education - חינוך פיתוח מקצועי לעו''ה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה התמחות וכניסה להוראה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   
 
 
 
 
 
 
 
 
סגני מנהלים
מתווה מדיניות לפיתוח מקצועי של סגני מנהלים ב"אופק חדש"עדכון מתווה ד' תמוז תשע"ו (21.8.2016)
 

"כל מה שאדם מתגדל, מתגדל העולם כולו עמו". הרב קוק.

 

"סגן המנהל מסייע בצד המנהלי ובתהליכים פדגוגיים בבית הספר, בהנחייתו של המנהל הממונה. עליו להיות בעל מוטיבציה גבוהה ושאיפות לצמוח בתפקיד. הוא מפתח , מתכנן, מארגן ומתאם תכניות חינוכיות, יעדים ומטרות בית ספריות ושותף בהערכת תכניות וצוות עובדים" (פרידמן, מכון סאלד, 2002)

 

הפיתוח המקצועי של סגן המנהל מתמקד בהבניה של זהותו מקצועית, ובעיקר בעיצוב דרכים לתפקוד מיטבי, כמנהיג וכמוביל פדגוגי השותף לעבודת המנהל.
תהליכי הפיתוח המקצועי מסייעים בבניית תחושה של  מסוגלות עצמית והעצמה תוך עיצוב התפיסות והציפיות של סגן המנהל ביחס להגדרת התפקיד, לביצועים ולתפקוד המצופה ממנו וביחס לזיקות הגומלין שלו עם המנהל.

 

א. הנחות יסוד:

  1. הפיתוח המקצועי  ייתן מענה לסגן המנהל בהתאם לתפיסת התפקיד  המשתנה והמתחדשת.
  2. למידה בקבוצת עמיתים החוקרת את עצמה ואת סביבתה תוך ניצול משאבי הידע שיש לקבוצת העמיתים, זאת כדי לבסס את חזקות הסגנים  להתמודד עם האתגרים המסייעים להם לקיים את תפקידיהם  באופן מיטבי.
  3. ביסוס מיומנויות הסגן ומתן כלים.
  4. המציאות מראה שיש וריאציות של תפקידים של הסגנים. בין הטכני לפדגוגי. התפקיד תלוי הקשר, מנהל, ביה"ס, ומערכות יחסים עם השותפים. 

ב. מטרות

  1. לפתח את תפישת התפקיד והזהות המקצועית של סגן המנהל כשותף מרכזי במנהיגות הפדגוגית הבית ספרית.
  2. ליצור משמעות אישית לתפקיד (being) ועיצוב דרכים לתפקוד של סגן המנהל (ways of being) כמנהיג פדגוגי שותף למנהל.
  3. הרחבת הידע והמיומנויות בהיבט ניהולי ומנהיגותי בשילוב כשרים ומיומנויות פדגוגיות המקדמים את התפקידים הנדרשים של הסגן המנהל.
  4. להבנות תפישה והבנה של מנהיגות פדגוגית  הממוקדת בהנהגת תהליכי חינוך הוראה ולמידה משמעותיים, הממוקדים בפרט, תוך פיתוח הבנת הממדים התומכים בכך.
  5. לפתח ראייה מערכתית כוללת ויכולת לתרגם הבנות למהלכים תוך הפעלת שיקולי דעת מורכבים ודינאמיים בתנאים של אי ודאות.
  6. לשכלל יכולות בין-אישיות ומיומנויות ניהוליות תוך הרחבת "ארגז כלים" מקצועי המשרת את התפקיד הייחודי של סגן המנהל  לתכנון, יישום והערכה של השעות הפרטניות.

ג. ערכים מובילים:
 מקצועיות, שותפות, אמון, מנהיגות, אחריות.

 

 

מסגרות ומסלולים בפיתוח המקצועי
א. הכשרה טרום תפקיד: תהליכי התפתחות ולמידה
ב. סגני מנהלים בראשית דרכם, שנים א' וב': פיתוח תפיסת תפקיד ורכישת כלים ומיומנויות
ג. שנה ג'- ד': שיפור הכלים והמיומנויות
ד. שנה ה' ואילך: מומחיות הסגן

 

 מתווה מדיניות לפיתוח מקצועי של סגני מנהלים ב"אופק חדש" (25.09.2016, כ"ב אלול תשע"ו)

 

הקורסים מתקיימים במחוזות, לבירור ורישום הנכם מתבקשים  לפנות למרכזי הפסג"ה.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/09/2016  

עדכוני rss