education - חינוך פניות ותלונות הציבור
 
 
 
 
 
 
 
 
חינוך מיוחד
שילוב
 

מהי המשנה החינוכית של שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך?

מהם מטרות תכנית השילוב?

כיצד יפעל המוסד החינוכי המעוניין להגשים את המטרות של תכנית השילוב?

מהי הגדרת התלמיד המשולב?

על איזה אוכלוסיית יעד תחול תכנית השילוב?

מהי הסמכות של ועדת השילוב המוסדית ?

מי הם הגורמים הרשאים להפנות לועדת השילוב על פי החוק?

בעניינם של איזה תלמידים בעלי צרכים מיוחדים תדון ועדת השילוב?

באילו מקרים יופנה תלמיד לועדת שילוב מוסדית?

על איזה רקע יופנה תלמיד עולה חדש לועדת שילוב?

האם ועדת השילוב רשאית לדון בעניינם של ילדים שאינם בגיל חינוך חובה?

באילו מקרים רשאית ועדת השילוב לקבוע מועד לדיון המשך?

 כיצד יפעל הורה לתלמיד הלומד במסגרת חינוך מיוחד המבקש לשלבו במסגרת חינוכית רגילה בניגוד לחוות הדעת הבין מקצועית במסגרת החינוכית?

מהו הרכב ועדת השילוב בבית הספר?

מהו הרכב ועדת השילוב בגני הילדים?

מהו מקום התכנסותן של ועדות השילוב?

מהו המועד האחרון להגשת הבקשות לדיון בועדות השילוב?

מהו טווח זמני הדיונים בועדות השילוב המוסדיות של כל שנה?

מהו מועד היישום של החלטת ועדת השילוב?

מהו לוח זמני ועדות השילוב בנוגע לתלמידים במעברים בין שכבות הגיל?

האם ההורים רשאים לעיין במסמכים המשמשים את ועדת השילוב?

כיצד תנהג ועדת השילוב בנוגע למסמך אשר לדעת מי שכתב אותו יש מניעה לחשוף את המסמך לפני ההורים בשל חשש ממשי שהדבר יפגע בילד או באדם אחר?

היכן ישמרו המסמכים המשמשים את ועדת השילוב?

על מי מוטלת האחריות לארגון עבודת ועדת השילוב?

כיצד ומתי תישלח להורים ההזמנה להופיע בדיון בוועדה השילוב?

האם יכולים ההורים לבקש לדחות את הדיון בועדת השילוב?

איזו תמיכה מקבל תלמיד משולב?

מהם המסמכים הנדרשים לועדת השילוב?

מהן הזכויות לסייעת במסגרת תכנית השילוב?

 

 

________________________________________________________

 

מהי המשנה החינוכית של שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך?

 

חלק ניכר מהתלמידים בעלי הצרכים המיוחדים יכולים להשתלב במסגרת הכיתה הרגילה ולהפיק תועלת רבה מכך, הן מבחינה לימודית והן מבחינה חברתית. הימצאותם של תלמידים בעלי מגוון צרכים מיוחדים בכיתה מזמנת אתגר חינוכי-חברתי הן לצוותי החינוך והן לתלמידים. מנקודת מוצא זו מורה חוק החינוך המיוחד להעניק זכות קדימה להשמתו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים במסגרת החינוך הרגיל על פני השמתו במסגרת החינוך המיוחד. בכך יש משום "הכרה ביכולתם של כל התלמידים ללמוד, וזכותם ללימודים, מתוך הכרה וקבלה של שונות בין בני אדם כמרכיב בסיסי וטבעי" (מתוך דוח ועדת מרגלית לבחינת יישום חוק החינוך המיוחד, תמוז התש"ס - יולי 2000).

 

 

חוזר מנכ"ל ס"ח 3(ד)

 

________________________________________________________

 

מהן מטרות תכנית השילוב?

