education - חינוך פיתוח מקצועי לעו''ה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה התמחות וכניסה להוראה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   
 
 
 
 
 
 
 
 
דבר מנהל האגף - "עוז לתמורה"
 

למחנכים שלום,

 

רפורמת "עוז לתמורה" מכירה בחשיבותו של הפיתוח המקצועי לעובדי ההוראה כחלק מחיזוק מעמד מקצוע ההוראה. הפיתוח המקצועי הינו פיתוח תרבות של למידה מתמשכת תוך תפקידית לאורך הקריירה המקצועית, כתרומה לשיפור איכות ההוראה ולקידום הישגי התלמידים בתחומים השונים (לימודי, חברתי וערכי) ולמצוינות. תהליך זה מתקיים באופן  מובנה ושיטתי של למידה יישומית המפתחת אחריותיות (accountability) ומחויבות לתפקיד.

 

הפיתוח המקצועי ברפורמת "עוז לתמורה" מדגיש את הנושאים הבאים:

 

(א) למידה מתמשכת לאורך הקריירה ודגש על התמחות במקצועות ההוראה,

 

(ב) פיתוח מקצועי בית ספרי ליצירת תרבות של ארגון לומד

 

(ג) הכשרה טרום תפקידית ובמהלך התפקיד של בעלי תפקידים,

 

(ד) שיפור איכות תהליכי ההוראה למידה הערכה.

 

האגף לפיתוח מקצועי כמי שאמון על ההובלה של תהליכי הפיתוח המקצועי ברפורמת "עוז לתמורה" חידד ביחד עם שותפי התפקיד מהמינהל הפדגוגי, האגף לחינוך על יסודי, המזכירות הפדגוגית וארגון המורים את העקרונות לפיתוח המקצועי בחינוך העל יסודי, להלן העקרונות העיקריים בתחום הפדגוגי:

 

  • הפיתוח המקצועי יתבסס על תכניות לפיתוח מקצועי  שיגובשו  ע"י היחידות המקצועיות במשרד החינוך. קורסים אלו יהוו את מתווה הפיתוח המקצועי.
  • בכל קורס עם ציון תינתן מטלת בצוע יישומית, שפירושה תיעוד רפלקטיבי-יישומי של תהליך הלמידה וההוראה והרלוונטי למעשה החינוכי.
  • מנהל בית הספר מהווה מנהיג חינוכי, המופקד על הפיתוח המקצועי של כל מורה כפרט, וכחבר בקהילת העמיתים של בית הספר. המנהל יתכנן ויאשר בדיאלוג חינוכי עם כל מורה את  מסלול  ההתפתחות המקצועית  שלו.
  • תכנית הפיתוח המקצועי תכלול את התחומים הבאים: תחום הדעת, תחום דידקטי-חינוכי, תחום ניהולי-ארגוני והעצמה אישית.
  • הפיתוח המקצועי יתבצע באמצעות המוסדות האקדמיים המוכרים ע"י המל"ג (מכללות אקדמיות לחינוך ובתי הספר לחינוך באוניברסיטאות), מרכזי פסג"ה, מוסדות הפיתוח המקצועי של ארגוני המורים ובבית הספר.
  • ככלל עובד הוראה יוכל לזכות בגמול פיתוח מקצועי  אחד לשנה,לאחר שילמד בקורס/ים שהיקפם עד 112 שעות, יבצע את משימות הקורס ויהיה נוכח באופן סדיר בקורס. יחידת התכנית לפיתוח מקצועי  המינימלית הינה בת 28 שעות לפחות. שעות שנלמדו מעבר לכפולות של 112, יוכרו בסך התחשיב לגמול הבא, בכפוף לעמידה בדרישות.


על פי הסכם "עוז לתמורה" נקבע כי  על כל עובד הוראה המבקש להתמנות לתפקיד, לעבור קורס הכשרה ולמידה טרם הכניסה לתפקיד וכן למידה במהלך ביצוע התפקיד בפועל בבסיס הרפורמה ההבנה כי בניית שדרה ניהולית בחינוך העל-  יסודי, מייצרת אופק קידום ומסלולי קריירה, והכשרה רלוונטית לכל אחד מבעלי התפקידים  בהתאמה להגדרת התפקיד לכישורים הנדרשים לתפקיד, ולניסיונם של הלומדים בתפקידים קודמים ובתפקיד הנתון. הפיתוח המקצועי יתמקד בהבניה של זהות מקצועית וכן בעיצוב דרכים לתפקוד מיטבי כמנהיגים וכמובילים פדגוגיים. תהליכי הפיתוח המקצועי יסייעו בבניית תחושה של מסוגלות עצמית והעצמה, על מנת לעצב את התפיסות והציפיות של בעלי תפקידים  ביחס להגדרת התפקיד כדי למלא את הביצועים ואת התפקודים הנגזרים מדרישות התפקיד.

 

מכאן, מטרות ההכשרה והפיתוח המקצועי של בעלי תפקידים הם:

 

א. פיתוח תפיסת התפקיד והזהות המקצועית, כשותפים מרכזיים במנהיגות הפדגוגית הבית-ספרית

ב. פיתוח ראייה מערכתית ומותאמת להבניית תפקיד בסביבה דינמית המאופיינת בתנאים של אי וודאות

 

ג. שכלול של יכולות אישיות ובין-אישיות ושל מיומנויות ניהוליות ופדגוגיות תוך הרחבת "ארגז כלים" מקצועי הבנייה של תפישה והבנה של תהליכי חינוך הוראה ולמידה לקידום הישגי התלמידים, ויישומה בתהליכים ניהוליים ופדגוגיים בבית הספר

 

ד. הבנייה של תפישה והבנה של תהליכי פיתוח הנהגת הצוות וניהולו ויישומה בעבודה ניהולית ופדגוגית בבית הספר

 

אגף א' לפתוח מקצועי של עובדי הוראה, בשיתוף יחידות המשרד הרלוונטיות, ארגון המורים  ורשתות החינוך הגדולות, בנה מתווים לנושאים השונים, בתקווה כי אילו יאפשרו לעו"ה בחינוך העל יסודי, להעשיר את עצמם ולשפר את איכות עבודתם. בכוונתנו לבחון את  הפעולות השונות במהלך השנה, לשפר ולהשתפר עם הזמן והניסיון.

 


מוטי רוזנר
מנהל אגף א' לפיתוח מקצועי  לעו"ה

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/03/2013  

עדכוני rss