education - חינוך פניות ותלונות הציבור
 
 
 
 
 
 
 
 
בחינות בגרות
נבחנים אינטרניים
 

מהו ציון בית ספרי, ואיך הוא נקבע?

האם על ביה"ס לשמור אצלו העתק של מחברת הבחינה עליה הוא מבקש לערער?

האם ניתן לקבל את מחברת הבחינה לצורך ערעור על ציון בחינת הבגרות? 

מהו מספר היחידות המירבי שתלמיד רשאי להיבחן בבחינות בגרות?

האם אישור זכאות (הניתן עד להנפקת תעודת הבגרות), מהווה זכאות אוטומטית לתעודה?

מהו מספר יחידות הלימוד הנדרשות לזכאות לתעודת בגרות?

האם על בית הספר לצרף לערעור על ציון בגרות גם את הערות התלמיד?

האם ניתן לקבוע לתלמיד ציון שנתי שלא ברמה בה למד את המקצוע?

האם ניתן לקיים בחינות בכל השפות הזרות המשניות?

האם הכנת עבודת גמר צמודה משחררת את התלמיד מבחינת הבגרות במקצוע זה ובכמה יחידות לימוד?

האם יכול התלמיד לצבור ציונים במקצועות אנגלית ומתמטיקה בבחינת הבגרות על ידי העלאת רמת הבחינה?

האם זכאי בוגר הנתיב הטכנולוגי לקבל תעודה טכנולוגית?

תלמידי אילו כיתות רשאים להיבחן במועד חורף? 

מי רשאים לגשת לבחינת הבגרות במוסיקה- רסיטל? 

מי חייב להיבחן במעבדה במסגרת בחינת הבגרות בכימיה? 

האם ניתן לגבות תשלום עבור בחינות בגרות מכל ניבחן? 

האם ניתן ליישם במסגרת ההיבחנות במרב"ג התאמות בדרכי ההיבחנות? 

האם ניתן להיבחן במרב"ג בכל סוגי השאלונים? 

האם ניתן לכלול בתעודת הבגרות ציון ב"מחויבות אישית - מעורבות בקהילה"? 

האם ניתן להיבחן בבחינות בגרות בכיתה ט'? 

מהם הקריטריונים שעל תלמיד לעמוד בהם אם ברצונו להיבחן בבגרות בכיתה ט'? 

 

 

________________________________________________________

מהו ציון בית ספרי, ואיך הוא נקבע?

הציון הבית ספרי הוא ציון שנשלח למשרד החינוך לפני בחינת הבגרות ומשקף את ידיעות התלמיד במקצוע הנלמד.

הנוסחה המומלצת לקביעת הציון הבית ספרי:

 • למקצוע שנלמד במשך שנה אחת:

  70% ממוצע שתי המחציות
  30% ציון בחינת המתכונת

 • למקצוע שנלמד במשך שנה אחת וללא בחינת מתכונת:

  40% ציון מחצית א'
  60% ציון מחצית ב'

 • למקצוע שנלמד במשך שנתיים:

  20% ציון שנתי של השנה הראשונה
  50% ציון שנתי של השנה השנייה
  30% ציון בחינת המתכונת

 • למקצוע שנלמד במשך שנתיים וללא בחינת מתכונת:

  20% ציון שנתי של השנה הראשונה
  80% ציון שנתי של השנה השנייה


תלמיד הנעדר מהלימודים מעל 30% במקצוע, לא יהיה זכאי לציון בית ספרי, אלא אם המועצה הפדגוגית תאשר את ציוניו.

[חוזר מנכ"ל סב/5(א)]
 
________________________________________________________

מהו מספר היחידות המירבי שתלמיד רשאי להיבחן בבחינות בגרות?

 אין הגבלה על מספר יחידות הלימוד שניתן להיבחן בבחינות בגרות.
 
[חוזר מנכ"ל נא/6 סעיף 288]
 
________________________________________________________

 

האם ניתן לקבל את מחברת הבחינה לצורך ערעור על ציון בחינת הבגרות?

 

תלמיד רשאי לעיין במחברת הבחינה בנוכחות מורה המקצוע בבית הספר.

 

[חוזר מנכ"ל תשנ"א/4 סעיף 183]

 

חזור

________________________________________________________

האם על ביה"ס לשמור אצלו העתק של מחברת הבחינה עליה הוא מבקש לערער?

 

כן. עליו לצלם את מחברת הבחינה במלואה ולשמור את ההעתק אצלו. תצלום המחברת יבטיח כי אם מסיבה כלשהי היא לא הגיעה לאגף הבחינות, יהיה אפשר להשתמש בתצלום הנמצא בביה"ס.

 

[חוזר מנכ"ל סג/8(א)]

 

חזור

________________________________________________________

האם אישור זכאות (הניתן עד להנפקת תעודת הבגרות), מהווה זכאות אוטומטית לתעודה?