 1. לקיים אורח חיים סובלני בכל מערכת החינוך ולחנך לקבלת השונה על בסיס העיקרון של ההדדיות.
 2. לעודד ראייה מערכתית יישובית (או אזורית) של דרכי הטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים.
 3. לטפח את שיתוף הפעולה בין מערכת החינוך הרגיל לבין מערכת החינוך המיוחד לקידום תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.
 4. להעניק תמיכה חינוכית-טיפולית לתלמיד הזכאי להיכלל בה, בנוסף לתמיכה הניתנת לו על-ידי הצוות החינוכי הרגיל של בית-הספר או של גן הילדים.
 5. לאפשר למוסד החינוכי גמישות מרבית בבניית המענה לצרכים המשתנים של אוכלוסיית התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים.

 

חוזר מנכ"ל ס"ח 3(ד)

________________________________________________________

 

כיצד יפעל המוסד החינוכי המעוניין להגשים את המטרות של תכנית השילוב?

 • שיתוף ידע בין מורי החינוך הרגיל למורי החינוך המיוחד.
 • ארגון הסביבה הלימודית, הפיזית והטכנולוגית בהתאם לצורכי התלמידים.
 • התאמות ושינויים של חומרי הלמידה, ההוראה וההיבחנות.
 • פיתוח תכניות חדשות או שימוש בתכניות קיימות המעודדות את שילובם של תלמידים אלה.
 • שיתוף ההורים (הן של התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים והן של שאר תלמידי המסגרת החינוכית) למימוש אורח חיים זה.
 • שיתוף הקהילה הרחבה (המתנ"ס, מוסדות הבריאות והרווחה, המשטרה ומוסדות תרבות) במימוש אורח החיים במסגרת החינוכית.
 • יצירת תנאים לשותפויות חינוכיות וחברתיות שתאפשרנה את שילובם של תלמידים הלומדים במסגרות החינוך המיוחד הנפרדות בתוך מסגרות חינוכיות רגילות ובקהילה.

 

חוזר מנכ"ל ס"ח 3(ד)

 

________________________________________________________

 

מהי הגדרת התלמיד המשולב?

 

"תלמיד משולב" הוא ילד בעל צרכים מיוחדים הזכאי לחינוך חינם לפי סעיף 6(א) לחוק לימוד חובה, התש"ט -1949, אשר ועדת שילוב, כאמור בסעיף 20ד' לחוק החינוך המיוחד, החליטה על זכאותו לתוספת של הוראה ולימוד ושירותים מיוחדים במוסד לחינוך רגיל. "ילד בעל צרכים מיוחדים" הוא "אדם... עם לקות משמעותית שבשלה מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת והוא נזקק לחינוך מיוחד" (מתוך חוק החינוך המיוחד). הלקות היא משמעותית ואינה קושי רפואי זמני להשתלב עקב מגבלות פיזיות.

 

 

חוזר מנכ"ל ס"ח 3(ד)

 

________________________________________________________

 

על איזה אוכלוסיית יעד תחול תכנית השילוב?

 

תכנית השילוב תחול על תלמידים בגיל חינוך חובה כהגדרת המונח "גיל" בסעיף 11 לחוק חינוך חובה, התש"ט-1949, בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות, וכן בגני ילדים לגילאי 4-3 ברשויות החינוך המקומיות הנכללות בצו לימוד חובה (החלה בגני ילדים), התשנ"ט-1999 והתשס"א-2001 בלבד, הן במוסדות חינוך רשמיים והן במוסדות מוכרים שאינם רשמיים בכל המגזרים.

 

 

חוזר מנכ"ל ס"ח 3(ד)

________________________________________________________

 

מהי הסמכות של ועדת השילוב המוסדית?

 

בסמכותה של ועדת השילוב המוסדית לקבוע את זכאותו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים ובעל לקות משמעותית להיכלל בתכנית השילוב במוסד החינוך הרגיל כמוגדר בסעיף 20ד לחוק החינוך המיוחד, בהתאם למסגרת התקציבית הנקבעת מדי שנה.

