education - חינוך פניות ותלונות הציבור
 
 
 
 
 
 
 
 
חינוך מיוחד
סייעות, הזנה ושירותים מיוחדים
 

מהו הליך אישור סייעת אישית לתלמיד משולב?
מהן משך תוקף ההחלטה לגבי הקצאת סייעת אישית?

 

 

________________________________________________________

 

מהו הליך אישור סייעת אישית לתלמיד משולב?

ההחלטה לגבי הקצאת סייעת לתלמיד משולב תתקבל לאחר פניה של הרשות המקומית למתי"א, ואישור המפקח אשר יעביר את הבקשה לוועדת הסייעות המחוזית. הוועדה תחליט על היקף השעות שתוקצינה לתלמיד בהתחשב גם במכסה התקציבית שנקבעה למחוז.

 

חוזר מנכ"ל עא/10א

________________________________________________________

מהן משך תוקף ההחלטה לגבי הקצאת סייעת אישית?

האישור להעסקת סייעת יינתן לכל היותר לשנת לימודים אחת בלבד.

 

חוזר מנכ"ל עא/10א

________________________________________________________

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/06/2013    

עדכוני rss