 

לא. רק במידה והנבחן זכאי גם מבחינת ציוניו הפנימיים (הנכללים במסגרת זו בתעודה)

[חוזר מנכ"ל נד/1)]

 

חזור

________________________________________________________

מהו מספר יחידות הלימוד הנדרשות לזכאות לתעודת בגרות?

סך הכל 27 יחידות לפחות ו-2 יחידות לימוד נוספות בחינוך גופני.

מתוך 27 יחידות הלימוד, 20 יחידות תהיינה בבחינות חיצוניות רשמיות והשאר בציונים פנימיים.

 

[חוזר מנכ"ל נד/1]

 

חזור

________________________________________________________

האם על ביה"ס לצרף לערעור על ציון בגרות גם את הערות התלמיד?

 

כן. על ביה"ס לצרף לערעור גם את מכתב התלמיד המבקש לערער על ציונו.

 

 

[חוזר מנכ"ל סג/8(א)]

 

חזור

________________________________________________________ 

האם ניתן לקבוע לתלמיד ציון שנתי שלא ברמה בה למד את המקצוע?

לא. ביה"ס יקבע לתלמיד ציון שנתי במקצוע מסוים, רק אם רמת הבחינה שבה הוא נבחן שווה לרמה שבה למד את המקצוע.

[חוזר מנכ"ל מט/5 סעיף 200]

 

חזור

________________________________________________________ 

  

האם ניתן לקיים בחינות בכל השפות הזרות המשניות?

 

לא. החל מקיץ תשס"ו לא תתקיימנה יותר בחינות בגרות בשפות הזרות המשניות האלה: רומנית, פורטוגזית, הונגרית, פרסית, בולגרית, איטלקית, תורכית, פולנית וגרוזינית.

בחינות הבגרות בשפות המשניות- צרפתית, גרמנית, ספרדית, רוסית ואמהרית, תימשכנה להתקיים.

 

[חוזר מנכ"ל סה/9(א)]

 

חזור 

 ________________________________________________________

האם הכנת עבודת גמר צמודה משחררת את התלמיד מבחינת הבגרות במקצוע זה ובכמה יחידות לימוד?

 

עבודת גמר צמודה באחד ממקצועות הלימוד באה במקום בחינת בגרות במקצוע זה.

אולם היא איננה משחררת את התלמיד מלימוד המקצוע ועמידה בכל החובות המוטלות בגינו. לפיכך היא מלווה גם בציון שנתי. עבודת גמר מזכה את התלמיד ב-4 יחידות לימוד. במקצוע הנלמד בהיקף של 5 יח"ל מזכה את כותב העבודה ב-5 יח"ל.

 

                                                                                       [חוזר מנכ"ל נד/1]

 

חזור

 ________________________________________________________

 

האם יכול התלמיד לצבור ציונים במקצועות אנגלית ומתמטיקה בבחינת הבגרות על-ידי העלאת רמת הבחינה?

כן. מודל הצבירה במקצועות אנגלית ומתמטיקה מאפשר צבירה של ציונים בבחינת הבגרות ברמה מסוימת, במטרה להשיג רמה גבוהה מהרמה הקודמת.

להלן מבנה דגם הצבירה של בחינות הבגרות באנגלית (בכתב) ובמתמטיקה:

1.      הבחינה ברמת יח"ל אחת תורכב משאלון א' בלבד.

2.      הבחינה ברמה 3 יח"ל תורכב מהשאלונים א', ב', ו-ג'. ערכו של כל אחד מהשאלונים המרכיבים את בחינת הבגרות של 3 יח"ל יהיו 33 ושליש.

3.       הבחינה ברמת 4 יח"ל, תורכב מהשאלונים ג', ד', ו-ה'. ערכו של כל אחד מהשאלונים המרכיבים את בחינת הבגרות של 4 יח"ל יהיה 33 ושליש.

4.      הבחינה ברמת 5 יח"ל תורכב מהשאלונים ה' ו-ו'. ערכם של השאלונים המרכיבים את בחינת הבגרות של השאלונים המרכיבים את בחינת הבגרות של 5 יח"ל יהיה 33 ושליש לשאלון ה' ו- 66 ושני שליש לשאלון ו'.

 

 

                                                                                         [חוזר מנכ"ל סג/1(א)]

 

חזור

 ________________________________________________________

האם זכאי בוגר הנתיב הטכנולוגי לקבל תעודה טכנולוגית?

 

כן. אם השיג ציונים חיוביים במקצועות הטכנולוגיים- אלו הכלולים במסגרת רשימת מקצועות הבחירה ואלו שהם מקצועות ההתמחות של המגמות.

התעודה הטכנולוגית תוענק לבוגרי הנתיב הטכנולוגי, שעמד בדרישות ללא תלותו בזכאות לתעודת בגרות או גמר.