 

 

חוזר מנכ"ל ס"ח 3(ד)

 

________________________________________________________

 

מי הם הגורמים הרשאים להפנות לועדת השילוב על פי החוק?

 

סעיף 20-ד לחוק החינוך המיוחד קובע כי הגורמים המפנים לוועדת השילוב הם אלו:

 • הורה (בכל מקום שכתוב "הורה" הכוונה גם לאפוטרופוס החוקי).
 • ועדת ההשמה ביישוב, לאחר דיון בעניינו של התלמיד, בצירוף טופס החלטתה.
 • עובד חינוך מהסגל הפדגוגי במוסד החינוך הרגיל.
 • רשות החינוך המקומית הרלוונטית.

 

חוזר מנכ"ל ס"ח 3(ד)

 

________________________________________________________

 

בעניינם של איזה תלמידים בעלי צרכים מיוחדים תדון ועדת השילוב?

 • תלמיד בעל לקות משמעותית שיש לגביו מסמך קביל שנקבע על ידי גורמים מקצועיים בלבד.
 • תלמיד שהוחלט בוועדת השמה או ערר שהוא ילמד במסגרת חינוכית רגילה, בליווי הוראות בדבר שילובו.
 • תלמיד שהועבר ממסגרת החינוך המיוחד למסגרת חינוך רגילה על פי חוות הדעת המקצועית של צוות בית הספר ובהסכמת הוריו.

 

חוזר מנכ"ל ס"ח 3(ד)

 

________________________________________________________

 

באילו מקרים יופנה תלמיד לועדת שילוב מוסדית?

 

הפניית תלמיד לוועדת שילוב מוסדית תיעשה לאחר שהמוסד החינוכי ימצה את אפשרויות ההתערבות החינוכית, ובכלל זה היוועצות עם גורמים מקצועיים נוספים הקשורים למסגרת - היועץ, הפסיכולוג, מדריכים מקצועיים - והתערבות באמצעות תכניות חינוכיות אחרות הקיימות טרם ההפניה לוועדת שילוב.

 

 

חוזר מנכ"ל ס"ח 3(ד)

 

________________________________________________________

 

על איזה רקע יופנה תלמיד עולה חדש לועדת שילוב?

 

יש להקפיד שהפניית תלמיד עולה חדש לוועדת שילוב תהיה על רקע לקות משמעותית, המגובה באבחנה על ידי גורם קביל, ולא על רקע של קשיי קליטה ושפה בלבד.

 

 

חוזר מנכ"ל ס"ח 3(ד)

 

________________________________________________________

 

האם ועדת השילוב רשאית לדון בעניינם של ילדים שאינם בגיל חינוך חובה?

 

תלמידים בני 4-3 שאינם גרים ביישובי הצו (כלומר, שחוק חינוך חובה לא חל עליהם), במשפחות שיש בהן שני תלמידים או יותר בעלי לקויות שאינן שכיחות באוכלוסייה - אוטיסטים, משותקי מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות, עיוורים ולקויי ראייה, חירשים ולקויי שמיעה, בעלי הפרעות נפשיות, בעלי פיגור (למעט פיגור קל) - אשר אינן נכללות ביישום באותה שנה, יוכלו לפנות באמצעות האגף לחינוך מיוחד לוועדת חריגים במינהל הפדגוגי. הוועדה תשקול כל מקרה לגופו ותחליט אם להפנות את העניין לדיון בוועדת השילוב המוסדית.

 

 

חוזר מנכ"ל ס"ח 3(ד)

 

________________________________________________________

 

באילו מקרים רשאית ועדת השילוב לקבוע מועד לדיון המשך?

 

תלמיד שיש לגביו חשד סביר לקיום לקות משמעותית ואין בנמצא מסמכים קבילים והוא נמצא בהליכי אבחון/הערכה - ועדת השילוב רשאית לקבוע מועד לדיון המשך לגביו ולהפנותו להמשך בירור אבחוני, עד קבלת מסמכים קבילים בפרק זמן סביר ולא יותר מתום שנת הלימודים שבה התקיים הדיון.

