינוכי צמיחה מקצועית, ותורם לקידום עבודת הצוות החינוכי ולשיפור ההוראה והלמידה בבית הספר.


הפיתוח המקצועי של הצוות החינוכי מתקיים  בהנהגתו של מנהל בית הספר ובהובלתו, תוך שיתוף הצוות החינוכי ובסיוע מומחים מתחומים שונים.


הפיתוח המקצועי הבית ספרי מהווה הזדמנות להעצמת הצוות החינוכי ולהתפתחות בית הספר כארגון לומד. 

 

ב. מטרות הפיתוח המקצועי

 1. לאפשר לקהילת בית הספר פיתוח מקצועי המותאם לצרכי בית הספר בתחום הפדגוגי, הארגוני והחברתי.   
 2. ליצור שפה פדגוגית אחידה ותרבות של למידה משותפת בנושאים מקצועיים תוך גיוס  הניסיון האישי של כל מורה  אל תוך מצבור הניסיון הקבוצתי.
 3. לאפשר לצוות החינוכי למידה בצוותים וכקהילה לומדת לשם הבניית ידע חדש ומשותף.
 4. להעצים את חברי הצוות החינוכי ולטפח מנהיגות חינוכית בית ספרית אשר תסייע   בהובלת  שינוי ארגוני ומערכתי בבית הספר.

 

ג. עקרונות 

 1. תכני הפיתוח המקצועי   הבית ספרי  ייבחרו  מתוך הנושאים והתכניות  במתווה הפיתוח המקצועי ב"אופק חדש" אשר יקבעו במטה משרד החינוך ויפורסמו על ידו.
 2. מנהל בית הספר ישתף את חברי הצוות החינוכי בתכנון הפיתוח  המקצועי וביישומו על היבטיו השונים.
 3. תכני הפיתוח  המקצועי  הבית ספרי  יהוו חלק  מתכנית ההתפתחות האישית  הכוללת של כל עובד הוראה.
 4. בתכנית מחויבים להשתתף לפחות 80%  מחברי הצוות החינוכי של בית הספר.
 5. תהליכי הפיתוח המקצועי יתקיימו במסגרת של כלל הצוות החינוכי ובמסגרות צוותיות עפ"י תחומים ונושאים והקבוצתית ויישומה בפועל בעשייה החינוכית בבית הספר.    
 6. תוצרי הלמידה יהוו מנוף לשיפור תהליכי הוראה- למידה- הערכה של הלומד בעבודתו בחינוך ובהוראה ויכללו מרכיב רפלקטיבי.

 

ד. הנחיות ליישום התוכנית

 1. מנהל בית הספר אחראי לתכנון תכנית הפיתוח המקצועי של צוות בית הספר ואחראי ליישומה, לרבות תהליכי מעקב, בקרה והערכה.
 2. תכנית הפיתוח המקצועי הבית ספרי תהווה חלק מתכנית העבודה הבית- ספרית.
 3. יש להגיש  את התכנית לאישור המפקח הכולל.
 4. אם קיים צורך בתכנית ייחודית לפיתוח מקצועי בית ספרי אשר אינה מופיעה במתווה, ניתן יהיה להגיש בקשה לאישור מיוחד  למפקח הכולל.
 5. את הבקשה יש להגיש דרך מרכז הפסג"ה האזורי באזור ההזנה אליו משתייך ביה"ס.
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/09/2014  

עדכוני rss