education - חינוך פניות ותלונות הציבור
 
 
 
 
 
 
 
 
חינוך מיוחד
ועדות השמה וערר
 

מהי ועדת השמה?
מה הרכב הועדה?
האם יכול תלמיד ללמוד במסגרת חינוך מיוחד ללא ועדת השמה?
מי רשאי לבקש כינוס של ועדת השמה?
מתי ניתן להפנות תלמיד לוועדת השמה?
האם ניתן לערער על החלטת ועדת השמה?
האם לוועדת ההשמה יש סמכות לקבוע את שיבוץ התלמיד?
מהו תהליך השיבוץ לאחר החלטת ועדת השמה/ערר?
מהו ההרכב של ועדת הערר?
מהן סמכויותיה  של ועדת הערר?
האם רשאית ועדת ערר לדון בעניינו של תלמיד גם אם הוריו לא יענו להזמנתם לוועדה?
האם רשאית ועדת ההשמה לדון בעניינו של תלמיד גם אם הוריו מסרבים להופיע בפני הועדה?
עד מתי יש לפנות אל ועדות ההשמה ברשויות המקומיות?
מהו התאריך האחרון לדיוני ועדות ההשמה ברשויות?
האם ישנם מקרים נוספים שאינם מחייבים דיון בוועדת השמה?
האם חלה חובה לזמן את שני הוריו של תלמיד שחיים בנפרד לוועדת ההשמה?

 

_________________________________________________________

 

מהי ועדת השמה?

ועדות ההשמה פועלות מכוח חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988. ועדת ההשמה דנה בזכאותו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים, בעל לקות משמעותית, לחינוך מיוחד ולהשמה ברצף המסגרות החינוכיות הקיים במסגרת ההולמת את צרכיו. ועדת ההשמה משמשת גם כוועדת ערר על החלטת ועדת השילוב המוסדית.

 

תשעב/3(א)

_________________________________________________________

 

מה הרכב הועדה?

לפי חוק החינוך המיוחד ימנה שר החינוך את ועדות ההשמה שהרכבן:

  1. נציג רשות החינוך המקומית, יו"ר
  2. שני מפקחים של משרד החינוך שאחד מהם הוא מפקח על החינוך המיוחד והאחר הוא מפקח כולל בחינוך הרגיל או נציגיהם (במקרה של בתי ספר מהחינוך הרגיל המפנים מספר רב של תלמידים לוועדות השמה – מעל ל-5% למוסד –  לא יוכלו המפקחים לשלוח את נציגיהם)
  3. פסיכולוג חינוכי לפי חוק הפסיכולוגים, התשל"ז–1977, מטעם הרשות המקומית
  4. רופא מומחה ברפואת ילדים מתוך רשימה שיקבע שר הבריאות
  5. עובד סוציאלי בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים
  6. נציג ההורים: הורה לילד בעל צרכים מיוחדים שיקבע השר מתוך רשימות שיגישו לו ארגוני הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך.

 

תשעב/3(א)

_________________________________________________________

 

האם יכול תלמיד ללמוד במסגרת חינוך מיוחד ללא ועדת השמה?

לא. למעט במקרה של תלמיד בעל לקות משמעותית שהוריו ביקשו את השמתו בחינוך מיוחד בהתאם לסעיף 7(א1) בחוק החינוך המיוחד ולתקנות חינוך מיוחד ("רישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד ללא ועדות השמה"), התשס"ו–2005, ולמעט תלמידים הלומדים במוסדות חינוך מיוחד בבתי חולים פסיכיאטריים המאושפזים על פי הוראת רופא.

 

תשעב/3(א)

_________________________________________________________

 

מי רשאי לבקש כינוס של ועדת השמה?

כינוס של ועדת השמה רשאי לבקש הורה התלמיד, מנהל, מחנך, פסיכולוג, יועץ, מוסד חינוך מוכר, רשות חינוך מקומית, ארגון ציבורי, ועדת שילוב מוסדית (לאחר דיון בעניינו של התלמיד בצירוף טופס החלטתה).