 

 

חוזר מנכ"ל ס"ח 3(ד)

 

________________________________________________________

 

כיצד יפעל הורה לתלמיד הלומד במסגרת חינוך מיוחד המבקש לשלבו במסגרת חינוכית רגילה בניגוד לחוות הדעת הבין מקצועית במסגרת החינוכית?

 

הורה לתלמיד הלומד במסגרת חינוך מיוחד המבקש לשלבו במסגרת חינוכית רגילה בניגוד לחוות הדעת של הצוות הבין-מקצועי במסגרת החינוכית יוכל לפנות לוועדת השמה ברשות המקומית לכל המאוחר עד 15 באפריל בכל שנה, בבקשה לדון בעניינו של ילדו.

 

 

חוזר מנכ"ל ס"ח 3(ד)

 

________________________________________________________

 

מהו הרכב ועדת השילוב בבית הספר?

 1. מנהל בית-הספר הרגיל - יו"ר.
 2. מחנך הכיתה של התלמיד.
 3. עובד הוראה מתחום החינוך המיוחד, כגון מנהל המתי"א או נציגו, בתיאום עם המפקח על החינוך המיוחד.
 4. פסיכולוג המוסד החינוכי מטעם השירות הפסיכולוגי-חינוכי ביישוב או יועץ חינוכי (בבית ספר שיש בו פסיכולוג ויועץ יהיה הפסיכולוג חבר; בבית ספר שאין בו פסיכולוג אך יש בו יועץ יהיה היועץ חבר; בבית ספר שאין בו פסיכולוג ואין בו יועץ יפנה מנהל בית-הספר למנהל השירות הפסיכולוגי ברשות או ליועץ בכיר במחוז כדי שישלחו נציג מטעמם).
 5. בעל מקצוע נוסף שיקבע המנהל, אם יידרש, לפי העניין (מומלץ להזמין מומחה בתחום הלקות או מומחה שאבחן את הילד או בעל מקצוע נוסף העובד עם הילד כגון עובד פרא-רפואי וכד', אם הדבר אפשרי, מעשי ואינו כרוך בעלויות נוספות).

 

חוזר מנכ"ל ס"ח 3(ד)

 

________________________________________________________

 

?מהו הרכב ועדת השילוב בגני הילדים

 

 1. המפקח הכולל על גני-הילדים ביישוב או נציגו - יו"ר (על פי מינוי של מנהל המחוז).
 2. גננת האם של התלמיד (מנהלת הגן).
 3. עובד הוראה מתחום החינוך המיוחד, כגון מנהל המתי"א או נציגו או גננת השילוב, בתיאום עם המפקח על החינוך המיוחד.
 4. פסיכולוג מטעם השירות הפסיכולוגי-חינוכי ביישוב הפועל במערכת גני ילדים או יועץ חינוכי לגני ילדים (בגן ילדים שיש בו פסיכולוג ויועץ יהיה הפסיכולוג חבר; בגן ילדים שאין בו פסיכולוג אך יש יועץ יהיה היועץ חבר; בגן ילדים שאין בו פסיכולוג ואין בו יועץ תפנה מנהלת הגן למנהל השירות הפסיכולוגי ברשות או ליועץ בכיר במחוז כדי שישלחו נציג מטעמם).
 5. בעל מקצוע נוסף שיקבע יו"ר הוועדה, אם יידרש, לפי העניין (מומלץ להזמין את נציג הרשות המקומית מהיחידה לגני ילדים, מומחה בתחום הלקות, מומחה שאבחן את הילד, עובד פרא-רפואי העובד עם הילד וכד', אם הדבר מעשי ואינו כרוך בעלות תקציבית נוספת).

 

חוזר מנכ"ל ס"ח 3(ד)

 

________________________________________________________

 

מהו מקום התכנסותן של ועדות השילוב?

 

ועדות השילוב תתקיימנה בתוך המוסד החינוכי: בבתי הספר - בבית הספר שבו התלמיד לומד; בגני הילדים - במתי"א, במרכז הפסגה או באשכול הגנים, בתנאי שיש למוסד סמל מוסד.

