education - חינוך פיתוח מקצועי לעו''ה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה התמחות וכניסה להוראה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   
 
 
 
 
 
 
 
 
דבר מנהלת האגף
 

למלמדים וללומדים - עמיתים יקרים

שלום רב,

דו"ח מקינזי שהתפרסם בשנת 2007 הגיע למסקנה חד משמעית בנוגע לגורם המשפיע ביותר על איכותן של מערכות חינוך: "איכותה של מערכת חינוך אינה יכולה לעלות על איכות מוריה". הדו"ח מפרט מספר גורמים המשפיעים על איכות המורים, כמו בחירת מועמדים מתאימים למקצוע.

אגף א' לפיתוח מקצועי של עו"ה אחראי על אחד מהגורמים המרכזיים המשפיעים על  איכות מערכת החינוך, פיתוחם המקצועי  של עו"ה, חיזוקו והפיכתו למשפיע משמעותי. פיתוח מקצועי הוא תהליך בו עובדי הוראה מצליחים להשתנות בתהליך למידה המתרחש לאורך כל הנתיבה המקצועית שלהם – Long Life Learning. ההתייחסות היא למסגרות ומרחבי למידה מגוונים כמו: קהילות מקצועיות לומדות, לימודים לתארים אקדמיים גבוהים, השתלמויות, קבוצות דיון, תהליכי פיתוח מקצועי בית ספרי, יוזמות, עבודות חקר ועוד...

ברור כי במהלך עבודתו מרחיב עו"ה את הידע שלו, מעמיק את התובנות שלו לגבי תהליכי הוראה-למידה, מפתח דרכי הוראה חדשות ומשכלל מיומנויות כדי לקדם את תפקודם והישגיהם של תלמידיו. פיתוח מקצועי איכותי מתמקד בהתאמת המענים לצורכי עובדי ההוראה בשלבי התפתחותם השונים ובהעלאת האפקטיביות להשגת התוצאות.

עקרונות מרכזיים בתהליכי פיתוח מקצועי איכותי כוללים רכיבים של:
• מיקוד בלומד, בהוראה ובהשבחת איכותה.
•שיתוף הלומדים בתוכניות ובתכנים של תהליכי הפיתוח המקצועי.
•מיקוד בבית הספר כמרחב המאפשר ומקדם התנסות, יישום ורפלקציה.
• שילוב של תיאוריה ופרקטיקה – דיאלוג פרקטי המבוסס על ידע אקדמי עדכני.
• שילוב מיומנויות המאה 21 – למידה עצמאית, למידה שיתופית, עבודת צוות, אוריינות מחשב ומידע, חשיבה ופתרון בעיות, יזמות וחשיבה יצירתית, מיומנויות תקשורת.


אנו באגף רואים עצמנו כאחראיים בהובלה, בפיתוח  ובאפשור קיומם של תהליכי פיתוח מקצועי איכותי. תפקידנו ללמוד את צורכי השדה מחד ואת חידושי המחקר מאידך, לדעת לחבר ביניהם ולאפשר את הטמעתם במערכת החינוך תוך מתן מענה הולם לבתי הספר ולעובדי הוראה. אנו מקיימים פורומים ללמידה משותפת לאורך השנה עם קבוצות השותפים השונות, ופועלים על מנת  להתאים את הנהלים והכללים בהתאמה לצרכים המשתנים במטרה לקדם תהליכי למידה-הוראה משמעותיים הנדרשים היום.

 

אנו פועלים עם הפיקוח על הפיתוח המקצועי במחוזות ועם 59 מרכזי הפסג"ה, הפזורים ברחבי הארץ, ובשיתוף כל בעלי העניין בתוך המשרד ומחוצה לו בכדי לקדם יחד באופן מקצועי את מטרות המערכת.


בהצלחה לכולנו,

ד"ר מירי גוטליב

מנהלת אגף א' לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/01/2017  

עדכוני rss