 

תשעב/(3א)

_________________________________________________________

 

מתי ניתן להפנות תלמיד לוועדת השמה?

הפניית תלמיד לועדת השמה תיעשה רק לאחר תהליך מתמשך בשיתוף התלמיד והוריו שבו הצוות הרב מקצועי ניסה לסייע לו להתמודד עם קשייו במגוון שיטות הוראה וטיפול. מנהל בית-הספר או הגננת יתעדו את שלבי הטיפול ואת המפגשים של הצוות הרב-מקצועי, את המפגשים עם ההורים ועם התלמיד ואת המידע שנמסר להם.

 

הפניית תלמיד הלומד במערכת החינוך הרגיל אל ועדת ההשמה תיעשה רק לאחר שהמסגרת החינוכית מיצתה את כל ההתערבויות החינוכיות והטיפוליות בתהליך השתלבותו של התלמיד בה; כלומר: הפניית התלמיד לוועדת ההשמה מחייבת קיום של ועדת שילוב מוסדית בעניינו, בניית תכנית חינוכית יחידנית ותיעוד של תהליך היישום של התכנית על המטרות והיעדים הרשומים בה.

 

כמו כן, הפניית תלמיד הלומד במסגרת חינוכית לוועדת ההשמה מחייבת אישור של המפקח על המסגרת החינוכית שהתלמיד לומד בה (יש להחתים את המפקח על טופס ההפניה).

 

תלמיד עולה חדש לא יופנה לוועדת השמה עד שנתיים מיום עלייתו, אלא אם הוריו מבקשים זאת ויש בידיהם מסמכים עדכניים וקבילים מארץ המוצא שלו,. במקרים חריגים מאוד אפשר להפנותו על ידי הגורמים הקבועים בחוק לוועדת השמה על רקע לקות מובהקת ומשמעותית המגובה באבחנה על ידי גורם קביל ולא על רקע של קשיי קליטה ושפה בלבד.

 

הורה לתלמיד הלומד במסגרת חינוך מיוחד המבקש לשלבו  במסגרת חינוכית רגילה בניגוד לחוות הדעת של הצוות הבין-מקצועי במסגרת החינוכית יוכל לפנות לוועדת השמה ברשות המקומית לכל המאוחר עד 31 במרס בכל שנה בבקשה לדון בעניינו של ילדו

 

 חוזר מנכ"ל תשעב/3(א)

_________________________________________________________

 

האם ניתן לערער על החלטת ועדת השמה?

הורה או תלמיד רשאים להגיש בקשת ערר בכתב על החלטת ועדת השילוב המוסדית. את הערר יש להגיש בכתב ליו"ר ועדת ההשמה ברשות המקומית 21 יום מיום שקיבל את החלטת ועדת השילוב מהמוסד החינוכי ולא יאוחר מב-5 ביולי בכל שנה.

 

חוזר מנכ"ל תשעב/3(א)

_________________________________________________________

 

האם לוועדת ההשמה יש סמכות לקבוע את שיבוץ התלמיד?

לא.    הרשות המקומית שבה התלמיד רשום בתעודת הזהות היא האחראית ליישום החלטתה של ועדת ההשמה. הרשות אחראית לשיבוצו של התלמיד במסגרת חינוכית הולמת, ככל האפשר קרוב למקום המגורים של התלמיד ורק אם הדבר אינו מתאפשר – מחוץ לתחום שיפוטה, על פי המסגרת שוועדת ההשמה החליטה עליה. בחירת המוסד החינוכי תתואם עם המפקח על החינוך המיוחד, בהתייעצות עם השירות הפסיכולוגי-חינוכי.

 

חוזר מנכ"ל תשעב/3(א)

_________________________________________________________

 

מהו תהליך השיבוץ לאחר החלטת ועדת השמה/ערר?

בכל רשות מקומית פועל צוות שיבוץ למסגרת החינוך המיוחד הכולל את:

 

מנהל רשות החינוך המקומית או נציגו - יו"ר

 

מפקח החינוך המיוחד על מוסדות החינוך באותה הרשות.