 

 [חוזר מנכ"ל נג/8]

 

חזור

 ________________________________________________________

 

תלמידי אילו כיתות רשאים להיבחן במועד חורף?

 

 

במועד חורף רשאים להיבחן תלמידים הלומדים בכיתות י"א - י"ב, הנבחנים לראשונה במקצוע, או המעוניינים לשפר את ציוניהם.

 

[חוזר אגף הבחינות לבתיה"ס, מיום 25.9.05, מספר 05425647]

 

חזור

 ________________________________________________________

 

מי רשאים לגשת לבחינת הבגרות במוסיקה – רסיטל?

 

 

רשאים לגשת רק תלמידים הלומדים במסגרת קונסרבטוריון הנמצא בפיקוח משרד החינוך, או תלמידים הלומדים במגמת המוזיקה בחטיבה העליונה.

 

[חוזר מנכ"ל סו/1 (הודעות)]

 

חזור

 ________________________________________________________

 

מי חייב להיבחן במעבדה במסגרת בחינת הבגרות בכימיה?

 

כל התלמידים הבוחרים בכימיה כמקצוע מוגבר בן 5 יח"ל חייבים ב- 1/2 -1

יחידת מעבדה כחלק מהמקצוע.

 

[חוזר מנכ"ל סו/1 (הודעות)]

 

חזור

 ________________________________________________________

 

 

האם ניתן לגבות תשלום עבור בחינות הבגרות מכל ניבחן?

 

לא, אין לגבות תשלום עבור בחינות הבגרות מתלמידי בתי-הספר (אינטרניים בלבד, לא כולל בוגרים). כמו כן אין לגבות דמי בחינה מנבחנים אקסטרניים בגילאי לימוד חובה (16-18) –  (לא כולל פתיחת תיק וכו').

 

[חוזר אגף הבחינות לבתיה"ס ולרשויות, מיום 21.2.06, מספר 05426841]

 

חזור

 

________________________________________________________

 

האם ניתן ליישם במסגרת ההיבחנות במרב"ג התאמות בדרכי ההיבחנות?

 

לא ניתן ליישם במסגרת זו כל התאמה בדרכי ההיבחנות לניבחנים בעלי לקויות למידה. ניתן להיבחן אך ורק במתכונת הרגילה של הבחינה.

 

[חוזר אגף הבחינות לבתיה"ס, מיום 27.4.08 כ"ב ניסן תשס"ח]

 

חזור

 

________________________________________________________

 

 

האם ניתן להיבחן במרב"ג בכל סוגי השאלונים?

 

במרב"ג ניתן להיבחן אך ורק בשאלונים חיצוניים בכתב, המופיעים בלוח המועדים. לא ניתן להיבחן בבחינות מעבדה, בבחינות בעל-פה, בבחינות הדורשות שימוש במחשבים וכד'.

 

[חוזר אגף הבחינות לבתיה"ס, מיום 27.4.08 כ"ב ניסן תשס"ח]

 

חזור

________________________________________________________

 

האם ניתן לכלול בתעודת הבגרות ציון ב"מחויבות אישית - מעורבות בקהילה"?

 

לא. מורה שלא לימד לפחות כיתה אחת במסגרת כיתתית והגיש תלמידים לבחינות בגרות במסגרת בית ספר אינטרני במשך שנתיים רצופות לא יוכל לשמש כמעריך. 

 

[חוזר מנכ"ל תשס"ג/1(א)]

 

חזור

________________________________________________________

 

 

האם ניתן להיבחן בבחינות בגרות בכיתה ט'?

 

משרד החינוך מציע תוכנית לתלמידים מצטיינים ומחוננים המעוניינים בכך, להיבחן מכיתה ט' בבחינות בגרות.

[חוזר מנכ"ל תשס"ז/3(א)]

 

חזור

________________________________________________________

 

 

מהם הקריטריונים שעל תלמיד לעמוד בהם אם ברצונו להיבחן בבגרות בכיתה ט'?

 

תלמיד זכאי להיבחן בבחינות בגרות במסלול נבחן צעיר אם עמד בקריטריונים האלה:

1.      הוא הוכר כתלמיד מחונן או מצטיין על ידי הגוף המוסמך במשרד החינוך (האגף למחוננים ומצטיינים) ועומד בקריטריונים שנקבעו, והוא מומלץ ומאושר על ידי מנהל המוסד החינוכי בו הוא לומד בשנתיים האחרונות.

2.      אם הוא לא הוכר בעבר על ידי הגוף המוסמך עליו לעבור מבחן התאמה (מקביל למבחן פסיכומטרי) הבודק יכולת לימודית כללית בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי גוף מקצועי שהוסמך על ידי משרד החינוך, בתנאי שהוא לומד בכיתה ט'.

 

[חוזר מנכ"ל תשס"ז/3(א)]

 

חזור

________________________________________________________

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/04/2011    

עדכוני rss