ביישובים גדולים אפשר למנות לגני ילדים יותר מוועדת שילוב מוסדית אחת.

 

 

חוזר מנכ"ל ס"ח 3(ד)

 

________________________________________________________

  

מהו המועד האחרון להגשת הבקשות לדיון בועדות השילוב?

 

הבקשות לדיון בוועדות השילוב תוגשנה לא יאוחר מסוף חודש אפריל בכל שנה.

 

 

חוזר מנכ"ל ס"ח 3(ד)

 

________________________________________________________

 

מהו טווח זמני הדיונים בועדות השילוב המוסדיות של כל שנה?

 

הדיונים בוועדות השילוב המוסדיות בעניינו של תלמיד לקראת שנת הלימודים העוקבת יתחילו בכל שנת לימודים בחודש מרס ויסתיימו לכל המאוחר ב-15 במאי.

 

 

חוזר מנכ"ל ס"ח 3(ד)

 

________________________________________________________

 

מהו מועד היישום של החלטת ועדת השילוב?

 

ההחלטה תיושם בשנת הלימודים העוקבת.

 

 

חוזר מנכ"ל ס"ח 3(ד)

 

________________________________________________________

 

מהו לוח זמני ועדות השילוב בנוגע לתלמידים במעברים בין שכבות הגיל?

 

לגבי תלמידים העוברים מגן החובה לכיתה א' ומכיתה ו' לכיתה ז' ומחטיבת הביניים לחטיבה העליונה ולגבי תלמידים חדשים במערכת החינוך יש לקיים דיון מחודש במסגרת ועדת שילוב לצורך בחינה מחודשת של זכאותם. מומלץ לקיים את הדיון מוקדם ככל האפשר, בהסכמת ההורים, כדי לשמור על רצף התמיכה לפני פתיחת השנה. בכל מקרה דיונים אלה יתקיימו לא יאוחר מסוף חודש אוקטובר.

 

 

חוזר מנכ"ל ס"ח 3(ד)

 

________________________________________________________

 

האם ההורים רשאים לעיין במסמכים המשמשים את ועדת השילוב?

 

ככלל, ההורים רשאים לקבל לפני הדיון, עותק של כל מסמך המובא לפני ועדת השילוב, לרבות חוות הדעת הפסיכולוגית והחינוכית ולמעט מקרים חריגים שבהם נקבע, מטעמים מיוחדים שיירשמו בנפרד, כי מסמכים מסוימים יהיו חסויים בפני ההורים בשל חשש ממשי לפגיעה בילד או באדם אחר.

לאחר ההערכה הפסיכולוגית ימסור הפסיכולוג החינוכי להורים את עותק הסיכום של חוות הדעת שלו שיימסר ליו"ר ועדת השילוב.

מנהל בית הספר/הגננת ימסרו להורים העתק של שאלון ההפניה החתום אשר יישלח לוועדת השילוב לפני הדיון בוועדה.

בכל מקרה שבו הובא לפני הוועדה מסמך שהוכן על-ידי גורם חיצוני למערכת החינוך יביא יו"ר הוועדה לידיעת כותב המסמך את האפשרות שהמסמך יימסר לעיונם של ההורים, אם הם יבקשו זאת. כותב המסמך יתבקש לחוות את דעתו אם יש מניעה לחשוף את המסמך לפני ההורים בשל חשש ממשי שהדבר יפגע בילד או באדם אחר.
אם כותב המסמך יטען שאכן יש מניעה כזאת, תתכנס ועדת השילוב לצורך דיון בחיסיון המסמך ותביא לידיעת ההורים את דבר קיומו של מסמך החסוי בפניהם ואת הנימוקים לחיסיון.

 

 

חוזר מנכ"ל ס"ח3(ד)

 

________________________________________________________

 

כיצד תנהג ועדת השילוב בנוגע למסמך אשר לדעת מי שכתב אותו יש מניעה לחשוף את המסמך לפני ההורים בשל חשש ממשי שהדבר יפגע בילד או באדם אחר?