 

מנהל השירות הפסיכולוגי חינוכי ברשות המקומית, או נציגו אשר יוזמנו למסור מידע אודות המאפיינים והצרכים של התלמידים ולמתן ייעוץ לגבי המסגרת ההולמת את צורכיהם.

 

תפקידו של צוות זה לשבץ את התלמיד למסגרת החינוך המיוחד עפ"י החלטת ועדת ההשמה/ערר. אם לא נמצאה עבור התלמיד מסגרת הולמת יפנה הצוות את התלמיד לרשות חינוך מקומית אחרת בה קיימת מסגרת כזו.

 

חוזר מנכ"ל נ"ט/ 8(א)

_________________________________________________________

 

מהו ההרכב של ועדת הערר?

לפי סעיף 12(ב) לחוק החינוך המיוחד ימנה שר החינוך את ועדות הערר שהרכבן יהיה כדלקמן:

 

מנהל מחוז של משרד החינוך  או נציגו - יו"ר,

 

פסיכולוג חינוכי מחוזי של משרד החינוך,

 

מפקח לחינוך מיוחד או נציגו,

 

עובד סוציאלי, מתוך רשימה שיקבע שר העבודה והרווחה,

 

רופא מומחה, מתוך רשימה שיקבע שר הבריאות,

 

הורה לילד בעל צרכים מיוחדים, שיקבע השר מתוך רשימה שיגישו לו ארגוני הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך;

 

נציג של ארגון ציבורי ששר החינוך הכיר בו בצו מתוך רשימות שהגישו הארגונים הציבוריים לשר.

 

לדיון בועדת הערר יוזמנו כל חברי הועדה, ההורים והתלמיד, נציגי הרשות והמוסד החינוכי שהילד לומד בו המכירים את הילד באופן אישי.  בכל מקרה יש לזמן את הגורם שיזם את הפניה לועדת ערר.

 

הדיון בוועדת הערר יתקיים רק אם משתתפים בו שלושה חברים לפחות: יו"ר הוועדה, המפקח על החינוך המיוחד או נציגו והפסיכולוג החינוכי המחוזי.

 

חוזר מנכ"ל תשע"ב/3(א)

_________________________________________________________

 

מהן סמכויותיה  של ועדת הערר?

ועדת הערר מוסמכת לדון בערר של ההורים על החלטת ועדת ההשמה שהתקיימה ברשות המקומית ולקבל החלטה על פי אחת מהאפשרויות האלה:

  • לקבל את הערר ולשנות את החלטת ועדת ההשמה
  • להחזיר את העניין לוועדת ההשמה לדיון נוסף, עם הוראות או בלעדיהן
  • לדחות את הערר.
  • החלטת ועדת הערר היא סופית.

*חשוב להדגיש ולהבהיר כי ועדת הערר לא תדון בהחלטות שהתקבלו במעמד ועדת השמה ביושבה כוועדת ערר על ועדת השילוב המוסדית.

 

תשע"ב /3 (א)

_________________________________________________________

 

האם רשאית ועדת ערר לדון בעניינו של תלמיד גם אם הוריו לא יענו להזמנתם לוועדה?

החלטות של ועדת ערר המתקבלות בעניינו של תלמיד בלי שהוזמנו ההורים לדיון - אינן תקפות.   אך אם החליטו  ההורים שלא לא להופיע לפני הוועדה, תהיה הוועדה רשאית לדון בעניינו של התלמיד ולקבל החלטות בהיעדרם, בתנאי שהם זומנו על פי הנהלים ויש אישור מסירה.