 

ועדת השילוב תתכנס לצורך דיון בחיסיון המסמך ותביא לידיעת ההורים את דבר קיומו של המסמך החסוי בפניהם ואת הנימוקים לחיסיון.

 

 

חוזר מנכ"ל ס"ח 3(ד)

 

________________________________________________________

 

היכן ישמרו המסמכים המשמשים את ועדת השילוב?

 

כל המסמכים שהובאו לפני ועדת השילוב והמשמשים אותה יישמרו במוסד החינוכי, בתיקו האישי של התלמיד, ועותק של כל המסמכים יועבר בידיעת ההורים לשירות הפסיכולוגי. לגבי גני הילדים ירוכזו המסמכים על ידי יו"ר ועדת השילוב ויימסרו בתום הוועדה יחד עם הפרטיכול ועם סיכום ההחלטה לשירות הפסיכולוגי ברשות שבה התלמיד לומד.

 

 

חוזר מנכ"ל ס"ח 3(ד)

 

________________________________________________________

 

על מי מוטלת האחריות לארגון עבודת ועדת השילוב?

 

האחריות לארגון עבודת הוועדה, לזימון המשתתפים בה ולניהול ישיבותיה מוטלת על יו"ר ועדת השילוב המוסדית.

 

 

חוזר מנכ"ל ס"ח 3(ד)

 

________________________________________________________

 

כיצד ומתי תישלח להורים ההזמנה להופיע בדיון בוועדה השילוב?

 

ההזמנה תישלח בדואר רשום, לפחות 10 ימים לפני מועד הדיון.

 

 

חוזר מנכ"ל ס"ח 3(ד)

 

________________________________________________________

 

 

האם יכולים ההורים לבקש לדחות את הדיון בועדת השילוב?

 

הורה המבקש לדחות את הדיון מסיבות מוצדקות יפנה ליו"ר הוועדה, והיו"ר יקבע מועד אחר לדיון.

 

 

חוזר מנכ"ל ס"ח 3(ד)

 

________________________________________________________

 

איזו תמיכה מקבל תלמיד משולב?

 

תלמיד משולב יקבל תוספת תמיכה של חינוך מיוחד במסגרת תכנית השילוב, בהלימה לצרכי התלמיד ובכפיפות למכסה התקציבית שהוקצתה למוסד החינוכי שבו התלמיד לומד.

התמיכה כוללת: הוראה מתקנת, טיפולים ביצירה ובהבעה,טיפולים פארא- רפואיים, סייעת ושירותים פסיכולוגים; כל זאת ע"פ תכנית חינוכית יחידנית שתוגדר לכל תלמיד ואשר מטרתה לאפשר לו להמשיך ללמוד במסגרת החינוך הרגיל ולהשתלב בה.

 

 

חוזר מנכ"ל ס"ח 3(ד)

 

________________________________________________________

 

 

מהם המסמכים הנדרשים לועדת השילוב?1. חוות דעת חינוכית: שאלון הממולא בידי גננת האם או המחנכות.
2. אבחון או הערכה פסיכולוגית.
3. כל ממצא אבחוני נוסף שיש להורים.
4. עבור תלמידים לקויי ראייה או עיוורים, יש לצרף שאלון חו"ד רפואי.

 

 

חוזר מנכ"ל ס"ח 3(ד)

 

________________________________________________________

 

מהן הזכויות לסייעת במסגרת תכנית השילוב?

 

סיוע של סייעת הוא חלק ממערך התמיכה הכולל והוא יינתן אך ורק אם יימצא כי רמת התפקוד של התלמיד מחייבת זאת.

ההחלטה על מתן הסיוע תתקבל בוועדת השילוב וצריכה להיות מנומקת, בדגש על תפקוד התלמיד ועל האופן שבו יתרום סיוע זה לקידומו.

 

חוזר מנכ"ל ס"ח 3(ד)

 

________________________________________________________

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/03/2011    

עדכוני rss