 

אם הורה מבקש לדחות את הדיון בוועדת הערר מסיבות מוצדקות, יש להיענות לבקשתו ובמידת הצורך לדרוש ממנו מסמך המאשר זאת. יש לוודא שלא יידחו דיונים בעניינו של תלמיד יותר מפעם אחת. לאחר דחייה אחת יקוים הדיון גם ללא נוכחות ההורים. בכל מקרה ההורים יכולים לשלוח לדיון מישהו מטעמם בצירוף ייפוי כוח כתוב

 

חוזר מנכ"ל תשע"ב /3 (א)

_________________________________________________________

 

האם רשאית ועדת ההשמה לדון בעניינו של תלמיד גם אם הוריו מסרבים להופיע בפני הועדה?

כן, וזאת בתנאי שהם זומנו עפ"י הנהלים שנקבעו בהוראות. אעפ"כ, אם הורה מבקש לדחות את הדיון בוועדת הערר מסיבות מוצדקות, יש להיענות לבקשתו ובמידת הצורך לדרוש ממנו מסמך המאשר זאת. יש לוודא שלא יידחו דיונים בעניינו של תלמיד יותר מפעם אחת. לאחר דחייה אחת יקוים הדיון גם ללא נוכחות ההורים. בכל מקרה ההורים יכולים לשלוח לדיון מישהו מטעמם בצירוף ייפוי כוח כתוב

 

תשע"ב /3 (א)

_________________________________________________________

 

עד מתי יש לפנות אל ועדות ההשמה ברשויות המקומיות?

לא יאוחר מ-31 במרס מידי שנה, זאת על מנת שוועדת ההשמה תסיים את הדיונים בעניין התלמידים עד 15 במאי באותה שנת לימודים.

 

חוזר מנכ"ל תשע"ב /3 (א)

_________________________________________________________

 

מהו התאריך האחרון לדיוני ועדות ההשמה ברשויות?

ועדת ההשמה תסיים את דיוניה עד 15 במאי בכל שנה, הנחיה זו מתייחסת גם להפניית תלמידים מוועדת השילוב המוסדית לוועדת ההשמה. זאת למעט דיונים בעניינם של תלמידים בגיל הרך המופנים לדיון בוועדת השמה או דיונים בעניין תלמידים העולים לכיתה א', שיתקיימו עד 31 במאי בכל שנה.

 

חוזר מנכ"ל תשע"ב /3 (א)

_________________________________________________________

 

האם ישנם מקרים נוספים שאינם מחייבים דיון בוועדת השמה?

העברת תלמיד ממוסד של חינוך מיוחד לכיתה של החינוך הרגיל תתבצע ללא ועדת השמה. זאת אך ורק אם התקבלה הסכמתם של ההורים ושל הגורמים המקצועיים במסגרת החינוכית שבה התלמיד לומד. הורי התלמיד יוזמנו לדיון במוסד החינוכי. פרוטוקול הדיון, החתום על ידי מנהל המוסד החינוכי וההורים, יועבר לאישור המפקח על החינוך המיוחד. המפקח על החינוך המיוחד יעדכן את המפקח הכולל ואת הרשות המקומית שבה התלמיד מתגורר. מובהר בזאת כי אין להתנות התניה כלשהי למעבר. המעבר מהמוסד של החינוך המיוחד למוסד של החינוך הרגיל יתבצע אך ורק בשנת הלימודים העוקבת. תלמיד זה ייחשב לתלמיד של החינוך הרגיל לכל דבר ועניין.

 

בנוסף, תלמיד המאושפז בבית-חולים והלומד במהלך אשפוזו במסגרת חינוך מיוחד הצמודה למחלקה או לבית-החולים. עניינו אינו נדון בוועדת השמה לצורך הלימודים במוסד חינוכי בתוך בית החולים.

 

חוזר מנכ"ל תשע"ב /3 (א)

_________________________________________________________

 

האם חלה חובה לזמן את שני הוריו של תלמיד שחיים בנפרד לוועדת ההשמה?

אם ההורים חיים בנפרד, יש להזמין את ההורה שהילד נמצא במשמרתו וליידע גם את ההורה השני (במידה וכתובתו ידועה).

 

חוזר מנכ"ל תשע"ב/3(א)

_________________________________________________________

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/06/2013    

עדכוני rss